Zarządzenie Burmistrza Miastka nr 11/VII/2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie powierzenia ZMK w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIEJSKIEGO w MIASTKU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miastku, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz przedmiot i zasady działania Urzędu Miejskiego w Miastku, a w szczególności:

 1. organizację Urzędu,
 2. zakres funkcjonowania,
 3. zasady kierowania działalnością Urzędu,
 4. zakres działania Wydziałów.
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Miastku,
 2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miastko,
 3. Statucie - należy przez to rozumieć statut Gminy Miastko,
 4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miastka,
 5. Zastępcy Burmistrza – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miastka,
 6. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Miastka,
 7. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Miastka - Głównego księgowego budżetu,
 8. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Miastku,
 9. Kierownictwie Urzędu - należy przez to rozumieć Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza                  i Skarbnika,
 10. Komórce organizacyjnej - wyodrębniony element struktury Urzędu, realizujący zadania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności Wydział, Referat, Biuro, samodzielne stanowisko pracy,
 11. Naczelniku – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Urzędu lub kierującego pracą  równorzędnej komórki organizacyjnej,
 12. Wydziale – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze Urzędu Wydziały (jednostki  organizacyjne Urzędu o tej nazwie) oraz inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu                   ( inne wewnętrzne jednostki organizacyjne działające na prawach Wydziału),
 13. Referacie/Biurze – należy przez to rozumieć wyodrębnioną wewnątrz Wydziału  komórkę organizacyjną,
 14. Kierowniku referatu/biura - należy przez to rozumieć kierowników Referatów/Biur wchodzących w skład wydziałów i samodzielnych komórek organizacyjnych Urzędu, działających poza wydziałami na prawach samodzielnych referatów,
 15. Samodzielnym stanowisku pracy - należy przez to rozumieć stanowisko podległe bezpośrednio Burmistrzowi,
 16.  Jednostkach organizacyjnych Gminy - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Gminy.
 17. Jednostkach pomocniczych - należy przez to rozumieć sołectwa i osiedla  utworzone do realizacji zadań Gminy.

§ 2.

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczo-wykonawczy Burmistrza.
 2. Urząd prowadzi obsługę Rady i jednostek pomocniczych.
 3. Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych, a także przejętych przez gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.
 4. Urząd wykonuje zadania związane z zarządzaniem mieniem gminy oraz realizacją dochodów i wydatków Gminy w zakresie określonym przepisami prawa. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustaw i przepisów wykonawczych,
 3. ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. ustawy Kodeks pracy,
 5. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. ustawy o finansach publicznych,
 7. Statutu Gminy Miastko, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez Radę i Burmistrza.
 1. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Burmistrz wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2-4, przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu.
 2. Urząd działa jak wyodrębniona jednostka budżetowa, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Gminy.

§ 3.

 1. Siedzibą Urzędu jest Miastko.
 2. Terytorialny zasięg działania Urzędu obejmuje obszar Gminy.

§ 4.

 1. Obowiązki Urzędu jako zakładu pracy w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, obowiązki pracowników Urzędu, organizację pracy i porządek wewnętrzny w Urzędzie, zasady nagradzania i wyróżniania pracowników oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy – określają odpowiednio: Regulamin pracy Urzędu i inne akty wydane w drodze zarządzenia przez Burmistrza.
 2. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określa regulamin funduszu socjalnego, wydany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

 

Rozdział 2

Zasady i cele funkcjonowania Urzędu

 

§ 5.

Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 6.

 1. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, Burmistrz może upoważnić Sekretarza lub innego pracownika Urzędu.

§ 7.

 1. W swoich działaniach Urząd kieruje się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnia interes społeczny i słuszny interes obywateli, zapewnia terminowe i profesjonalne prowadzenie spraw.
 2. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 8.

 1. W ramach Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 Urząd realizuje zadania w oparciu o podejście procesowe.
 2. Prawidłowość przebiegu zidentyfikowanych procesów, spójność celów szczegółowych
   z ustanowioną polityką jakości, stopień realizacji celów, występujące zagrożenia oraz stosowane działania korygujące i zapobiegawcze stanowią przedmiot oceny dokonywanej przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika w ramach okresowych przeglądów jakości.
 3. Jakość pracy Urzędu, jej zgodność z wymogami wynikającymi ze stosowanego Systemu Zarządzania Jakością, skuteczność jego wdrażania i utrzymywania stanowi przedmiot zewnętrznej oceny poziomu satysfakcji klienta, a także planowanych audytów wewnętrznych.

§ 9.

 1. Pracownicy Urzędu, realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki i praworządności. Dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego środowiska.                   są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują prawo obywateli do informacji, zapewniając w granicach prawem przewidzianych, jawność prowadzonych postępowań.
 2. Pracownicy Urzędu respektują zakaz wykonywania prac lub podejmowania zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.
 3. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Urzędu, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych określa odrębne zarządzenie.

§ 10.

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, Urząd zapewnia każdemu dostęp                           do informacji publicznej związanej z jego działalnością i działalnością organów Gminy.
 2. Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu                        o powszechnie obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem trybu postępowania obowiązującego       w Urzędzie, określonego odrębnym zarządzeniem.
 3. Podstawą informacji o działalności Urzędu i organów Gminy jest Biuletyn Informacji Publicznej.
 4. Urząd przestrzega zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i tajemnic prawnie chronionych.

§ 11.

 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady oraz zarządzeniach Burmistrza.
 2. Podstawowym instrumentem zarządzania finansami jest budżet Gminy wyznaczający cele działań gminy w poszczególnych dziedzinach.
 3.  Przy konstruowaniu budżetu Urząd kieruje się Strategią Rozwoju Gminy Miastko, Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwościami stwarzanymi przez fundusze Unii Europejskiej, wiążąc wydatki przewidziane na konkretne zadania z efektami spodziewanymi w wyniku ich wykonania.
 4. Gospodarując środkami publicznymi Urząd zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy                     i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów.
 5.  Przy wszystkich czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminy, bezwzględnie wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Rozdział 3

Zasady kierowania Urzędem

§ 12.

 Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

§ 13.

 1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:
 1.  rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
 2. rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Burmistrza lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy,
 3. rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Burmistrza w ramach spraw jemu powierzonych w trybie § 15,
 4. rozstrzygnięcia podejmowane przez Sekretarza i Skarbnika, w ramach spraw im powierzonych, w zakresie określonym odpowiednio w §17 i §18,
 5. rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Burmistrza przez Naczelników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw,
 6. rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Burmistrza przez kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw.
 1. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownictwa Urzędu oraz  samodzielnych stanowisk pracy, o których przepisy szczególne tak stanowią.
 2. W czasie nieobecności Burmistrza zastępstwo sprawuje Zastępca Burmistrza lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Burmistrza.

§ 14.

 1. Do wyłącznej właściwości Burmistrza należą w szczególności następujące sprawy:
 1. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 2. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Urzędu stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania i umów o pracę,
 3. występowanie do Rady o  powołanie i odwołanie Skarbnika,
 4. ogłaszanie uchwał budżetowych Rady i sprawozdań z ich wykonania,
 5. przedkładanie Wojewodzie uchwał przyjętych przez Radę,
 6. wykonywanie uchwał Rady,
 7. przedkładanie na sesję Rady  sprawozdań z wykonania uchwał,
 8. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 9. upoważnianie pracowników Urzędu, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania określonych spraw, w ustalonym zakresie,                         a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
 10. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,
 11. kierowanie wystąpień do Wojewody i Marszałka Województwa,
 12. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów,
 13. udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące Naczelników,
 14. wykonywanie czynności z zakresu obronności i obrony cywilnej.

§ 15.

 1. Zastępstwo Burmistrza wykonuje  Zastępca Burmistrza.
 2. Każdorazowo upoważnienia do zastępstwa, o których mowa w ust. 1 udziela Burmistrz                         na piśmie.
 3. Do wspólnych kompetencji Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika należy                                    w szczególności:
 1. nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych im Wydziałów,
 2. wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych Wydziałów,
 3. reprezentowanie odpowiednio Burmistrza w roboczych kontaktach zewnętrznych, prowadzenie negocjacji w obrocie cywilno-prawnym,
 4. nadzorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości,
 5. współpracowanie w zakresie swego działania z Radą i jej komisjami.
 1. Szczegółowy podział zadań pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem                       i Skarbnikiem w zakresie nadzoru nad Wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy określa Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 16.

 1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działa w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Burmistrza oraz imiennych pełnomocnictw                         i upoważnień.
 2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:
 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 3. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 4. reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 5. współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu oraz kierującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie powierzonych spraw.

§ 17.

 1. Sekretarz, w imieniu Burmistrza, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,
 2. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 3. inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy,
 4. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,
 5. wykonywanie powierzonych czynności Administratora Danych Osobowych,
 6. wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 8. kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem,
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów miasta i Burmistrza oraz przestrzegania regulaminów wewnętrznych, a także nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie,
 10. zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Burmistrzu bądź Radzie,
 11. prowadzenie gospodarki etatami, z zastrzeżeniem § 28 i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych, doskonalenia kadr,
 12. pełnienie – z upoważnienia Burmistrza – funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, poprzez m. in.: podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Urzędu, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – z wyłączeniem naczelników wydziałów, udzielanie urlopów, awansowanie, nagradzanie,
 13. prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi,
 14. potwierdzanie własnoręczności podpisów,
 15. zapewnienie - w odniesieniu do podległych wydziałów - funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienie w szczególności:
 1. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. zarządzania ryzykiem.
 1. sprawowanie bezpośredniego nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Kontroli,
 2. ustalanie w porozumieniu z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz Skarbnikiem, zakresów czynności i odpowiedzialności dla Naczelników Wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. pełnienie zastępstwa Burmistrza w czasie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 1. Do zadań Sekretarza należy ponadto:
 1. negocjowanie porozumień dotyczących przejmowania przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej oraz nadzór nad funkcjonowaniem tych porozumień,
 2. w zakresie powierzonym przez Burmistrza – organizowanie pracy Kolegium Burmistrza, koordynowanie współpracy Burmistrza z Radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,  w tym m. in. przygotowanie, w uzgodnieniu z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem, tematyki              i materiałów na posiedzenia Burmistrza,
 3. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na Kolegium Burmistrza,
 4. nadzorowanie dokumentowania pracy Burmistrza i Rady oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza i Urzędu oraz realizacja uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza;
 5. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
 6. sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 Kodeksu cywilnego.
 1. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Sekretarza określa Burmistrz w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 5.
 2. W przypadku nieobecności Sekretarza zastępstwo ustala Burmistrz.

§ 18.

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.
 2. Skarbnik wykonując zadania i kompetencje określone przez Burmistrza – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi gminy oraz obsługą finansowo-księgową.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 1. koordynowanie i kontrolowanie prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych,
 2.  nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 3.  dokonywanie analizy budżetu,
 4.  bieżące informowanie oraz przedstawianie okresowych sprawozdań umożliwiających Radzie, Burmistrzowi ocenę sytuacji finansowej gminy,
 5.  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminy,                w tym w jednostkach organizacyjnych gminy,
 6.  podpisywanie (kontrasygnowanie) oświadczenia woli składanego w imieniu gminy, jeżeli może ono spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 7.  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących spraw finansowo-księgowych,
 8.  opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 9.  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 1. W przypadku nieobecności Skarbnika, zastępstwo pełni Naczelnik Wydziału Finansowego  lub inny wyznaczony, za zgodą Burmistrza pracownik.

