Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

1.Naczelnik Wydziału,
2.Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska,
3.Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i terenów zielonych,
4.Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
5.Stanowisko ds. gospodarki odpadami,
6.Stanowisko ds. administrowania drogami.

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na terenie Gminy, a w szczególności spraw dotyczących: 
a) dzierżaw i najmu nieruchomości, 
b) sprzedaży i zamian nieruchomości, 
c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i inne formy użytkowania, 
d) uwłaszczania i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, realizacji prawa pierwokupu i odkupu, 
e) zakładania i uzgadniania treści ksiąg wieczystych, 
f) uzgadniania zapisów w ewidencji gruntów i zapisów hipotecznych kontroli zagospodarowania, w tym kontroli wykorzystania nieruchomości, prowadzenia akt nieruchomości, prowadzenia rejestrów,
g) zawieranie porozumień w sprawie ustanawiania służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń w terenach niestanowiących pasa dróg publicznych,
h) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
2) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
3) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń i nabywania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, w tym prowadzenie rejestru nabytych nieruchomości,
4) prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi, scalaniem i wymianą gruntów oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
5) prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, nazewnictwem miejscowości, ulic i placów,
6) szacowania mienia i podziałów geodezyjnych,
7) zarządzanie drogami gminnymi,
8) w zakresie gruntów rolnych i leśnych, leśnictwa i łowiectwa:
a) prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
b) pielęgnacja i utrzymanie parków miejskich i terenów zielonych,
c) prowadzenia spraw dotyczących szkód łowieckich, opiniowania planów łowieckich,
d) wspieranie wiedzy i postępu rolniczego,
e) prowadzenie melioracji gruntów gminnych,
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
a) wydawanie zezwoleń  lub naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów,
b) wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody i jej popularyzacja,
c) opracowywanie gminnych programów ochrony przyrody,
d) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
e) ustanawianie terenów zieleni miejskiej i zieleni na obszarach wsi,
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
b) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
c) reagowanie na znęcanie się nad zwierzętami,
d) zapobieganie i zwalczanie chorób zwierzęcych,
e) udzielanie zezwoleń na: prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
11) realizacja zadań w zakresie rolnictwa:
a) zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych,
b) szacowania szkód w uprawach rolnych, w przypadkach klęsk żywiołowych,
c) prowadzenie gminnego konkursu Wieś Roku oraz innymi konkursów rolniczych,
d) prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości,
e) współpraca w zakresie organizacji spisów rolnych,
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie:
a) prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
i przyjmowanie korekt,
b) prowadzenie elektronicznego rejestru opłat,
c) prowadzenie postępowań w sprawie wymiaru ww. opłat,
d) przygotowywanie sprawozdań i niezbędnych analiz,
e) prowadzenie ewidencji składowisk odpadów,
f) uzgadnianie i opiniowanie sposobu postępowania z odpadami,
g) kontrola i współpraca z innymi organami w zakresie prawidłowości składowania 
i postępowania z odpadami,
h) prowadzenie rejestru oraz spraw związanych działalnością regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
i) realizacja zadań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
13) realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustaw szczegółowych, 
a w szczególności z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym:
a) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
b) wydawanie pozwoleń emisyjnych,
c) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
d) przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
14) realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko w tym:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 
c) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach,
15) prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich,
16) przygotowanie postepowań i nadzór nad realizacją odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miastko, 
17) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę konopi włóknistych i maku oraz nadzór nad ich uprawami,
18) współpraca z innymi organami, agencjami i instytucjami, a zwłaszcza z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatową Inspekcją Weterynarii, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą, Konserwatorem Przyrody w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,
19) sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością Zarządu Mienia Komunalnego oraz Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-02-2023 08:45:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Kozieł 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-02-2023 08:45:48