Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

OGŁOSZENIE
O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

do projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta

 

1. Gmina Miastko informuje, że dnia 21 kwietnia 2017 r. działając na mocy:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2016, poz. 446),
 • art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. 2016, poz. 217),
 • Uchwały Nr 1325/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia listy obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, §1 oraz zał. 1a,
 • Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 –2020; Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 grudnia 2015 r. (M.P. 2015 nr 0 poz. 1172),
 • Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2016 roku, (M.P. 2016 nr 0 poz. 1169),
 • Zasad Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących zał. Nr 2 do uchwały nr 1279/195/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.,

ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych – spółdzielnią mieszkaniową do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

 

2. Podstawowe informacje o projekcie

a) Projekt pn „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima realizowany będzie w ramach wniosku, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowywanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

b) Partnerem Wiodącym w projekcie będzie Gmina Miastko.

c) Przewidywany czas realizacji projektu: od 01. 10. 2017 r. do 31. 12. 2018 r.

d) Typy beneficjentów z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi określonymi Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 8.1.2:

- spółdzielnie mieszkaniowe.

e) Typy projektów możliwe do realizacji w ramach partnerstwa zgodnie z wytycznymi określonymi Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 8.1.2:

kompleksowa rewitalizacja wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji obszarów problemowych poprzez:

 • renowację, rewaloryzację, przebudowę i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,
 • adaptację historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane),
 • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (w szczególności małej architektury dedykowanej konkretnym projektom i miejscom, w tym wybieranej w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych) wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi drobnych usług ogólnomiejskich,
 • budowę, rozbudowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,
 • budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych (w szczególnych przypadkach).

f) Wartość nakładów przewidzianych na realizacją zadań przez partnera opisanych w pkt. 4 lit. a nie może przekroczyć kwoty: 482 700,00 zł brutto.

3. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pn. Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie opisanych szczegółowo w pkt. 4.

4. Zadania partnera

Do zadań partnera należało będzie:

a) realizacja przypisanych we wniosku o dofinansowanie i umowie partnerstwa działań projektowych polegających na zagospodarowaniu najbliższego otoczenie dla co najmniej 7 budynków spółdzielni mieszkaniowej w obrębie obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima poprzez remont:

 • ciągów pieszych,
 • placów postojowych,
 • ciągów pieszo jezdnych,
 • dróg

  b) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na w/w zadania wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ich realizację,
  c) nadzór inwestorski nad realizacją zadań opisanych w pkt. 4 lit. a
  d)promocja i informacja o projekcie zgodnie z wytycznymi UE,
  e)przekazanie Partnerowi Wiodącemu opracowanych posiadanych dokumentów i opracowań niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie,
  f) niezwłocznego informowania Partnera Wiodącego o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu Projektu,
  g) pomoc i wsparcie Partnera Wiodącego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
  h) wspólne finansowanie projektu i jego rozliczenie,
  i) monitoring zrealizowanego zakresu projektu.

  5. Kryteria wyboru partnera
  a) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  b) oferowany wkład potencjalnego partnera w postaci zasobów ludzkich, finansowych, technicznych zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu (zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera),
  c) doświadczenie w realizacji zadań/projektów o podobnym charakterze,
  d) zamierzenia rewitalizacyjne potencjalnego partnera wpisują się w uzgodniony dla Gminy Miastko zakres zadań Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020
  e) potencjalny partner posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu na której zrealizowany zostanie proponowany przez partnera zakres rzeczowy projektu opisany w pkt. 4 lit. a - w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
  f) potencjalny partner posiada niezbędną dokumentację projektową, kosztorysową i pozwolenia lub program funkcjonalno-użytkowy dla trybu „zaprojektuj wykonaj” oraz zaświadczenia Natura 2000 dla proponowanego zakresu rzeczowego projektu opisanego w pkt. 4 lit. a - w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o posiadanej dokumentacji i uzyskanych pozwoleniach umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu.
  g) całkowita wartość nakładów na realizację projektu opisanych w pkt. 4, lit a, w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu
  h) potencjalny Partner nie zalega z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego
  i) utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości projektu zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie)

  6. Dokumenty konieczne do przedłożenia wraz z ofertą
  a) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
  b) Oświadczenie o posiadanej dokumentacji projektowej i uzyskanych pozwoleniach umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu.
  c) Harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu,
  d) Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  e) Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  f) Aktualny statut podmiotu (jeśli podmiot go posiada),
  g) Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta).