 

Rozdział 4

Ogólne zasady organizacji Urzędu

 

§ 19.

 1. W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:
 1. wydziały,
 2. referaty/biura,
 3. zespoły zadaniowe,
 4. samodzielne stanowiska pracy.
 1. Utworzenie komórek o których mowa w ust.1 pkt.1 - 4 zarządza Burmistrz.

 

§ 20 .

 1. Wydział obejmuje zgrupowane tematycznie dziedziny zadań administracji publicznej.
 2. W skład Wydziału wchodzą: referaty/biura, stanowiska pracy, stosownie do:
 1. potrzeby i charakteru wykonywanych przez nie zadań,
 2. oczekiwanych wymagań, co do ich sprawnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania w całościowej strukturze organizacyjnej,
 3. innych wymagań racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych odpowiadających specyfice danego obszaru zadań Gminy.

§ 21.

 1. Referat/biuro jest wewnętrzną komórką organizacyjną, wchodzącą w skład Wydziału, zatrudniającą co najmniej 2 pracowników zajmujących się określoną kategorią spraw.
 2. Referatem zatrudniającym co najmniej  3 pracowników, kieruje kierownik.

 

 

§ 22.

 1. Zespół zadaniowy jest komórką organizacyjną utworzoną na czas określony, zatrudniającą                 co najmniej 2 pracowników zajmujących się wyodrębnioną kategorią spraw i wykonujących samodzielnie swoje zadania.
 2. Szczegółowe  zasady, tryb i harmonogram pracy oraz skład zespołu zadaniowego określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
   

§ 23.

Samodzielne stanowisko jest najmniejszą jednostką struktury organizacyjnej, którą tworzy się                         do wykonywania określonej grupy spraw.

 

Rozdział 5

Struktura organizacyjna Urzędu

 

§ 24.

W skład Urzędu wchodzą komórki organizacyjne, o następujących nazwach, oznaczone odpowiednio symbolami stosowanymi w znakowaniu spraw.

 1. Komórki organizacyjne Urzędu –Wydziały:
 1. Organizacyjno-Administracyjny,                              WOA
 2. Finansowy                                                     WF
 3. Oświaty i Rozwoju Społecznego                              WOiRS
 4. Rozwoju Gospodarczego                                          WRG
 5. Promocji, Kultury i Sportu                                        WPKiS
 1.  Komórki organizacyjne równorzędne Wydziałom:
 1. Urząd Stanu Cywilnego                                           USC
 2. Straż Miejska                                                 SM

§ 25.

W wydziałach tworzy się następujące referaty/biura i stanowiska pracy, oznaczone odpowiednio symbolami stosowanymi w znakowaniu spraw:

 1. w   Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym:
 1. Biuro Kontroli
 2. Biuro Obsługi Klienta                                                                          

BK

BOK

 1. Stanowisko ds. ewidencji ludności

EL

 1. Stanowisko ds. obsługi Biura Rady

BR

 1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

OS

 1. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

ZK

 1. Stanowisko ds. kadr

SK

 1. Stanowisko ds. obsługi informatycznej

OI

 1. Stanowisko ds. organizacyjnych, OSP, p.poż i bhp

OR

 1. Stanowisko ds. zamówień publicznych

ZP

 1. w Wydziale Finansowym:
 1. Referat Podatków i Windykacji                                           RPiW
 1. w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego:
 1. Referat Obsługi Szkół:                                                                 ROS
 1. w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego:
 1. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych                              RPFZ

 

§ 26.

Strukturę organizacyjną Urzędu, powiązania funkcjonalne i zależności służbowe przedstawia schemat organizacyjny Urzędu, stanowiący załącznik  nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu.

§ 27.

 1. Wydziałami kierują Naczelnicy przy pomocy kierowników referatów, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
 2. Wydziałem Organizacyjno - Administracyjnym kieruje Sekretarz.
 3. Urzędem Stanu Cywilnego – Kierownik.
 4. Strażą Miejską - Komendant Straży Miejskiej.
 5. Referatem/Biurem,  w którym nie utworzono stanowiska kierownika referatu, kieruje Naczelnik właściwego Wydziału.
 6. Naczelnik Wydziału, w czasie swojej nieobecności, powierza pisemnie zastępstwo jednemu z pracowników Wydziału, za zgodą Burmistrza.

§ 28.

Ilość etatów w komórkach organizacyjnych Urzędu, z uwzględnieniem rocznego planu finansowego                na wynagrodzenia, ustala  Burmistrz.

§ 29.

 W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu, Burmistrz może powoływać, w drodze zarządzenia, komisje, zespoły, ustalając ich skład osobowy, przedmiot oraz zasady działania, obsługi                i finansowania.

 

Rozdział 6

Zadania Naczelników

 

§ 30.

 1. Naczelnicy Wydziałów organizują, kierują i nadzorują prace podporządkowanych im Wydziałów.
 2. Naczelnicy ponoszą odpowiedzialność wobec Burmistrza oraz nadzorującego Wydział,                     za prawidłową organizację, skuteczną realizację zadań objętych zakresem działania Wydziału oraz wykonanie zarządzeń, decyzji i poleceń kierownictwa Urzędu.
 3. Naczelnicy w ramach swoich obowiązków, kompetencji i posiadanych środków, odpowiadają             za merytoryczne i formalne załatwianie spraw.
 4. W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady i Burmistrza, Naczelnicy działają samodzielnie w granicach zadań należących do poszczególnych Wydziałów.
 5. Naczelnicy opracowują procedury załatwiania poszczególnych spraw.

 

§ 31.

