Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały Rady Miejskiej w Miastku podjęte w 2017 r. 2018-11-05 13:32:45
dokument Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z gminami: Dziemiany, Lipnica i Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn."Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gminy Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie" w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2017-02-16 14:22:10
dokument Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z partnerem spoza sektora finansów publicznych Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym oraz Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Bytowskie" w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element "wyspy energetycznej"/Miasteckiego Klastra Energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. 2017-02-16 14:24:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-02-17 10:42:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-02-17 10:44:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania części kosztów inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-02-17 10:46:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko. 2017-02-17 10:48:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej Miastku. 2017-02-17 10:49:28
dokument Uchwała Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2017-02-17 10:51:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. 2017-02-17 10:53:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2017-02-17 10:56:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r. i maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2017-02-17 11:04:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/296/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 2017-02-17 11:36:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. 2017-02-17 11:38:37
dokument Uchwała Nr XXXIII/298/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania odznaki honorowej Medal "Zasłużony dla Gminy Miastko". 2017-02-17 11:40:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-02-17 11:42:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok. 2017-02-17 11:44:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok. 2017-02-17 11:49:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe . 2017-02-22 10:48:45
dokument Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-03-31 10:05:46
dokument Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-03-31 10:07:56
dokument Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko. 2017-03-31 10:17:13
dokument Uchwała Nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 ? 2020. 2017-03-31 10:18:33
dokument Uchwała Nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-31 10:19:49
dokument Uchwała Nr XXXV/308/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-31 10:24:07
dokument Uchwała Nr XXXV/309/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2017 roku. 2017-03-31 10:25:48
dokument Uchwała Nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/12 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-03-31 10:27:01
dokument Uchwała Nr XXXV/311/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów. 2017-03-31 10:28:37
dokument Uchwała Nr XXXV/312/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miastko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów. 2017-03-31 10:30:23
dokument Uchwała Nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów. 2017-03-31 10:31:34
dokument Uchwała Nr XXXV/314/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2017-03-31 10:32:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 2017-04-07 14:04:40
dokument Uchwała Nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku do Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Miastku. 2017-04-07 14:05:58
dokument Uchwała Nr XXXVI/317/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. 2017-04-07 14:07:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-04-07 14:08:26
dokument 1.Uchwała Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka. 2017-05-04 12:16:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko . 2017-05-04 12:19:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-05-04 12:21:14
dokument Uchwała Nr XXXVII/322/2017 Rady miejskiej w Miastku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego gminy Miastko na 2018 rok 2017-05-04 12:22:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/323/2017 rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 ? 2015. 2017-05-04 12:26:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton zlokalizowanego w miejscowości Gatka gmina Miastko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółka z o.o.. 2017-05-04 12:27:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-05-04 12:29:15
dokument Uchwała Nr XXXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/9 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-05-04 12:31:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-05-04 12:33:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-05-04 12:34:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/329/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko . 2017-05-04 12:36:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2016 rok. 2017-06-05 10:56:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2016 rok. 2017-06-05 10:59:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2016 rok. 2017-06-05 11:02:58
