Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn."Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" - WO.271.1.2013.AR

Miastko: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 212796 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie,
                                       tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski,
woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego 9cio miejscowego typu mikrobus, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 wózka inwalidzkiego.

Typ nadwozia - osobowy. Ilość drzwi: 4 lub 5 drzwiowy min. 2 drzwi w przestrzeni kierowcy, drzwi przesuwane i dwuskrzydłowe tylne drzwi otwierane pod kątem 180 st. Ilość miejsc: 1 plus 8 po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie, fotele i kanapy w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu; Kolor nadwozia zielony, granatowy, czarny, szary, srebrny - kolory metalizowane, Tapicerka siedzeń: czarna, szara, popielata lub antracytowa, materiałowa, podłoga
w przestrzeni ładunkowej wyłożona miękką wykładziną gumową lub antypoślizgową, podsufitka wyłożona tkaniną. Silnik diesel turbodoładowany. Norma spalania min EURO 5, średnie spalanie
do 8l na 100km, moc min. 100KM,pojemność silnika do 2250cm3; Bezpieczeństwo poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji, trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących, pirotechniczne napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, światła przeciwmgielne; Zabezpieczenia immobiliser, alarm Skrzynia biegów, napęd manualna minimum 5 biegów w przód plus wsteczny, napęd na koła przednie; Układ kierowniczy wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicza regulowana w min. dwóch płaszczyznach; Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydraulicznie wspomagany, tarcze hamulcowe przód i tył. Zawieszenie, koła i opony niezależne zawieszenie przednie np. kolumny Mc Phersona, zawieszenie tylne niezależne, koła i opony min. 16 cali, opony letnie, pełnowymiarowe koło zapasowe; Sygnalizacja optyczna lub akustyczna nie zapiętych pasów kierowcy, automatyczny włącznik świateł do jazdy dziennej, nie zamkniętych drzwi. Klimatyzacja klimatyzacja min. półautomatyczna z nawiewem w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej; Ogrzewanie przód i tył dodatkowy wymiennik ciepła dla tylnej części kabiny, regulowany; Wymiary zewnętrzne: szerokość samochodu 1900 do 2000mm nie licząc lusterek bocznych, wysokość samochodu 1950 do 2200mm, całkowita długość do 5250mm; Wyposażenie dodatkowe: zdalnie sterowany zamek centralny z kluczyka fabryczny, elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni kierowcy fabrycznie, elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka fabryczne, regulowana wysokość fotela kierowcy góra-dół z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego, radioodtwarzacz z możliwością odczytu płyt CD; Gwarancja minimum 24 miesiące na mechanikę, bez limitu kilometrów, minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, minimum 10 lat na perforację blach nadwozia. Wymagania dodatkowe: samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013r.,samochód przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim wózek wprowadzany do pojazdu za pomocą najazdów i mocowany pasami zaczepowymi do szyn zamontowanych w przestrzeni pasażerskiej. Wyposażony również w biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim, oznakowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych naklejka z przodu i z tyłu pojazdu, samochód z dopuszczeniem do ruchu z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1, 34.11.44.00-3, 34.11.52.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 25.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się
o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania wiedzą
i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz
z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;

2.dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie możliwości dostarczenia w ramach realizowanej dostawy samochodu o wyższych parametrach pod względem jakościowym i technicznym, bez zmiany ceny oferty.

 

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok.25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

p. nr 19(I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

Zamawiający

        (-)

 

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zam 3.06.2013.pdf (PDF, 55.KB) 2013-06-03 16:57:52 55.KB 706 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ SAMOCHOD.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 16:57:52 269KB 204 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 636KB) 2013-06-14 13:45:26 636KB 514 razy
2 ZAWIADOMIENIE.pdf (PDF, 267KB) 2013-06-17 15:54:50 267KB 547 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 60.KB) 2013-06-24 17:25:24 60.KB 526 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 03-06-2013 16:57:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 03-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 24-06-2013 17:25:24