Do podstawowych zadań i obowiązków Naczelników należy w szczególności:

 1. ustalanie systemu pracy Wydziału oraz zasad funkcjonowania Wydziału,
 2. zapewnienie prawidłowego postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 3. podejmowanie rozstrzygnięć, w tym wydawanie w I instancji decyzji administracyjnych                     w ramach ustalonych pisemnym upoważnieniem Burmistrza; reprezentowanie Burmistrza                   w administracyjnym postępowaniu odwoławczym,
 4. załatwianie spraw, prowadzenie i podpisywanie korespondencji Wydziału,
 5. współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w szczególności w zakresie wdrażania systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw.
 6. opracowywanie na polecenie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika materiałów niezbędnych dla Rady lub Burmistrza.
 7. opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy w zakresie będącym przedmiotem działania Wydziału oraz ich realizacja.
 8. uczestniczenie w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady na zasadach określonych                      w Statucie lub zgodnie z dyspozycją Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
 9. współuczestniczenie w tworzeniu planu działania Urzędu, w tym projektu budżetu gminy                      i planu finansowego Urzędu, opracowywanie programów pracy Wydziałów i ich realizowanie,
 10. opracowywanie projektów i przygotowywanie przedsięwzięć oraz uczestniczenie w ich realizacji poprzez zarządzanie projektami i zadaniami,
 11. współpracowanie z  właściwym Wydziałem Urzędu odpowiedzialnym za koordynowanie pozyskiwania środków  pomocowych w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, prawidłowe  wydatkowanie i rozliczenie pozyskanych funduszy pomocowych,
 12. wykonywanie zgodnie z właściwością rzeczową, funkcji nadzorczych wobec jednostek organizacyjnych gminy,
 13. przeprowadzanie, zgodnie z właściwością rzeczową, działań kontrolnych, w trybie i na zasadach określonych odrębnym uregulowaniem,
 14. gospodarowanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Wydziałów,
 15. przygotowywanie analiz, opinii, bieżących informacji i sprawozdań nt. realizacji zadań  powierzonych Wydziałowi,
 16. odbieranie w zakresie rzeczowo - finansowym wykonanych prac.
 17. zapewnienie terminowego i należytego załatwienia skarg, wniosków i petycji kierowanych            do Wydziału oraz przyjmowanie interesantów, zgodnie z ustalonym przez Burmistrza zarządzeniem,
 18. współdziałanie z właściwym Wydziałem odpowiedzialnym za politykę informacyjną,
 19. prowadzanie i zapewnianie przestrzegania regulaminów, zarządzeń i instrukcji, w tym finansowych, regulaminu pracy, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz stosowaniem jednolitego  rzeczowego wykazu akt,
 20. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 21. współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie realizacji zadań obronnych, ochrony ludności i obrony cywilnej i danych osobowych,
 22. udostępnianie informacji publicznej w ramach właściwości Wydziału w uzgodnieniu                            z Sekretarzem,
 23. prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych w ramach właściwości Wydziału oraz przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 24. wykonywanie kontroli wewnętrznej zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zapewnienie realizacji zaleceń organów kontroli zewnętrznej,
 25. współdziałanie w usprawnianiu organizacji, metod i form pracy Wydziału oraz w doskonaleniu zawodowym pracowników,
 26. ustalanie szczegółowych, indywidualnych zakresów czynności i odpowiedzialności służbowej pracowników,
 27. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników,
 28. zabezpieczanie oraz nadzór nad wyposażeniem będącym w dyspozycji Wydziału,
 29. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 30. wykonywanie innych zadań poleconych przez przełożonych lub określonych                                       w odrębnych przepisach,
 31. inicjowanie kreatywnego myślenia prowadzącego do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań zaistniałych problemów,
 32. dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów oraz przestrzeganie Kodeksu Etyki,
 33. przygotowywanie niezbędnych materiałów, procedur na stronę BIP Urzędu.

 

§ 32.

Naczelnicy są uprawnieni do:

 1. wnioskowania o nawiązanie, zmianę warunków i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Wydziału,
 2. wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz kar porządkowych                               i dyscyplinarnych,
 3. wydawania dyspozycji w sprawach uruchamiania środków finansowych, pozostających w gestii Wydziału, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.

§ 33.

Kierownicy referatów i inni pracownicy Wydziału są uprawnieni, na podstawie pisemnego upoważnienia do podpisywania korespondencji.

§ 34.

W celu właściwego wykonywania zadań Naczelnicy  i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy są zobowiązani do bieżącej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy, a w szczególności z:

 1. Przewodniczącym Rady, Komisjami Rady, Sekretarzem oraz Biurem Rady,
 2. Skarbnikiem w zakresie opracowywania i realizacji budżetu gminy,
 3. Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu, spraw kadrowych i szkoleń, ocen kwalifikacyjnych pracowników, w zakresie ochrony porządku     i ładu publicznego, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom, obronności, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, informatyki, zamówień publicznych oraz skarg i wniosków,
 4. Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu w zakresie promocji i wizerunku gminy oraz polityki informacyjnej, współpracy zagranicznej, szerzenia kultury i sportu,
 5. Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w zakresie  przekazywania danych, analiz niezbędnych            do realizacji przedsięwzięć społeczno – gospodarczych, inwestycji infrastrukturalnych i sporządzenia wniosków/ofert o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych oraz w zakresie zarządzania mieniem komunalnym gminy oraz ochrony środowiska naturalnego, leśnictwa, łowiectwa i terenów zielonych,
 6. Wydziałem Oświaty i Rozwoju Społecznego w zakresie oświaty, aktywizacji zawodowej                        i społecznej i działań prozdrowotnych.

 

§ 35.

 Spory kompetencyjne pomiędzy Wydziałami rozstrzyga Sekretarz.

 

Rozdział 7

Zadania Wydziałów

 

§ 36.