dokument Uchwała Nr XXXVIII/333/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2016 rok. 2017-06-05 11:05:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-06-05 11:13:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. 2017-06-05 11:14:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017 - 2025. 2017-06-05 11:18:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2017-06-05 11:20:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/338/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw garaży przy ul. Kolejowej, Stolarskiej i Łąkowej w Miastku. 2017-06-05 11:21:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 8 przy ul. Gen. Wybickiego w Miastku na rzecz jego najemców. 2017-06-05 11:22:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 12/13, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-06-05 11:24:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 188, 206, 209, 221 i 240, położonych w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-06-05 11:25:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33/5, 33/6, 33/7 i 4/21, położonych w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-06-05 11:26:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka. 2017-06-05 11:29:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-06-05 11:30:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2017-06-05 11:32:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". 2017-06-05 11:37:25
dokument Uchwała Nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miastko. 2017-07-10 14:12:37
dokument Uchwała Nr XL/348/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-07-10 14:15:05
dokument Uchwała nr XL/349/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-07-10 14:16:40
dokument Uchwała Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie 30.06.2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-07-10 14:18:03
dokument Uchwała Nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023. 2017-07-10 14:23:46
dokument Uchwała Nr XL/352/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-07-10 14:28:41
dokument Uchwała Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. 2017-07-10 14:31:04
dokument Uchwała Nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-07-10 14:35:47
dokument Uchwała Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: Miłocice, Pasieka, Przęsin i Świeszyno z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-07-10 14:45:50
dokument Uchwała Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż. 2017-07-10 14:47:26
dokument Uchwała Nr XL/357/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Miastko od karbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-07-10 14:49:56
dokument Uchwała Nr XL/358/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. 2017-07-10 14:52:31
dokument Uchwała Nr XL/359/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-07-10 14:55:05
dokument Uchwała Nr XL/360/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko. 2017-07-10 15:03:23
dokument Uchwała Nr XL/361/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania na Burmistrza Miastka. 2017-07-10 15:11:09
dokument Uchwała Nr XL/362/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-07-10 15:13:55
dokument Uchwała Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2017-07-10 15:16:57
dokument Uchwała Nr XL/364/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wzoru odznaki honorowej Medal "Zasłużony dla Gminy Miastko". 2017-07-10 15:20:02
dokument Uchwała Nr XLI/365/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 lipca 2017r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miastko w roku 2018 na realizację projektu pn.: "Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 2017-07-31 15:38:32
dokument Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. 2017-09-13 10:59:36
dokument Uchwała Nr XLII/367/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. 2017-09-13 11:04:13
dokument Uchwała Nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-09-13 11:07:49
dokument Uchwała Nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-09-13 11:11:35
dokument Uchwała Nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-09-13 11:13:26
dokument Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2017". 2017-09-13 11:15:35
dokument Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. 2017-09-13 11:19:10
dokument 5. Uchwała Nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. 2017-09-13 11:21:58
dokument Uchwała Nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/17, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-09-13 11:24:43
dokument Uchwała Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-09-13 11:30:22
dokument Uchwała Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-09-13 11:32:22
dokument Uchwała Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-09-13 11:34:07
dokument Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-09-13 11:36:05
dokument Uchwała Nr XLII/379/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 2017-09-13 11:42:18
dokument Uchwała Nr XLIII/380/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-10-05 15:05:39
dokument Uchwała Nr XLIII/381/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-10-05 15:07:16
dokument Uchwała Nr XLIII/382/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. 2017-10-05 15:09:03
dokument Uchwała Nr XLIII/383/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. 2017-10-05 15:11:37
dokument Uchwała Nr XLIII/384/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. 2017-10-05 15:13:51
dokument Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-10-05 15:15:35
dokument Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-10-05 15:17:27
dokument Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. 2017-10-05 15:22:00
dokument Uchwała Nr XLIII/388/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania. 2017-10-05 15:23:25
dokument Uchwała Nr XLIII/389/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku. 2017-10-05 15:24:41
dokument Uchwała Nr XLIV/390/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-03 08:36:15
dokument Uchwała Nr XLIV/391/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXI/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 2017-11-03 08:40:54
dokument Uchwała Nr XLIV/392/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. 2017-11-03 08:44:12
dokument Uchwała Nr XLIV/393/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko . 2017-11-03 08:45:57
dokument Uchwała Nr XLIV/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Pasieka, Przęsin i Świeszyno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . 2017-11-03 08:47:51
