Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna Skargi wnioski petycje

Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych „RODO”)

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, i?:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miastko reprezentowana przez Burmistrza Miastka,

ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, telefon: 59 857 23 68, email: sekretariat@um.miastko.pl

Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo?na si? kontaktowa? poprzez email: iodo@um.miastko.pl.

Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane (w tym s? zbierane) przez Administratora wy??cznie w celu rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji albo przekazania skargi do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego, z?o?onych przez skar??cego na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póŸn. zm),

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post?powania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z póŸn. zm.,

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1369 z póŸn. zm.),

ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 roku o dost?pie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1764 z póŸn. zm.,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1123 z póŸn. zm.

Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treœci? dopuszcza si? przetwarzanie danych osobowych, jeœli jest to niezb?dne do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze. Podanie przez Pana/Pani? danych osobowych jest obowi?zkowe. Niepodanie tych danych mo?e skutkowa? brakiem mo?liwoœci rozpatrzenia danej skargi, wniosku lub petycji albo pozostawieniem bez rozpoznania skargi do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe mog? by? przekazywane nast?puj?cym kategoriom odbiorców:

podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

podmiotom wspó?pracuj?cym z Administratorem w zakresie realizacji œwiadcze? niezb?dnych dla realizacji przedmiotowego procesu, w tym zw?aszcza podmiotom zaopatruj?cym Administratora w umo?liwiaj?ce ich realizacj? rozwi?zania techniczne i organizacyjne, a zw?aszcza dostawcom us?ug:

  • teleinformatycznych,

  • prawnych, doradczych oraz wspieraj?cych Administratora

  • kurierskich i pocztowych,

  • archiwizacyjnych i zwi?zanych z utylizacj? dokumentacji oraz innych noœników zawieraj?cych dane osobowe,

osobom upowa?nionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i wspó?pracownikom, którzy musz? mie? dost?p do danych, aby wykonywa? swoje obowi?zki,

osobom i/lub podmiotom przez Pani?/Pana upowa?nionym,

innym osobom i/lub podmiotom na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzana przez okres niezb?dny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym równie? obowi?zku archiwizacyjnego wynikaj?cego z przepisów prawa. Po up?ywie wy?ej wymienionych okresów Twoje dane s? usuwane lub poddawane anonimizacji.

Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego ani organizacji mi?dzynarodowej.

Przys?uguje Pani/Panu prawo dost?pu do treœci swoich danych, ich sprostowania, ??dania ich usuni?cia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mo?e Pani/Pan skorzysta? z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i? przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Witold Konieczny 27-11-2018 11:49:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 28-08-2019 08:44:41