 1. Do zadań Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego należy, w szczególności:
 1. w zakresie spraw administracyjnych:
 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 2. opracowywanie projektu Regulaminu pracy Urzędu, kontrola jego funkcjonowania, przedstawianie Burmistrzowi propozycji zmian,
 3. nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
 4. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu,
 5. koordynacja zadań dot. ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej,
 6. obsługa sekretariatu Burmistrza, Zastępcy Burmistrza,
 7. prowadzenie rejestru wydanych przez Burmistrza upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw,
 8. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 9. przekazywanie do realizacji zarządzeń Burmistrza właściwym komórkom organizacyjnym,
 10. realizowanie zadań dot. organizacji załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 11. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym Gminy do załatwienia wg właściwości, kontrolowanie terminowego załatwienia skarg i wniosków,
 12. organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad zwoływanych przez Burmistrza,
 13. ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu, zapewnienie obsługi pocztowej,
 14. prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do parlamentu Europejskiego, do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
 15. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;
 1. z zakresu obsługi Biura Obsługi Klienta:
 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych,
 2. przyjmowanie interesantów,
 3. rejestracja korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów,
 4. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych Wydziałów,
 5. przygotowanie listów i przesyłek do doręczania przez gońca
 6. wysyłanie i odbiór korespondencji,
 7. obsługa centrali telefonicznej;
 1. z zakresu kadr i administracji:
 1. prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników Urzędu, w tym:
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem pracowników do pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • załatwianie spraw emerytalnych i rentowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wysługą lat i nagrodami jubileuszowymi,
 • wystawianie dokumentacji związanej z rozwiązywaniem stosunku pracy,
 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 2. przyjmowanie i wywieszanie w lokalu urzędu pism sądowych, ogłoszeń, zawiadomień
   i obwieszczeń,
 3. wystawianie zaświadczeń objętych ochroną danych osobowych;
 1. z zakresu obsługi Biura Rady:
 1. zapewnienie administracyjnej, kancelaryjnej i technicznej obsługi Rady oraz jej komisji,                    a w szczególności:
 • organizowanie i obsługa posiedzeń Rady oraz przygotowanie materiałów na komisje rady i sesje rady,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady,
 • prowadzenie rejestrów uchwał i wniosków komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym w celu merytorycznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi,
 • publikacji uchwał Rady,
 • zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno – organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
 • obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady,
 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek pomocniczych:
 • obsługa organizacyjno – techniczna sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli               w zwoływaniu zebrań mieszkańców i przygotowaniu materiałów, oraz obsługa zebrań sprawozdawczo – wyborczych,
 • kompletowanie protokołów z zebrań zorganizowanych przez jednostki pomocnicze,
 • prowadzenie ewidencji wniosków zgłaszanych na zebraniach przez mieszkańców,
 • organizacja narad Burmistrza i pracowników urzędu z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli,
 1. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, przekazywanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu lub jednostkom organizacyjnym gminy;
 1. z  zakresu zamówień publicznych:
 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z prawem zamówień publicznych dla Wydziałów i Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 2. branie czynnego udziału w komisjach przetargowych,
 3. udział w rozstrzyganiu kwestii spornych, odwołań,
 4. sporządzanie umów z wykonawcami robót, dostawcami i usługodawcami;
 1. z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
 1. w zakresie zadań obronnych:
 • opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualności regulaminu organizacyjnego Urzędu     na czas „W” oraz obsady personalnej Urzędu i szczególnego zakresu obowiązków stałej gotowości obronnej państwa,
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa, planu zapewniającego realizację zestawu zadań przewidzianych do realizacji w procesie podwyższonej gotowości obronnej,
 • dokumentów dotyczących organizacji , uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru dokumentów organizacyjno – planistycznych w zakresie zapewnienia w czasie wojny warunków funkcjonowania w ustalonym trybie pracy,
 • opracowanie analiz, sprawozdań i realizacja zadań obronnych dla potrzeb Wojewody.
 • organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej z realizacji zadań obronnych w tym obrony cywilnej,
 • planowanie i realizowanie przedsięwzięcia w zakresie szkolenia obronnego;
 1. w zakresie obrony cywilnej należy,
 • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 • opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
 • opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę                 w obronie cywilnej.
 1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
 • prowadzenie dokumentacji zespołu reagowania kryzysowego,
 • przygotowanie projektu gminnego planu reagowania kryzysowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji, rejestru przedpoborowych i poboru do wojska;
 1. w zakresie informacji niejawnych:
 • prowadzenie i bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych                               w Urzędzie,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kancelarii niejawnej,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • dopilnowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 1. ewidencja ludności, ewidencji działalności gospodarczej i dowodów osobistych, mieszkańców Gminy;
 2. sprawy organizacyjne, bhp, i ppoż. Urzędu  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej;
 3. zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w niezbędne do pracy materiały i urządzenia;
 4.  obsługa informatyczna i doposażenie stanowisk pracy;
 5. w zakresie współpracy:
 1. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy Urzędu w zakresie niezbędnym dla       prawidłowej realizacji nałożonych zadań,
 2. współdziałanie z organizacjami administracji rządowej i innymi organami w zakresie        realizacji zadań;
 1. koordynowanie działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów Gminy w spółkach handlowych;
 3. współpraca z Radami Nadzorczymi spółek z udziałem Gminy;
 4. udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz ludności;
 5. współpraca z Biurem Kontroli;
 1. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.

 

§ 37.

