Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Opracowanie programu Funkcjonalno ? Użytkowego dla inwestycji w zakresie przebudowy budynku produkcyjnego na planowane Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku (działka nr 295 obr. ew. 83/2 Miastko) oraz przebudowy budynku warsztatowego na planowany Punkt czasowej opieki nad dziećmi (działka nr 295, 290 obr. ew. 83/2 Miastko), pow. bytowski, woj. pomorskie"

GMINA MIASTKO

77-200 Miastko,  ul. Grunwaldzka 1

Tel. 59 857 07 00    Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl     e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

 

 

WRG.271.2.2017.MJ                                                                      Miastko, dnia 20.01.2017 r.

   

 

                                             Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) stosownie do Zarządzenia Nr 410/6/2014 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2014r.

 

ZAPRASZA

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego sporządzenie opracowania:

 

„ Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie przebudowy budynku produkcyjnego na planowane Centrum Usług Społecznych  przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku (działka nr 295 obr. ew. 83/2 Miastko) oraz przebudowy budynku warsztatowego na planowany Punkt czasowej opieki nad dziećmi (działka nr 295, 290 obr. ew. 83/2 Miastko), pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 (nazwa nadana zamówieniu)

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia, dla którego wykonania, Gmina Miastko jako Beneficjent zamierza ubiegać się  o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych- wsparcie dotacyjne w ramach osi Priorytetowej 6 Interpretacja RPO WP na lata 2014 -2020 w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Miastku” oraz w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitarnym Trójmiasta w ramach osi Priorytetowej 8 Konwersja RPO WP na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego  na obszarze rewitalizacji w Miastku”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych jako odrębne opracowania dla:  

 1. zadanie nr 1 - przebudowy (adaptacji) budynku produkcyjnego na planowane Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku (działka nr 295 obr. ew. 83/2 Miastko), w ramach którego funkcjonować będzie:
 1. Punkt kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży;
 2. Całodobowy Punkt Pomocy Rodzinie;
 3. Dzienny Dom Pobyt Osób Starszych;
 4. Centrum Aktywności Seniora;

 

 1. zadanie nr 2 - przebudowy (adaptacji) budynku warsztatowego na planowany Punkt czasowej opieki nad dziećmi (działka nr 295, 290 obr. ew. 83/2 Miastko).

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia

       Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. opracowanie:
 1. koncepcji w/w obiektów dla w/w lokalizacji w miejscowości Miastko, podlegającej pisemnemu uzgodnieniu  i akceptacji przez zamawiającego, której ostateczna treść będzie podstawą opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
 2.  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi  zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                                   ( t.j.:  Dz. U z 2013r. poz. 1129 z póź. zm);
 3.  Planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi  zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);
 4. przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i dostarczenie jej zamawiającemu w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty zawarcia umowy.
 1. uzyskanie we własnym zakresie:
 1. ostatecznych decyzji:

- środowiskowej ( w tym przygotowanie stosownego wniosku, wymaganych załączników wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  – o ile będzie wymagana obowiązującymi przepisami;

- celu publicznego wydanej na Gminę Miastko lub decyzji o warunkach zabudowy (w tym przygotowanie stosownego wniosku z wymaganymi załącznikami);

 1. uzyskania warunków przyłączeń do sieci wodociągowej, sanitarnej   i energetycznej;
 2. uzgodnienia z Zarządcą drogi (droga gminna) warunków dostępności do drogi publicznej w zakresie planowanego zjazdu; 
 1. zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.

 

2.3. Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania Koncepcji i PFU

2.3.1.  Informacje ogólne

           1) PFU będzie stanowił dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule  „zaprojektuj i wybuduj”;

           2) treść PFU musi uwzględniać treść zaakceptowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji planowanego Centrum Usług Społecznych oraz Punktu czasowej opieki nad dziećmi..

2.3.2.  W treści PFU należy uwzględnić m.in. następujące elementy:

           1) wyjaśnienie celu,

           2) rozwiązania funkcjonalne;

           3) rozwiązania materiałowo-kolorystyczne,

           4) niezbędne wykazy (w tym m.in. materiałowe i sprzętowe), 
2.3.3.  Wymagana minimalna zawartość koncepcji niezbędna przy opracowaniu PFU:

1) projekt zabudowy kubaturowej (rzut przyziemia, rzut dachu, przekrój, elewacje bez wskazywania kolorystyki) z uwzględnieniem adaptacji (przebudowy) istniejącego obiektu.

2.3.4.  Dane wyjściowe do opracowania PFU:
1) branża architektoniczna i konstrukcyjna:

       a) rzut przyziemia,

b) rzut dachu,

c)  przekroje,

d) elewacje (bez wskazywania kolorystyki),

d) technologia wyposażenia;

2) branża sanitarna: 
a) budowa przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej (w przypadku braku sieci KD odprowadzenie wody opadowej z terenu po wstępnym  oczyszczeniu do gruntu na warunkach gestora sieci)
b) budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 
c) budowa przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej (wewnętrznej i zewnętrznej do ul. Wybickiego),

d) wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń, instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń, instalacja OZE na dachach budynku; 

    3) branża elektryczna:
         a) budowa wewnętrznej linii zasilającej, instalacji elektrycznych, wraz z oświetleniem 

             terenu,
         b) instalacja komputerowa, telefoniczna, teletechniczna (internet), 
         c) wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego (wideorejestratora), instalacji     

             alarmowej i monitoringu zewnętrznego w obrębie budynków.
Wszystkie materiały należy dostarczyć zamawiającemu z formacie PDF oraz w formacie edytowalnym (doc, dwg).