dokument Uchwała Nr XLIV/395/2017 w sprawie przekazania do właściwego organu skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu ewidencji ludności. 2017-11-03 08:51:39
dokument Uchwała Nr XLIV/396/2017 w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. 2017-11-03 08:53:42
dokument Uchwała Nr XLIV/397/2017 w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Miastku w przedmiocie skargi na działalność Rady Miejskiej w Miastku. 2017-11-03 08:55:42
dokument Uchwała Nr XLIV/398/2017 w sprawie przekazania do właściwego organu skargi z dnia 27 września 2017 r. 2017-11-03 08:57:33
dokument Uchwała Nr XLIV/399/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 08:59:43
dokument Uchwała Nr XLIV/400/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:02:34
dokument Uchwała Nr XLIV/401/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:05:51
dokument Uchwała Nr XLIV/402/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:07:37
dokument Uchwała Nr XLIV/403/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:12:29
dokument Uchwała Nr XLIV/404/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:14:35
dokument Uchwała Nr XLIV/405/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:23:07
dokument Uchwała Nr XLIV/406/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:24:40
dokument Uchwała Nr XLIV/407/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:26:05
dokument Uchwała Nr XLIV/408/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:31:51
dokument Uchwała Nr XLV/409/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-30 12:19:59
dokument Uchwała Nr XLV/410/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027. 2017-11-30 12:21:52
dokument Uchwała Nr XLV/411/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1789G ? ul. Wybickiego w Miastku . 2017-11-30 12:24:34
dokument Uchwała Nr XLV/412/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Rozwój usług społecznych w Miastku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. 2017-11-30 12:26:55
dokument Uchwała Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku . 2017-11-30 12:29:32
dokument Uchwała Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-11-30 12:32:58
dokument Uchwała Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu . 2017-11-30 12:35:19
dokument Uchwała Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie . 2017-11-30 12:37:37
dokument Uchwała Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku . 2017-11-30 12:39:44
dokument Uchwała Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie . 2017-11-30 12:42:12
dokument Uchwała Nr XLV/419/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . 2017-11-30 12:44:14
dokument Uchwała Nr XLV/420/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 ? 2020 . 2017-11-30 12:46:56
dokument Uchwała Nr XLV/421/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018?. 2017-11-30 12:49:05
dokument Uchwała Nr XLV/422/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 838 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko 2017-11-30 12:50:49
dokument Uchwała Nr XLV/423/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 118/4 położonej w obrębie Miastko 83/5 z dotychczasowym dzierżawcą . 2017-11-30 12:59:24
dokument Uchwała Nr XLV/424/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/403/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:02:40
dokument Uchwała Nr XLV/425/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/404/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 207 r. z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:04:48
dokument Uchwała Nr XLV/426/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/405/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:08:37
dokument Uchwała Nr XLV/427/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:10:55
dokument Uchwała Nr XLV/428/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/407/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:13:13
dokument Uchwała Nr XLV/429/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/408/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:15:19
dokument Uchwała Nr XLV/430/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko . 2017-12-01 13:36:48
dokument Uchwała Nr XLVI/431/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-12-19 13:45:01
dokument Uchwała Nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-12-19 13:48:45
dokument Uchwała Nr XLVI/433/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2017-12-19 14:00:13
dokument Uchwała Nr XLVI/434/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwałyNr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-12-19 14:04:52
dokument Uchwała Nr XLVI/435/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-12-19 14:08:13
dokument Uchwała Nr XLVI/436/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2017-12-19 14:12:13
dokument Uchwała Nr XLVI/437/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2017-12-19 14:14:45
dokument Uchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2017-12-19 14:18:07
dokument Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-01-04 12:29:40
dokument Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-01-04 12:35:10
dokument Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2018-01-04 12:39:58
dokument Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-01-04 12:37:10
dokument Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działki numer 18/6 i 18/7 położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-01-04 12:46:10
dokument Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej, jako działka 82/4 położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-01-04 12:49:32
dokument Uchwała Nr XLVII/445/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. 2018-01-04 12:53:35
dokument Uchwała Nr XLVII/446/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Gmina Miastko jest organem rejestrującym. 2018-01-04 12:55:21
dokument Uchwała Nr XLVII/447/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 2018-01-04 13:22:44
dokument Uchwała Nr XLVII/448/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2018-01-04 13:24:27