 1. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:
 1.  opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady                     i Burmistrza,
 2.  opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę,
 3.  udzielanie porad prawnych, konsultacji dla potrzeb Rady, Burmistrza i Wydziałów,
 4.  sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Burmistrza i Wydziałów,
 5.  sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy,
 6.  wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących działania Gminy i Urzędu,
 7.  prowadzenie rejestru spraw sądowych,
 8.  uczestniczenie w rozprawach administracyjnych,
 9.  prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obowiązywania przepisów prawnych,
 10.  uczestnictwo w sesjach Rady,
 11.  nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów KPA i prawa materialnego przez wydziały Urzędu.
  1. Do zadań audytora zewnętrznego należy przeprowadzanie audytu  wewnętrznego w Urzędzie                 i jednostkach organizacyjnych Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przepisami wykonawczymi oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
 1. przygotowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja,
 2. analiza ryzyka związanego z działalnością Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ocena efektywności zarządzania ryzykiem,
 3. ocena systemu zarządzania Urzędem i jednostkami organizacyjnymi Gminy, w tym ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
 4. ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, przestrzegania procedur określonych w ustawie o finansach publicznych,
 5. badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu (planu finansowego) przez sprawdzenie:
 1. przestrzegania zasad rachunkowości,
 2. zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
 1. ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi, gospodarowania mieniem oraz przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
 2. dostarczanie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, że Urząd i jednostki organizacyjne Gminy działają prawidłowo lub przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania Urzędu                       i jednostek organizacyjnych Gminy w danym obszarze,
 3. sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego,
 4. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 5. sporządzanie corocznej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
 1. Do zadań kontrolera wewnętrznego należy ogół działań kontrolnych podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny                          i terminowy, a w szczególności:
 1. upowszechnianie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określonych w komunikacie Ministra Finansów,
 2. sporządzanie protokołów pokontrolnych,
 3. przygotowywanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania,
 4. sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji planów kontroli.
 1. Do zadań stanowiska nadzoru właścicielskiego spółek Gminnych, należy ogół działań wynikających z uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółek, w szczególności                     w zakresie nadzoru zgodności dokumentacji spółek z wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami prawa.
 2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
 1. Szczegółowe zakresy zadań Biura Kontroli stanowią poszczególne zakresy pracowników.

 

§ 38.

 1. Do zadań Wydziału Finansowego, należy w szczególności:
 1. w zakresie spraw budżetowych:
 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
 2. koordynowanie i nadzorowanie prac nad budżetem w stopniu objętym procedurą uchwaloną przez Radę,
 3. opracowywanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej,
 4. koordynowanie i nadzorowanie prac nad przygotowaniem planów finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy,
 5. analizowanie wniosków i opracowywanie projektów zmian w budżecie Gminy w ciągu roku budżetowego,
 6.  wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji głównego dysponenta środków budżetowych,
 7. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 8. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 9. przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet,
 10. opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
 11. nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu,
 12.  podejmowanie stosownych działań i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez jednostki wykonujące budżet,
 13. kontrola działalności finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych gminy,
 14. występowanie w wnioskami do komisji orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej;
 1. w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat:
 1. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków lokalnych - rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 2. przyjmowanie, kontrola i weryfikacja pod względem zgodności ze stanem prawnym                    i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników,                  w szczególności osób i firm prowadzących działalność gospodarczą,
 3. wprowadzanie do ewidencji podatkowej nowych stawek podatkowych,
 4. sporządzanie nakazów płatniczych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz decyzji wymiarowych podatków osób prawnych,
 5. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg               i zwolnień podatkowych,
 6. prowadzenie ewidencji podatników,
 7. przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji obowiązku sprawozdawczości,
 8. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

3) w zakresie windykacji:

 1. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej     świadczeń pieniężnych w zakresie podatków i opłat lokalnych poprzez bieżącą analizę spływu należności i stanu zaległości w podatkach na rzecz gminy,
 2. wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej,
 3. wydawanie decyzji w sprawie zaległości lub nadpłaty w podatkach lokalnych,
 4. wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości z tytułu podatków i opłat,
 5. rozliczanie sołtysów z kwitariuszy inkasa podatków i opłat lokalnych w Gminie,
 6. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wpłat za gospodarowanie odpadami                    komunalnymi;

4) w zakresie rachunkowości zapewnienie obsługi finansowo księgowej i kasowej urzędu, a w tym:

 1.  przyjmowanie, kontrola opisu oraz dekretacja rachunków i faktur w ciężar wydatków,
 2. realizacja dyspozycji bezgotówkowych ( przelewów, w tym drogą elektroniczną) i operacji gotówkowych ze środków budżetu,
 3.  księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wszelkich operacji dochodowych i wydatków budżetowych,
 4.  uzgadnianie kartotek ewidencyjno-księgowych obrotów i sald budżetu,
 5. rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych, diet itp.;
 1. Przygotowanie i zdawanie do archiwum zakładowego dokumentów zgodnie z instrukcją       kancelaryjną.
 2. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału Finansowego.

§ 39.