  7. Informacja dotycząca złożenia oferty
  a) Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
  b) Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
  c) Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. 19 z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Nie otwierać przed godz. 1215 w dniu 11. 05. 2017 r.”,

d) Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 11. 05. 2017 r. do godz. 1200. Przyjmuje się że wskazany okres 21 dni będzie liczony w dniach kalendarzowych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Miastku. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane,

e) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11. 05. 2017 r., o godz. 12:15wsiedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, pok. nr 15.

 

Osoby do kontaktu w sprawie naboru: Marta Muchowska-Narloch – tel. (59) 857 07 31

 Tomasz Krauze – tel. (59) 857 07 33

8. Informacja o wynikach wybranej oferty

a) Partner zostanie wybrany przez Komisję ds. wyboru ofert powołaną przez Burmistrza Miastka,

b) Na partnera wybrany zostanie podmiot, który spełni wszystkie kryteria oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu i przedstawi najtańszą ofertę realizacji zadań,

c) Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego w terminie siedmiu dni od daty jego zakończenia,

d) Informacja o podmiocie który zostanie wyłoniony na partnera w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Miastko www.miastko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko www.bip.miastko.pl ,

e) Z partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego zwarta zostanie umowa partnerska, w celu wspólnej realizacji projektu..

9. Informacje dodatkowe

a) W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta spełniła wszystkie kryteria oceny oferty i zawiera kolejną najniższą wartość realizacji zadań,

b) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn,

c) Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta lub w przypadku niewybrania wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.

10. Załączniki

10. 1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami.
10. 2. Uzgodniony zakres Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – część infrastrukturalna.
10. 3. Obszar rewitalizacji „C” – załącznik graficzny.
10. 4. Regulamin konkursu.
10. 5. Wzór protokołu z wyboru partnera.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół z wyboru partnera.pdf (PDF, 1.11Mb) 2017-05-18 10:37:32 218 razy
2 Zał. 10.1 do ogłoszenia - wzór formularza ofertowego.doc (DOC, 153.50Kb) 2017-04-21 14:11:03 324 razy
3 Zał 1 do oferty - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.doc (DOC, 147.50Kb) 2017-04-21 14:11:03 332 razy
4 Zał 2 do oferty - oświadczenie o posiadanej dokumentacji.doc (DOC, 134.50Kb) 2017-04-21 14:11:03 314 razy
5 Zał 3 do oferty - harmonogram finansowy.doc (DOC, 142.00Kb) 2017-04-21 14:11:03 304 razy
6 Zał 4 do oferty - oświadczenie o niezleganiu ZUS, US.doc (DOC, 133.00Kb) 2017-04-21 14:11:03 306 razy
7 Zarządzenie Burmistrza NR 433VII2017.pdf (PDF, 467.26Kb) 2017-04-21 14:07:11 325 razy
8 Zał nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka - Ogłoszenie o naborze partnera.pdf (PDF, 2.72Mb) 2017-04-21 14:07:11 371 razy
9 Zał 10.2 do ogłoszenia - uzgodniony zakres przedsięwzięcia.pdf (PDF, 605.98Kb) 2017-04-21 14:07:11 322 razy
10 Zał 10.3 do ogłoszenia - obszar rewitalizacji C.pdf (PDF, 232.34Kb) 2017-04-21 14:07:11 323 razy
11 Zał 10.4 do ogłoszenia - regulamin konkursu na wybór partnera.pdf (PDF, 3.24Mb) 2017-04-21 14:07:11 327 razy
12 Zał. 10.5 do ogłoszenia - wzór protokołu z wyboru partnera.pdf (PDF, 288.03Kb) 2017-04-21 14:07:11 778 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 21-04-2017 14:07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 18-05-2017 10:37:32