Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy, pokój Nr 10 (parter) lub 3 (w przypadku podatku od środków transportowych) 

godziny: poniedziałek 8.00 - 16.00 

wtorek-piątek 7.15 - 15.15

 

Wymagane dokumenty:

Podanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

 

Opis procedury:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 702 z późn. zm.). Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną, który otrzymał lub ma otrzymać pomoc publiczną.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

 

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, ani działalności rolniczej składa podanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

 

Podanie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju podatku lub zaległości podatkowej, których podanie dotyczy oraz okresu za jaki podatek lub zaległość podatkowa są należne, wskazanie terminu odroczenia lub ilości rat i terminów ich płatności, a także wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty, wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu.

 

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania informację o rodzaju prowadzonej działalności, wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do podania informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

 

Opłaty:

Złożenie podania oraz wydanie decyzji w ww. sprawach wolne jest od opłat 

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miastka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podstawa prawna:

Art. 67a § 1 pkt. 1) i 2) i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2651 z późn. zm.);

Art.1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 702 z późn. zm);

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oswiadczenie_o_pomoc_de_minimis.pdf (PDF, 30.50Kb) 2020-12-17 10:03:00 167 razy
2 WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ.pdf (PDF, 49.59Kb) 2016-07-15 14:41:41 545 razy
3 Wniosek o odroczenie zapłaty zaległosci podatkowej wraz z odsetkami za zwłoke.pdf (PDF, 48.67Kb) 2016-07-15 14:41:41 438 razy
4 Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku.pdf (PDF, 47.20Kb) 2016-07-15 14:41:41 398 razy
5 OŚWIADCZENIE.pdf (, 422.68Kb) 2016-07-15 14:41:41 322 razy
6 OSWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM.pdf (PDF, 73.58Kb) 2016-07-15 14:41:41 412 razy
7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (PDF, 445.30Kb) 2016-07-15 14:41:41 420 razy
8 wf_02.pdf (PDF, 69.05Kb) 2011-11-21 15:22:15 371 razy
9 wf_03.pdf (PDF, 40.18Kb) 2011-11-21 15:22:15 387 razy
10 wf_04.pdf (PDF, 44.95Kb) 2011-11-21 15:22:15 363 razy
11 wf_05.pdf (PDF, 44.00Kb) 2011-11-21 15:22:15 364 razy
12 wf_06.pdf (PDF, 42.41Kb) 2011-11-21 15:22:15 371 razy
13 wf_07.pdf (PDF, 43.33Kb) 2011-11-21 15:22:15 368 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:22:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 18-04-2023 14:41:14