Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.15.2019.JG.1 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową?

                                                                                                                            Miastko, dnia 11 października 2019r.

WRG.6220.15.2019.JG.1

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

                                                                                zawiadamiam Strony

że na wniosek z dnia 1 października 2019r. (data wpływu 8.10.2019r.) Firmy JDG Polska  Jarosław Góral z siedzibą przy ul. Sławieńskiej 2, 77-233 Suchorze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną i myjnią samochodową”

          Projektowana stacja paliw, będzie stacją publiczną, ogólnie dostępną, przeznaczoną do sprzedaży detalicznej paliw płynnych (oleju napędowego, benzyn bezołowiowych Pb95, Pb98), gazu płynnego LPG, dodatku do paliw AdBlue, a także artykułów spożywczych i akcesoriów samochodowych.

          Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 552, 553 i 838 obręb Pasieka  gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie. Organem kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miastka.

          Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust.1 pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

          Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w  Urzędzie Miejskim w Miastku pok. Nr 14, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 w godzinach pracy urzędu.

          Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

          Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

          Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

          W oparciu o art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, zostają one zawiadomione o powyższym w drodze publicznego obwieszczenia.   

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miastka 

inż. Kazimierz Kozieł 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl  

    (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).       

2) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Pasieka, Wołcza Wielka,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 14-10-2019 09:58:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 11-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 14-10-2019 09:58:20