 1. Do zadań Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego, należy w szczególności:
 1. w zakresie oświaty:
 1. prowadzenie spraw w zakresie organizacyjnym prawidłowości funkcjonowania placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych,
 2. organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,
 3. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 5. współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz edukacji ekologicznej, kulturalnej, patologii społecznej i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 6. prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych placówek oświatowych, w tym wydawanie decyzji o założeniu lub likwidacji placówki,
 7. przygotowywanie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum                      i przedszkoli prowadzonych przez Gminę,
 8. wnioskowanie w sprawie oceny pracy, uposażenia, dodatków funkcyjnych, nagród, odznaczeń, oraz kar dla dyrektorów podległych jednostek,
 9. nadzór nad prawidłowym użytkowaniem samochodu nabytego celem przewozu osób     i dzieci niepełnosprawnych,
 10. gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania szkół, przedszkoli i gimnazjów oraz opracowanie niezbędnych materiałów w zakresie prowadzonych spraw,
 11. nadzorowanie realizacji zwrotu kosztów przejazdów uczniom niepełnosprawnym do szkół i ośrodków wychowawczych,
 12. prowadzenie dokumentacji, przyznawanie oraz prowadzenie rozliczeń z przyznanego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 1. w zakresie rozwoju społecznego:
 1. tworzenie kompleksowych form integracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym poprzez współtworzenie centrum integracji społecznej lub klubów integracji społecznej,
 2. współudział w tworzeniu dokumentów i planów strategicznych dotyczących rozwoju społecznego w Gminie i ich sukcesywnej  realizacji  w zakresie aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, edukacji przedszkolnej i dzieci do lat 3, wspierania inicjatyw  osób w wieku emerytalnym,
 3. współudział w tworzeniu dokumentów i planów strategicznych dotyczących rozwoju społecznego w Gminie i ich sukcesywnej  realizacji  w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia i pomocy społecznej,
 4. koordynacja  i promocja działań  na rzecz rozwoju i upowszechniania różnorodnych form aktywizacji społecznej miasta i wsi .
 1. w zakresie obsługi szkół:
 1. prowadzenie obsługi kadrowej i księgowej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest  Gmina,
 2. współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w merytorycznym zakresie ich działalności.
 1. Współpraca ze  Szpitalem Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w zakresie:
 1. sprawowania nadzoru merytorycznego nad prowadzoną przez nich działalnością,
 2. zarządzania i eksploatacji powierzonego  im mienia komunalnego.
 1. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału  Oświaty i Rozwoju Społecznego.

 

§ 40.

