Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

77-200 Miastko, ul Juliana Tuwima 1

tel./fax 59 857 10 76

e-mail: mgkrpamiastko@poczta.fm

 

Biuro Komisji czynne:

poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.30

wtorek  w godzinach 11.00 - 19.00

środa, czwartek,piątek w godzinach 7.15 - 15.15

 

Oferta:

- przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych,

- kierowanie na badanie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego kierowanie wniosku do sądu o zobowiązanie do  leczenia odwykowego,

- udzielanie informacji dotyczącej placówek zajmujących się leczeniem i terapią osób uzależnionych,

- udostępnianie publikacji, czasopism z zakresu uzależnień, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji itp.

 

GWARANTUJEMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ

 

Przy MGKRPA w Miastku działają:

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

 

77-200 Miastko ul.  Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Czynny:

poniedziałki  w godz. 16.00 - 18.00

 W każdy II i IV  wtorek  miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 bezpłatnych porad prawnych udziela radca prawny.

 

Oferta:

Bezpłatna pomoc w zakresie:

- motywowania i informacji o możliwości podjęcia leczenia odwykowego

- udzielania wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym

- udzielania wsparcia i informacji o współuzależnieniu, przemocy domowej

- porad psychologicznych

- porad terapeutycznych w zakresie: uzależnień, współuzależnienia,

- doradztwa pedagogicznego dotyczącego problemów wychowawczych z młodzieżą

- doradztwa socjalno-bytowego

- doradztwa prawnego w zakresie: uzależnień, współuzależnienia, przemocy

- bezpieczeństwa naszego miasta

Dyżury pełnią: instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator zawodowy, policjant.

 

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW "WIOSNA"

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Spotkania odbywają się we wtorki i piątki w godz. 17.00 - 19.00

 

Oferta:

Program samopomocy oparty na preambule AA. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Najważniejszym celem grupy jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Grupa ta działa na podstawie programu -Dwunastu Kroków-, których cele realizowane są przez poszczególnych członków grupy w sposób indywidualny i często odmienny, a -Kroki- proponują jedynie kolejność przeprowadzania analizy własnych doświadczeń i dokonywania zmian. Opierają się na zasadach -Dwunastu Tradycji-, które gwarantują tak ważną sprawę, jaką jest anonimowość, odrzucają wszelkie formalności związane z przystąpieniem do Wspólnoty oraz kładą nacisk na niezależność. Chronią tym samym Wspólnotę przed wykorzystywaniem jej do innych celów nie związanych z -niesieniem posłania alkoholikowi-.

 

DYŻURY SPECJALISTY ds. WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Konsultacje odbywają się w każdy drugi i czwarty  wtorek  każdego miesiąca

Od godz.12.00- po telefonicznym ustaleniu terminu

Oferuje możliwość konsultacji indywidualnych.

 

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OFIAR PRZEMOCY

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax (59) 857 10 76

Możliwości konsultacji indywidualnych ze specjalistą ds. przemocy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNO - MOTYWUJĄCA

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 18.30

 

Oferta:

motywowanie do leczenia w zakładach stacjonarnych leczenia uzależnień

motywowanie do utrzymania abstynencji

trening komunikacji interpersonalnej

trening zapobiegania nawrotom picia

edukacja w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniu od alkoholu

trening asertywności

 

PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY DS. UZALEZNIEŃ OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Miastko ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Dyżury specjalisty ds. narkomanii w pierwszy i ostatni poniedziałek każdego  miesiąca w godzinach 17.00-18.00.

Możliwość konsultacji indywidualnych po telefonicznym  ustaleniu terminu

- Konsultacje dla osób po inicjacji narkotykowej

- konsultacje dla rodziców dzieci po inicjacji narkotykowej . Szczegółowa diagnoza problemu.

- instruktaż dla rodziców odnośnie użycia testu

- rozmowa z młodzież której proponuje się wykonanie testu

- konsultacje w sprawach narkomanii dla instytucji mających kontakt z narkomanią

- motywowanie do uczestnictwa w terapii dla osób uzależnionych.

 

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie:

- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 1286 z póź. zm.)

-Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2015r , poz. 1390)

-Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U. z 216r. Poz.224)

Zarządzenia nr 83/IV/2003 Burmistrza Gminy Miastko z dnia 30 września 2003r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Regulaminu.

