Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza, 2018-02-05 13:32:14
dokument Uchwała Nr XLVIII/450/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani B. S. z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-05 13:34:25
dokument Uchwała Nr XLVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana V. B. z dnia 27 września 2017 r. 2018-02-05 13:36:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. 2018-03-09 13:38:48
dokument Uchwała Nr XLVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020?, 2018-02-05 13:39:19
dokument Uchwała Nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem spe cjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2018-02-05 13:40:49
dokument Uchwała Nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu 2018-02-05 13:42:15
dokument Uchwała Nr XLVIII/456/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2918 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . 2018-02-05 13:43:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy . 2018-02-05 13:45:45
dokument Uchwała Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko . 2018-02-05 13:47:25
dokument Uchwała Nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach:Dretynek,Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-02-05 13:49:18
dokument Uchwała Nr XLVIII/460/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna . 2018-02-05 13:50:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-05 13:52:52
dokument Uchwała Nr XLVIII/462/2018 RFady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad I trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. 2018-02-05 13:54:45
dokument Uchwała Nr XLVIII/463/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok . 2018-02-05 13:57:02
dokument Uchwała nr XLVIII/464/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok . 2018-02-05 13:58:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/465/2018 TRady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2108 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ponaglenia z dnia 22 grudnia 2017 roku,wniesionego przez Panią B. M. i Panią M. M. 2018-02-05 14:13:28
dokument Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-19 11:10:31
dokument Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-03-19 11:15:03
dokument Uchwała Nr XLIX/468/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-19 11:17:41
dokument Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-19 11:19:50
dokument Uchwała Nr XLIX/470/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2018-03-19 11:27:48
dokument Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2018-03-19 11:29:44
dokument Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". 2018-03-19 11:55:16
dokument Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". 2018-03-19 12:08:06
dokument Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała. 2018-03-19 12:15:53
dokument Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna. 2018-03-19 12:19:10
dokument Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 47, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową. 2018-03-19 12:23:14
dokument Uchwała Nr XLIX/477/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. 2018-03-19 12:27:13
dokument Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/2, położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-03-19 12:31:18
dokument Uchwała Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku. 2018-03-19 12:35:12
dokument Uchwała Nr XLIX/480/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2018-03-19 12:37:39
dokument Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . 2018-05-04 13:14:10
dokument Uchwała Nr L/481/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. 2018-04-03 10:21:04
dokument Uchwała Nr LI/482/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-05-04 12:14:15
dokument Uchwała Nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ?2027. 2018-05-04 12:32:08
dokument Uchwała Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . 2018-05-04 12:35:40
dokument Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-05-04 12:37:39
dokument Uchwała Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . 2018-05-04 12:40:37
dokument Uchwała Nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 2018-05-04 12:43:46
dokument 7. Uchwała Nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko,. 2018-05-04 12:50:45
dokument . Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2018-05-04 12:57:30
dokument Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2018-05-04 13:01:47
dokument Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko. 2018-05-04 13:03:51
dokument Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2018-05-04 13:05:58
dokument Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-05-04 13:08:07
dokument Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-05-04 13:10:24
dokument Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . 2018-05-04 13:12:10
dokument Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko. 2018-05-04 13:16:13
dokument Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2018-05-04 13:18:05
dokument Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ?Brama do natury ? zagospodarowanie terenów zielonych w Miastku?. 2018-05-04 13:20:03
dokument Uchwała Nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r., 2018-05-22 14:27:44
dokument Uchwała Nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-05-22 14:29:24
dokument Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2018-05-22 14:30:55
dokument Uchwała Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2018-05-22 14:33:01
dokument Uchwała Nr LIII/504/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok. 2018-06-18 14:56:00
dokument Uchwała Nr LIII/505/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok. 2018-06-18 14:58:14
dokument Uchwała Nr LIII/506/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok. 2018-06-18 15:00:06
dokument Uchwała Nr LIII/507/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok. 2018-06-18 15:08:35
dokument Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-06-18 15:09:37
dokument Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017. 2018-06-18 15:11:38
dokument Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim. 2018-06-18 15:13:47
dokument Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2018-06-18 15:15:13
dokument Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka 2018-06-18 15:16:43
dokument Uchwała Nr LIV/513/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok 2018-07-04 13:53:48
dokument Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ? 2027. 2018-07-04 13:55:58
dokument Uchwała Nr LIV/515/2018 Ray Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: ?EKO ? MIASTKO 2018 - zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2018-07-04 13:58:09
dokument Uchwała Nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/5 położonej w obrębie Miastko 83/4 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-07-04 14:00:44
dokument Uchwała Nr LIV/517/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2018-07-04 14:03:27
dokument Uchwała Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko. 2018-07-04 14:06:10
dokument Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka 2018-07-04 14:08:00
dokument Uchwała Nr LIV/520/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu ? Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. 2018-07-04 14:10:20
dokument Uchwała Nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-08-28 11:14:39
dokument Uchwała Nr LV/522/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-08-28 11:20:07
dokument Uchwała Nr LV/523/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 266, 267 i 280/2 położonej w o obrębie Miastko 83/5. 2018-08-28 11:29:32
dokument Uchwała Nr LV/524/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali z dotychczasowymi najemcami. 2018-08-28 11:33:14
dokument Uchwała Nr LV/525/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców gminy Miastko. 2018-08-28 11:36:48
dokument Uchwała Nr LV/526/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-28 11:41:15
dokument Uchwała Nr LVI/527/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-09-06 16:08:08
dokument Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-03 12:10:18
dokument Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027. - dokument stracił ważność 2018-10-03 12:24:00
dokument Uchwała Nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 62/10 i 62/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. 2018-10-03 12:28:06
dokument Uchwała Nr LVII/531/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 552 i 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko. 2018-10-03 12:39:38
dokument Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 222/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy. 2018-10-03 12:43:02
dokument Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. 2018-10-03 12:44:49
dokument Uchwała Nr LVII/534/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 61/5, 61/9, 261/2 i 280/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. 2018-10-03 12:54:36
dokument Uchwała Nr LVII/535/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. 2018-10-03 12:56:06
dokument Uchwała Nr LVII/536/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83/2 położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-10-03 12:57:59
dokument Uchwała Nr LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Maczka w Miastku na rzecz jej najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży. 2018-10-03 13:12:27
dokument Uchwała Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2018-2022. 2018-10-03 13:14:41
dokument Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. 2018-10-03 13:16:36
dokument Uchwała Nr LVII/540/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2018-10-03 13:18:44
dokument Uchwała Nr LVII/541/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 512/6 położone w obrębie Miastka 83/2 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-10-03 13:20:53
dokument Uchwała Nr LVIII/542/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-23 10:11:47
dokument Uchwała Nr LVIII/543/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-10-23 10:17:07
dokument Uchwała Nr LVIII/544/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028. 2018-10-23 10:19:23
dokument Uchwała Nr LVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2018-2028. 2018-10-23 10:21:22
dokument 1. Uchwała Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ?MÓJ RYNEK? . 2018-11-16 11:29:48
dokument Uchwała Nr LIX/547/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Barbary Skowronek z dnia 17 października 2018 r. 2018-11-16 11:31:33
dokument Uchwała Nr LIX/548/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 r. 2018-11-16 11:33:52
dokument Uchwała Nr LIX/549/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcie ?Rocznego program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok?. 2018-11-16 11:36:23