3. Wymagany termin realizacji zamówienia

     Do dnia 20 marca 2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

W celu wykazania  przez wykonawcę  potwierdzenia  spełnienia  w/w warunków wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty  lub zamieścić w formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz wykaz zawierający wykonaną w okresie ostatnich trzech latach usługę odpowiadającą rodzajowi przedmiotu niniejszego postępowania z określeniem daty i miejsca jego realizacji wraz z dokumentem poświadczającym, że wskazana usługa została wykonana z należytą starannością.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych w/w dokumentów i oświadczenia.
Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

W przeciwnym razie w przypadku bezskutecznego wezwania do ich uzupełnienia zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.    

 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    Cena 100%

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

   Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i    

    składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, koszt  

    dojazdów, dostawy i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z  

    realizacją zamówienia.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy  oraz napis:

      Oferta na wykonanie Programu  Funkcjonalno – Użytkowego przebudowy budynku produkcyjnego na Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 w  Miastku, (działka 295 obr. 83/2 Miastko) oraz  przebudowy budynku warsztatowego na planowany Punkt czasowej opieki nad dziećmi (działka nr 295, 290 obr. ew. 83/2 Miastko) pow. bytowski, woj. pomorskie– nie otwierać przed 31.01.2017 r. do godz. 11:15

7.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

7.4. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:

      a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

     b) wykaz usług - załącznik nr 2

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty  cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2017 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 19 (sekretariat burmistrza).

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01. 2016godz. 11:15  w  siedzibie   

    zamawiającego Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 17,

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

       1)  Ewa Kapłan

       2)  Magdalena Jankowska

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

      Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, 

      niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   

      umowy:

      Zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

13. Inne informacje

13.1. Zamawiający nie przewiduje:

 1. możliwości udzielenia zamówienia z podziałem na poszczególne zadania (części) odrębnym wykonawcom,
 2. składania ofert częściowych,
 3. rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,
 4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.2 . Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z podziałem na wskazane zadania (części) odrębnym wykonawcom

13.3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w  szczególności gdy:    

         1) gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania;

         2) wystąpią a okoliczności, które nie można było przewidzieć na etapie wszczynania  postępowania

13.4. W opisanych okolicznościach,  Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

 

14. Załączniki:

 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1;
 2.  wzór umowy -  załącznik nr 2;
 3.  inwentaryzacja budynku produkcyjnego (działka nr 295, 302 obr. ew. 83/2 Miastko) pod planowane Centrum Usług Społecznych – załącznik nr 3 (odrębny załącznik);
 4. inwentaryzacja budynku warsztatowego (działka nr 295, 290 obr. ew. 83/2 Miastko) pod planowany punkt czasowej opieki nad dziećmi – załącznik nr 4 (odrębny załącznik);
 5.  wykaz planowanych prac budowlanych związanych z przystosowaniem obiektów do funkcjonowania w zakresie: Punktu kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzież, Całodobowego Punktu Pomocy Rodzinie, Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych, Centrum Aktywności Seniora , Punktu czasowej opieki nad dziećmi  - załącznik nr 5(odrębny załącznik);
 6. podkład mapy sytuacyjno – wysokościowej (w formacie PDF i dwg) – załącznik nr 6 (odrębny załącznik).

 

 

 

      Magdalena Jankowska

      ……………………………………

             (przygotował)                                              

 

                                                                                                           Zamawiający

                                                                                                                  (-)

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - WRG.271.2.2017.MJ.pdf (PDF, 787KB) 2017-01-20 13:19:57 787KB 633 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 3 inwentaryzacja budynku produkcyjnego (działka nr 295, 302 obr. ew. 832 Miastko) projektowane Cenrum Usług Społecznych.rar (RAR, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 13:20:42 1.2MB 107 razy
2 Załącznik nr 4 inwentaryzacja budynku warsztatowego (działka nr 295, 290 obr. ew. 832 Miastko) projektowane Czasowy punkt opieki nad dziećmi.rar (RAR, 647KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 13:20:59 647KB 101 razy
3 Załącznik nr 5 zakres planowanych prac.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 13:21:16 246KB 104 razy
4 Załącznik nr 6 Podkład sytuacyjno - wysokościowy ul. Stolarka.rar (RAR, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-20 13:22:02 7.0MB 105 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnenie treści zaproszenia do złożenia ofety.pdf (PDF, 117KB) 2017-01-26 14:28:11 117KB 319 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 61.KB) 2017-02-01 09:11:16 61.KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 20-01-2017 13:19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 01-02-2017 09:11:16