Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.15 o zakonczeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziację przedsięwzięcia Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420 miejscowość Przęsin

                                                                             

                                                                                                          Miastko, dnia 03.04.2017r.

WRG.6220.18.2016.JG.15

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

          Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski województwo pomorskie, toczącego się na wniosek Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12

                                                                    zawiadamia Strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

 

          Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron i do przeprowadzenia dowodów ze zgromadzonych w postępowaniu materiałów. Wypełniając obowiązek ustawowy należytego i wyczerpującego informowania stron, przypominam o możliwości czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania.

          Zgodnie z art. 81 Kpa okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

          W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi niniejszej sprawy można zapoznać się oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (ul. Grunwaldzka 1)  w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.miastko.pl .

          Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                BURMISTRZ  MIASTKA

                                                                                                                   mgr Roman Ramion   

                                                                                                                               /-/

 Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych).     

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 04-04-2017 09:25:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 04-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 04-04-2017 09:25:44