Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy, pokój Nr 10 (parter) lub 3 (w przypadku podatku od środków transportowych) 

godziny: poniedziałek 8.00-16.00, 

wtorek - piątek 7.15-15.15

 

Wymagane dokumenty:

Podanie o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz potwierdzającymi okoliczności, na które podatnik powołuje się w podaniu 

 

Opis procedury:

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt.3 i art. 67b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę. Umarzanie zaległości podatkowych/odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 702 z późn. zm.). Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną, który otrzymał lub ma otrzymać pomoc publiczną.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności (art.51 ustawy). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

Zainteresowany składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

Podanie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których podanie dotyczy oraz wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna, wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia, wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu.

 

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, ani działalności rolniczej składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących ( zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Urzędu Pracy, karta informacyjna z opieki społecznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym, inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną) oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

 

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania informację o rodzaju prowadzonej działalności, wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do podania informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

 

Ważne: 

Przedmiotem postępowania o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął.

 

Opłaty:

Złożenie podania i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłat.

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie umorzenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miastka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podstawa prawna:

Art. 67a § 1 pkt.3 i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2651 z późn. zm.);

Art.1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 702 z późn. zm.);

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OŚWIADCZENIE o pomoc de minimis.pdf (PDF, 30.50Kb) 2020-12-15 14:51:19 341 razy
2 15_12_2020_14_41_56_OŚWIADCZENIE.pdf (, 30.50Kb) 2020-12-15 14:41:56 1 raz
3 Wniosek o umorzenie zaległosci podatkowej.pdf (PDF, 58.21Kb) 2016-07-15 14:08:01 8541 razy
4 OŚWIADCZENIE.pdf (, 422.68Kb) 2016-07-15 14:08:01 3338 razy
5 OSWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM.pdf (PDF, 73.58Kb) 2016-07-15 14:08:01 3450 razy
6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (PDF, 445.30Kb) 2016-07-15 14:08:01 2147 razy
7 wf_01.pdf (PDF, 54.11Kb) 2011-11-21 15:27:52 2584 razy
8 wf_02.pdf (PDF, 69.05Kb) 2011-11-21 15:27:52 1562 razy
9 wf_03.pdf (PDF, 40.18Kb) 2011-11-21 15:27:52 1325 razy
10 wf_04.pdf (PDF, 44.95Kb) 2011-11-21 15:27:52 1200 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:27:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 18-04-2023 14:38:33