Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady i tryb realizacji

ZASADY I TRYB REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTKO w 2016 ROKU

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Realizacja budżetu obywatelskiego to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet Gminy Miastko, współdecydując o wydatkowaniu wydzielonej części środków finansowych z budżetu Gminy na wskazane i wybrane przez mieszkańców zadania mieszczące się w kompetencjach Gminy Miastko.

2. Realizacja budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Gminą i w bezpośrednie współdecydowanie o sprawach Gminy Miastko oraz łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej.

3. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku przeznacza się z budżetu Gminy Miastko na 2016 rok środki finansowe do kwoty 300.000 złotych (słownie: trzystu tysięcy złotych 00/100).

Rozdział 2 - Zgłaszanie zadań

§ 2.

1. Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:

a) każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,

b) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastka na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) zarząd osiedla,

d) rada sołecka.

2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), a data zakończenia realizacji zgłoszonego zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2016 roku.

4. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.

5. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku.

6. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku poprzedzone zostanie kampanią informacyjną wśród mieszkańców Gminy na temat realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku.

7. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko, za wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej.

8. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

9. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się w wersji pisemnej, osobiście lub korespondencyjnie, w Urzędzie Miejskim w Miastku, bądź przesyła się je w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.miastko.pl.

Rozdział 3 - Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 3.

1. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.

2. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1. oraz w § 2. ust. 8.

3. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.

4. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania.

5. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.

6. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.

7. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

8. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku.   

Rozdział 4 - Wybór zadań do realizacji

§ 4.

1. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku poddaje się ocenie mieszkańców Gminy Miastko w głosowaniu tajnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia.

3. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz w wyznaczonych lokalach do głosowania, których wykaz podaje się do publicznej wiadomości.

4. W każdym lokalu do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich zadań.

§ 5.

1. Głosować można wyłącznie osobiści i tylko jeden raz.

2. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego wydanie karty do głosowania w spisie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.

3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych maksymalnie dwóch zadaniach na karcie do głosowania.

4. Jeżeli głosujący nie postawił znaku „X” przy żadnym z zadań lub zaznaczył więcej niż dwa zadania to głos jest nieważny.

5. Na karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, szacunkowy koszt ich realizacji oraz informację w jaki sposób prawidłowo oddać głos.

§ 6.

1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań.

2. Do realizacji przyjmuje się te zadania, które uzyskały największa liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku.

3. Informację o wyniku głosowania podaje się do publicznej wiadomości. 

Rozdział 5 -  Postanowienia końcowe

§ 7.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku nastąpi po ich wprowadzeniu do budżetu Gminy Miastko na 2016 rok stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Miastku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:09:35