Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku

Załącznik

do Zarządzenia Nr 471/VIII/2021

Burmistrza Miastka

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

                                                                                                                                                                                                                            

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ MIASTKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIASTKU

 

 

 1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

 

Gmina Miastko

ul. Grunwaldzka 1

77 – 200 Miastko

 1. Nazwa i adres  szkoły, której dotyczy konkurs:

Lp.

Szkoła

Adres

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku

ul. Bolesława Chrobrego 7
77 – 200 Miastko

(oddział przedszkolny, oddziały kl. I – VIII)

 

 

 1. Wymagania wobec kandydatów:


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597 z późn. zm.).

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja  funkcjonowania i rozwoju szkoły,

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie;

 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

 1. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres  zatrudnienia;

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1480 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

 

 1. oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
  18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2141 z późn. zm.) -
  w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U.
  z 2019r., poz. 2215 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy
  z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
  poz. 478 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

 1. oświadczenie że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  w pełni z praw publicznych;

 

 1. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:


Oferty, zawierające komplet wymaganych dokumentów, należy składać w zamkniętych kopertach,
z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Miastku”
 w terminie do dnia 30 kwietnia  2021 r. do godziny 15:00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, sekretariat  pok. 19, I piętro. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Miastku, 77 – 200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Dopuszcza  się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydat jest obowiązany przedstawić komisji konkursowej w dniu konkursu oryginały dokumentów, przekazanych drogą elektroniczną.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony, przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miastka,
  nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 1. Na żądanie Burmistrza Miastka kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
  o których mowa w  punkcie IV ppkt. 4-7, 12 i 13.

Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.

 

 

Klauzula informacyjna

 

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły)

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Miastku jest
  Burmistrz Miastka, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, tel. +48 59 857 07 00, faks; +48 59 857 23 68,
  adres poczty elektronicznej: burmistrz@miastko.pl

 

 1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, w razie pytań odnośnie sposobu
  i zakresu przetwarzania danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
  iodo@um.miastko.pl.

 

 1. Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. realizacji umów zawartych przez administratora;
 4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po
  tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
  na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
  ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Burmistrza Miastka.pdf (PDF, 57.79Kb) 2021-04-09 14:43:43 181 razy
2 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.pdf (PDF, 228.34Kb) 2021-04-09 14:43:43 183 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Ringwelska 09-04-2021 14:43:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Ringwelska 09-04-2021 14:43:43