Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o II naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE
O II NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia
RPO WP na lata 2014-2020

 1. Gmina Miastko – Partner Wiodący Projektu informuje, że dnia 15 grudnia 2016r. działając na mocy Uchwały nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014 – 2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020.
 2. Podstawowe informacje o projekcie

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” realizowany będzie w ramach wniosku, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowywanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 01. 08. 2017 r. do 28. 09. 2018 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Miastko, na budynkach osób fizycznych oraz na budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.  

Projekt będzie przedsięwzięciem, polegającym na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej w celu produkcji energii elektrycznej, c.w.u. i wspomagania systemu c.o. Projektem objęta będzie budowa systemów fotowoltaicznych, solarnych i aerotermicznych źródeł ciepła, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła, w tym przyłączenia do sieci energetycznej.

Typy instytucji z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:

Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 beneficjentami pomocy mogą być:

1)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3)  jednostki administracji rządowej,

4)  inne jednostki sektora finansów publicznych,

5)  organizacje pozarządowe,

6)  podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

7)  jednostki naukowe,

8)  instytucje edukacyjne,

9)  szkoły wyższe,

10) grupy producentów rolnych,

11) przedsiębiorcy,

12) podmioty, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w  formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Uwaga! Wyżej wymienioną listę zawęża się tylko do podmiotów spoza sektora finansów publicznych. 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.1.:

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

- słońce do 2 Mwe/Mwt (instalacje fotowoltaiczne, solarne i aerotermiczne źródła ciepła),

- biomasę do 5 MWt,

- biogaz do 1 MWe,

- geotermalne źródła ciepła do 2 MWt,

2) przebudowa infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,

3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

 1. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie opisanych szczegółowo w pkt. 4.

 1. Zadania partnera

Do zadań partnera należało będzie:

 1. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach osób fizycznych zakwalifikowanych do projektu w drodze otwartego naboru,
 2. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 3. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych wyłonionych w drodze przeprowadzonego naboru wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ich realizację,
 4. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ich realizację,
 5. nadzór inwestorski nad realizacją zadań opisanych w ust. 2)
 6. promocja i informacja o projekcie zgodnie z wytycznymi UE,
 7. przekazanie Partnerowi Wiodącemu posiadanych dokumentów i opracowań niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie,
 8. niezwłoczne informowanie Partnera Wiodącego o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu Projektu,
 9. pomoc i wsparcie Partnera Wiodącego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w szczególności w opracowaniu studium wykonalności dla zakresu zadań partnera,
 10. wspólne finansowanie projektu,
 11. monitoring zrealizowanego zakresu projektu,
 1. Kryteria wyboru partnera
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa tj. oferowany wkład potencjalnego partnera w postaci zasobów ludzkich, finansowych, technicznych zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu (zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera wraz z propozycją zabezpieczenia środków finansowych tytułem wkładu własnego w realizację projektu oraz zasad finansowania całości zadania),
 3. Wartość brutto projektu nie może przekroczyć kwoty 200 000,00zł (słownie: dwustu tysięcy złotych, 00/100) – Kryterium dotyczy tylko projektów realizowanych na budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 4. Doświadczenie w realizacji zadań/projektów o podobnym charakterze,
 5. Procedura otwartego naboru osób fizycznych wraz z regulaminem i terminem naboru zgodna z wytycznymi dla działania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne (przedstawienie opracowanej dokumentacji, sposobu upublicznienia informacji i trybu prowadzenia naboru) - Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych na budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 6. Posiadanie tytułu prawnego oraz zgody właścicieli do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, na których powstanie infrastruktura w ramach projektu,
 7. Całkowita wartość nakładów na realizację projektu opisanych w pkt. 4, w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu (zał. nr 2 do oferty),
 8. Potencjalny Partner nie zalega z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego (zał. nr 5 do oferty),

 1. Utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości projektu zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie).
 1. Dokumenty konieczne do przedłożenia wraz z ofertą
 1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu wraz ze zgodą właściciela nieruchomości,
 2. Harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu,
 3. Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. Aktualny statut podmiotu (jeśli podmiot go posiada),
 5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta),
 7. Dokumentacja procedury otwartego naboru osób fizycznych wraz z regulaminem i terminem naboru zgodną z wytycznymi dla działania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne (dokumentacja, sposób upublicznienia informacji i trybu prowadzenia naboru) - nie dotyczy projektów realizowanych na budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 1. Informacja dotycząca złożenia oferty
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
 3. Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. 19 z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Nie otwierać przed godz. 1215 w dniu 05.01.2017 r.”
 5. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 05.01.2017 r. do godz. 1200. Przyjmuje się że wskazany okres 21 dni będzie liczony w dniach kalendarzowych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Miastku. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane,
 6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.01.2017r., o godz. 12:15  w  siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 10.

Osoby do kontaktu w sprawie naboru:

Kamila Magalska – tel. (59) 857 07 36

Dariusz Jurgielewicz – tel. (59) 857 07 30

 1. Informacja o wynikach wybranej oferty
 1. Partner zostanie wybrany przez Komisję ds. oceny oferty powołaną przez Burmistrza Miastka,
 2. Na partnera wybrany zostanie podmiot, który spełni wszystkie kryteria oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu
 3. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego w terminie 30 dni od daty jego zakończenia,
 4. Informacja o podmiocie który zostanie wyłoniony na partnera w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Miastko www.miastko.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko www.bip.miastko.pl.
 5. Z partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego zostaną zawarte porozumienie i umowa partnerska, w celu wspólnej realizacji projektu.
 1. Informacje dodatkowe
 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta spełniła wszystkie kryteria oceny oferty i zawiera kolejną najniższą wartość realizacji zadań,
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn,
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej  w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne lub w przypadku niewybrania wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.
 1. Załączniki
  1. 1. Wzór formularza ofertowego
  2. 2. Regulamin konkursu
  3. 3. Wzór protokołu z wyboru partnera

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół z wyboru partnera.pdf (PDF, 1.35Mb) 2017-01-30 14:53:55 297 razy
2 Ogłoszenie o II naborze partnera spoza sektora finansów publicznych.pdf (PDF, 2.51Mb) 2016-12-15 15:02:33 363 razy
3 Zarządzenie Burmistrza.pdf (PDF, 292.06Kb) 2016-12-15 15:02:33 309 razy
4 03 regulamin konkursu.doc (DOC, 189.00Kb) 2016-12-15 15:01:48 443 razy
5 04 wzór oferty.doc (DOC, 152.00Kb) 2016-12-15 15:01:48 402 razy
6 04.1 oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.doc (DOC, 147.00Kb) 2016-12-15 15:01:48 410 razy
7 04.2 harmonogram finansowy.doc (DOC, 142.50Kb) 2016-12-15 15:01:48 420 razy
8 04.3 oświadczenie o niezleganiu ZUS, US.doc (DOC, 132.50Kb) 2016-12-15 15:01:48 429 razy
9 05 wzór protokołu z wyboru partnera.doc (DOC, 167.50Kb) 2016-12-15 15:01:48 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 15-12-2016 15:01:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 30-01-2017 14:53:55