Obecnie w skład komisji wchodzą:

1. Urszula Zając – Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Dariusz Tandetzki - zastępca Przewodniczącej

3. Sylwia Konieczna

4. Elżbieta Ardzijewska

5. Ewa Zarychta

Zadania Komisji:

Komisja:

1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , którego celem jest:

- kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego życia

- umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia- przez dzieci, młodzież i dorosłych

- przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,

- uniezależnienie od pomocy społecznej, zmniejszenie przestępczości oraz poprawa kondycji zdrowotnej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

2. Przedstawia  roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Burmistrzowi Miastka oraz Radzie Miejskiej:

3. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPPiRPA;

4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki;

5. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –przedstawiają roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

6 Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

7. Inicjuje i wspiera wszelkie działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków;

8. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

9. Opiniuje wnioski (oferty) na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy na terenie gminy. Umożliwia oferentom udzielanie ustnych uzasadnień. Rozpatrywane wnioski muszą zawierać w załączeniu: statut, szczegółowy program i wykonawcę ww. zadań oraz jego kwalifikacje;

10. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu;

11. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu; również kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby wskazanej we wniosku występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem. Członkowie Komisji uczestniczą w  pracy zespołu roboczego - Zespołu Interdyscyplinarnego

12. Na wniosek Burmistrza Miastka wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

13. Podejmuje czynności związane z kontrolą obrotu detalicznego napojami alkoholowymi na terenie Gminy.

14. Współpracuje z Policją, Sądem, Prokuraturą, MGOPS, Szkołami, Państwową Inspekcją Handlową, Komitetami Osiedlowymi, Radami Sołeckimi.

Komisja powołuje ze swojego grona zespoły robocze: orzekający i kontrolny.

Do zadań zespołu orzekającego należy:

- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu tj. kierowanie np. do Poradni Leczenia Uzależnień lub bezpośrednio na badanie do lekarza biegłego a następnie kierowanie wniosku do sądu w wypadku konieczności zastosowania  zobowiązania do leczenia odwykowego.

  • informowanie i kierowanie rodzin osób uzależnionych do instytucji, stowarzyszeń i osób pomagających rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową i przemocą;

 

 

Inne Instytucje:

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  w Miastku.

Miastko ul. Gen Wybickiego 30

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00

Rejestracja w godz. 8.00 - 12.00

Tel. 59 857 22 75

oferta:

Udzielanie porad psychologicznych w zakresie uzależnień, opieka i leczenie psychiatryczne, kierowanie na własną prośbę do Ośrodków Leczenia Uzależnień np. w: Żukówku, Ustce Starogardzie Gdańskim i in.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

Miastko ul. Juliana Tuwima 1

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Tel. 59 857 27 86

oferta:

Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu, narkomanii i przemocy, osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnym, osobom samotnym oraz bezdomnym.

 

Pokój Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie przy Noclegowni dla bezdomnych w Miastku

Czynny: całodobowo

funkcjonuje: od 1 września do 31 maja

oferta:

Udzielanie pomocy i wsparcia oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

Miastko ul. Młodzieżowa 3

Czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

Tel. 59 857 28 71

oferta:

- pomoc psychologiczna - problemy rodzinne, terapia rodzinna, mediacje, uzależnienia, przemoc, problemy wychowawcze, zaburzenia rozwoju, psychologia sądowa;

- pomoc pedagogiczna - trudności w nauce - analiza, pomoc, problemy wychowawcze, pomoc w wyborze szkoły i zawodu

- pomoc logopedyczna - zaburzenia rozwoju mowy, jąkanie, afazja, wady wymowy.

 

Sąd Rejonowy w Miastku

Miastko ul. A. Krajowej 30

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Tel. 59 857 36 39

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:

Kuratorzy rodzinni i nieletnich oraz kuratorzy dla dorosłych

Dyżury: codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Tel. 59 858 71 45

      59 858 71 46

 

Ośrodek Kuratorski

Czynny: od poniedziałku do piątku

w godz. 15.00 - 19.00

 

Komisariat Policji w Miastku

Miastko ul. Gen. Sikorskiego 3

Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Tel. 59 858 8222

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-04-2011 13:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 06-09-2016 07:48:22