Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.8.2020.JG.6 informujące Strony postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Miastko, dnia 13.07.2020r.

 

WRG.6220.8.2020.JG.6

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 zwana dalej: ustawa kpa) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zm. dalej: ustawa ooś),

zawiadamia strony postępowania

że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek POL-DRÓG Gdańsk” Sp. z o.o reprezentowanej przez P. Adama Dymka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.   „ Zbieranie odpadów budowlano-drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń, na terenie działek ewidencyjnych 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko”

realizowanego na terenie gminy Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie tut. organ:

1) wystąpił o opinię w trybie art. 70 ust.1, pkt ustawy ooś, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,

2) wystąpił o opinię w trybie art. 70 ust.1 pkt 2 ustawy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie,

3) wystąpił o opinię w trybie art. 70 ust.1 pkt 4 ustawy ooś do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie,

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

(zakładka: informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych)

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Dretyń ( w miejscu realizacji inwestycji)

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych do celów wydawania decyzji administracyjnych

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2016/679 (RODO) w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych

 

1. uprzejmie informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miastka, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, tel: 59 857 23 68, email: sekretariat@um.miastko.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo@um.miastko.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a ich przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 pkt c RODO). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego wydana zostanie decyzja administracyjna.

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

8. Ponieważ Państwa dane są przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi nie mają Państwo prawa żądania usunięcia tych danych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych  narusza przepisy RODO.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 14-07-2020 08:19:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 13-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 14-07-2020 08:19:41