Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5Mpa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm (...)

                                                                                                                                         Miastko, dnia 11.04.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.2

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 25.03.2019r. pełnomocnika spółki G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 66-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

          Projektowany gazociąg będzie wykonany z rur polietylenowych zgodnie z wydanymi przez G.EN GAZ ENERGIA wytycznymi dla projektantów gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5MPa do 1,0MPa z rur polietylenowych. Projektowany gazociąg ułożony będzie w całości w ziemi. Głębokość ułożenia powinna być taka aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu rurowego wynosiła minimum 0,8m. Gazociąg będzie przykryty warstwą ziemi o grubości 0,80m do 4,50m.

          Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie oraz Gminy Biały Bór, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie. Organem kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miastka.

          Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust.1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

          Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w  Urzędzie Miejskim w Miastku pok. Nr 14, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 w godzinach pracy urzędu.

 

          Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy.  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

          W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

          Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

          Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

          W oparciu o art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 20, zostają one zawiadomione o powyższym w drodze publicznego obwieszczenia.   

 

 

 

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/decyzje środowiskowe).  

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze     

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl    

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 12-04-2019 10:20:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Reszka 11-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 12-04-2019 10:20:22