Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1. Naczelnik Wydziału,
2. Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji,
3. Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i gospodarowania mieniem komunalnym,
4. Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
5. Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Do zadań Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:
1) w zakresie planowania przestrzennego i ochrony zabytków:
a) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla wnioskodawców i stron postępowania,
c) opiniowanie pod względem urbanistyczno - architektonicznym i artystycznym projektów dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do miejsc publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
d) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem miejsko-gminnych obiektów zabytkowych,
2) w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
a) koordynacja prac i współtworzenie Strategii Rozwoju Gminy Miastko oraz innych dokumentów strategicznych gminy,
b) współpraca z mediami w zakresie promocji  dokumentów strategicznych,
c) stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i koordynowanie nawiązywania współpracy gospodarczej Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
d) zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji Gminy,
e) współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy UE i realizacji wspólnych przedsięwzięć,
f) sporządzanie studiów wykonalności oraz biznesplanów do wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę,
g) współpraca w przygotowaniu dokumentacji i prowadzenie rozliczenia finansowego inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
h) inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i promocyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z lokalnymi grupami działania i lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi,
i) organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, jednostek pomocniczych gminy, placówek oświatowych oraz lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy, 
j) przygotowywanie  i przestawienie własnych prezentacji na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze  oraz osoby fizyczne,
k) pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy,
l) współudział w pracach związanych z opracowywaniem/aktualizacją programów/planów strategicznych i rozwojowych Gminy, związków gminnych/ stowarzyszeń/ fundacji, do których należy Gmina,
3) w zakresie realizacji inwestycji:
a) planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,
b) współudział w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie realizacji inwestycji gminnych,
c) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych określonych w budżecie Gminy,
d) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych funduszu sołeckiego, 
e) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie zakończonej inwestycji 
dla użytkownika,
f) prowadzenie spraw związanych z gwarancją dla zrealizowanych inwestycji,
g) pomoc przy przygotowywaniu remontów i inwestycji wykonywanych przez inne wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy,
h) przygotowywanie danych do sporządzania kosztorysów inwestorskich, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
i) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz 
z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
j) przygotowywanie wniosków o wydanie warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
k) przygotowywanie wniosków w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w zakresie prowadzonych inwestycji gminnych,
l) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
m) przeprowadzanie właściwych postępowań ws. udzielenia zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i regulaminu wewnętrznego w zakresie działań realizowanych przez Wydział,
n) przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji,
o) zlecanie zastępstwa inwestycyjnego,
p) przygotowywanie dokumentów i zgłaszanie realizacji inwestycji do nadzoru budowlanego,
q) nadzorowanie i współpraca z nadzorem inwestorskim w procesie realizacji inwestycji,
r) uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie inwestycji,
s) przygotowywanie rozliczeń inwestycji w celu przekazania lub wprowadzenia na stan ewidencyjny środków trwałych Gminy,
t) współudział w rozliczaniu wniosków, w ramach których Gmina otrzymała dotację na realizowane inwestycje,
4) w zakresie funduszu sołeckiego:
a) zarządzanie funduszem sołeckim, 
b) prowadzenie remontów i inwestycji na mieniu komunalnym powierzonym sołectwom Gminy,
c) dokonywanie odbioru rzeczowo – finansowego wykonywanych robót budowlanych i dostaw,
5) w zakresie obsługi inwestorów:
a) rozwój partnerstwa gospodarczego i sieci współpracy poprzez:
- przygotowywanie i kreowanie wstępnych koncepcji projektów partnerskich,
- współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego,
- realizację programów Strategii Rozwoju Gminy Miastko,
b) budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
- promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miastka,
- upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw,
- przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców,
c) pomoc w tworzeniu się organizacji przedsiębiorców  oraz dalsza z nimi współpraca,
d) współpraca ze środowiskiem gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gminie,
6) nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze gminy Miastko,
7) koordynowanie i monitorowanie realizacji Aktualizacji Projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i gaz Miasta i Gminy Miastko do roku 2035 oraz Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miastko na lata 2020-2026,
8) organizowanie i monitorowanie procesu wyboru podmiotów mających świadczyć różnego rodzaju usługi (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej (m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
9) opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych,
10) opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie,
11) podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym gminy Miastko,
12) monitoring i analiza zużycia energii w obiektach gminnych,
13) utrzymanie oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych,
14) rozpowszechnienie dobrych praktyk, informacji na temat wdrażanych zadań i projektów, w tym: propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród nie-energetyków, w szczególności propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii w tym między innymi merytoryczny nadzór i konsultacje programów o tematyce energetycznej,
15) koordynowanie działalności Miasteckiego Klastra Energii,
16) współpraca i koordynacja działań obejmujących zadania własne gminy wykonywane przez spółki z udziałem Gminy Miastko, w szczególności wykorzystania powierzonego mienia oraz planowanych inwestycji i remontów,
17) sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-02-2023 08:48:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Kozieł 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-02-2023 08:48:56