 1.  Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:
 1. w zakresie obsługi inwestorów:
 1. rozwój partnerstwa gospodarczego i sieci współpracy poprzez:
 • przygotowywanie i kreowanie wstępnych koncepcji projektów partnerskich,
 • przygotowywanie analiz, opracowań i dokumentacji przetargowych, konkursowych,
 • monitoring procesu realizacji projektów partnerskich, ich harmonogramu i zakresu rzeczowego,
 • koordynowanie i zarządzanie ryzykiem projektów partnerskich z udziałem Gminy,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego,
 • standaryzację procedur przygotowywania i nadzoru projektów partnerskich,
 • realizację programów Strategii Rozwoju Gminy Miastko,
 1. budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
 • przygotowywanie informacji dotyczących zasad działalności gospodarczej w Gminie,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości                 w Miastku,
 • promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miastka,
 • upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy            na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw,
 • przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców,
 1. pomoc w tworzeniu się organizacji przedsiębiorców  oraz dalsza z nimi współpraca,
 2. współpraca ze środowiskiem gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gminie;
 1. w zakresie planowania przestrzennego i ochrony zabytków:
 1. tworzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy,
 2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla wnioskodawców i stron postępowania,
 3. opiniowanie pod względem urbanistyczno - architektonicznym i artystycznym projektów dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do miejsc publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
 4. współpraca z jednostkami publicznymi i samorządowymi w zakresie ochrony środowiska w związku z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko,
 5. prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem miejsko-gminnych obiektów zabytkowych;
 1. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
 1. koordynacja prac  i współtworzenie Strategii Rozwoju Gminy Miastko, jej monitorowanie i aktualizacja zgodnie z jej wytycznymi,
 2. koordynacja prac  i współtworzenie programów i planów gospodarczych wynikających            z w/w Strategii, monitorowanie i aktualizacja tych programów zgodnie z ich wytycznymi,
 3. współpraca z mediami w zakresie promocji  dokumentów strategicznych,
 4. stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i koordynowanie nawiązywania współpracy gospodarczej Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 5. zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji Gminy,
 6. współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy UE i realizacji wspólnych przedsięwzięć ,
 7. pomoc doradcza dla w/w instytucji w pozyskiwaniu środków  zewnętrznych na ich działalność statutową,
 8. sporządzanie studiów wykonalności oraz biznesplanów do wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę,
 9. współpraca w przygotowaniu dokumentacji i prowadzenie rozliczenia finansowego inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
 10. inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i promocyjnych                 w ramach umów i porozumień zawartych z lokalnymi grupami działania i lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi,
 11. organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, jednostek pomocniczych gminy, placówek oświatowych oraz lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy,
 12. przygotowywanie  i przestawienie własnych prezentacji na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze  oraz osoby fizyczne,
 13. pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadań gminy,
 14. współudział w pracach związanych z opracowywaniem/aktualizacją programów/planów strategicznych i rozwojowych Gminy, związków gminnych/ stowarzyszeń/ fundacji, do których należy Gmina;
 1. w zakresie realizacji inwestycji:
 1. planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów kapitalnych,
 2. współudział w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie realizacji inwestycji gminnych,
 3. prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych określonych w budżecie Gminy,
 4. prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych funduszu sołeckiego,
 5. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie zakończonej inwestycji dla użytkownika,
 6. prowadzenie spraw związanych z gwarancją dla zrealizowanych inwestycji,
 7. pomoc przy przygotowywaniu remontów i inwestycji wykonywanych przez inne wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy,
 8. przygotowywanie danych do sporządzania kosztorysów inwestorskich, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
 9. przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
 10. przygotowywanie wniosków o wydanie warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
 11. przygotowywanie wniosków w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w zakresie prowadzonych inwestycji gminnych,
 12. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
 13. przygotowywanie wniosku o rozpoczęcie procedury przetargowej i udział w przetargach na wykonawstwo prac projektowych, robót remontowych i inwestycji,
 14. przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji,
 15. zlecanie zastępstwa inwestycyjnego,
 16. przygotowywanie dokumentów i zgłaszanie realizacji inwestycji do nadzoru budowlanego,
 17. nadzorowanie i współpraca z nadzorem inwestorskim w procesie realizacji inwestycji,
 18. uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie inwestycji,
 19. przygotowywanie rozliczeń inwestycji w celu przekazania lub wprowadzenia na stan ewidencyjny środków trwałych Gminy,
 20. współudział w rozliczaniu wniosków, w ramach których Gmina otrzymała dotację na realizowane inwestycje;
 1. w zakresie funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej:
 1. zarządzanie funduszem sołeckim,
 2. prowadzenie remontów i inwestycji na mieniu komunalnym powierzonym sołectwom Gminy,
 3. dokonywanie odbioru rzeczowo – finansowego wykonywanych robót budowlanych i dostaw;
 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na terenie Gminy, a w szczególności spraw dotyczących:
 1. dzierżaw i najmu nieruchomości,
 2. sprzedaży i zamian nieruchomości,
 3. oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i inne formy użytkowania,
 4. uwłaszczania i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, realizacji prawa pierwokupu i odkupu,
 5. zakładania i uzgadniania treści ksiąg wieczystych,
 6. uzgadniania zapisów w ewidencji gruntów i zapisów hipotecznych kontroli zagospodarowania, w tym kontroli wykorzystania nieruchomości, prowadzenia akt nieruchomości, prowadzenia rejestrów:
 1. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 2. prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń i nabywania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, w tym prowadzenie rejestru nabytych nieruchomości,
 3. prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi, scalaniem i wymianą gruntów oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
 4. prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich,
 5. prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, nazewnictwem miejscowości, ulic i placów,
 6. szacowania mienia i podziałów geodezyjnych,
 7. w zakresie gruntów rolnych i  leśnych, leśnictwa i łowiectwa:
 1. prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
 2. pielęgnacja i utrzymanie parków miejskich i terenów zielonych,
 3. prowadzenia spraw dotyczących szkód łowieckich, opiniowania planów łowieckich,
 4. wspieranie wiedzy i postępu rolniczego,
 5. prowadzenie melioracji gruntów gminnych.
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
 1. wydawanie zezwoleń  lub naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów,
 2. wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody i jej popularyzacja,
 3. opracowywanie gminnych programów ochrony przyrody,
 4. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
 5. ustanawianie terenów zieleni miejskiej i zieleni na obszarach wsi.
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
 1. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 2. reagowanie na znęcanie się nad zwierzętami,
 3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
 4. zapobieganie i zwalczanie chorób zwierzęcych.
 1. realizacja zadań w zakresie rolnictwa:
 1. zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych,
 2. szacowania szkód w uprawach rolnych, w przypadkach klęsk żywiołowych,
 3. prowadzenie gminnego konkursu Wieś Roku oraz innymi konkursów rolniczych,
 4. prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości,
 5. współpraca w zakresie organizacji spisów rolnych.
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie:
 1. prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i przyjmowanie korekt,
 2. prowadzenie elektronicznego rejestru opłat,
 3. prowadzenie postępowań w sprawie wymiaru w/w opłat,
 4. przygotowywanie sprawozdań i niezbędnych analiz,
 5. prowadzenie ewidencji składowisk odpadów,
 6. uzgadnianie i opiniowanie sposobu postępowania z odpadami,
 7. kontrola i współpraca z innymi organami w zakresie prawidłowości  składowania  i postępowania z odpadami.
 1. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska oraz Prawo geologiczne i górnicze:
 1. prowadzenie wodno prawnych  w ramach korzystania z cudzej wody,
 2. wydawanie decyzji  nakazujących przywrócenia do stanu poprzedniego poziomu wody w gruncie,
 3. wydanie decyzji ustalających za odszkodowaniem przejść, przejazdów oraz miejsc do stałego korzystania z miejsc przybrzeżnych,
 4. prowadzenie aktualizacji i realizacji programów ochrony środowiska,
 5. uzgadnianie i opiniowanie spraw dotyczących kopalin.
 1. współpraca z innymi organami, agencjami i instytucjami, a zwłaszcza z ANR, ARiMR,    ARR, Powiatową Inspekcją Weterynarii, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Izbą  Rolniczą, Konserwatorem Przyrody w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,
 2. współpraca z  Zakładem Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o., Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. oraz Zakładem Zagospodarowania Odpadów  Sierzno Sp. z o.o. w zakresie :
 1. sprawowania nadzoru merytorycznego nad prowadzoną przez nich działalnością,
 2. zarządzania i eksploatacji powierzonego im mienia komunalnego.
 1. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału   Rozwoju Gospodarczego.

 

§ 41.

 1. Do Zadań Wydział Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:
 1. działania w zakresie promocji, kultury i sportu:
 1. organizowanie prowadzenie promocji w zakresie rozwoju ekonomicznego społecznego i kulturalnego Gminy, w tym opracowywanie wydawnictw promocyjnych na różnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych, przygotowanie uczestnictwa w targach i wystawach oraz innych imprezach promocyjnych,
 2. przygotowywanie ofert i innych materiałów promujących Gminę,
 3. nadzór nad przygotowaniem i realizacją oprawy promocyjnej imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę,
 4. reklama Gminy w mediach,
 5. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi i krajowymi,
 6. prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących realizacji zadań własnych gminy i zleconych oraz sporządzanie umów na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym, wraz z ich rozliczeniem  finansowym,
 7. współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami,
 8. koordynacja działań i współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykonania zadań Wydziału,
 9. inicjowanie nowych przedsięwzięć wpływających na rozwój różnorodnych form turystyki.
 10. opracowanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania gminy oraz tworzenie warunków rozwoju usług turystycznych,
 11. stwarzania warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie promocji, kultury, sportu i rekreacji,
 12. inicjowanie i współtworzenie produktu lokalnego,
 13. reaktywowanie  lub zorganizowanie imprez sportowych lub kulturalnych o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym/międzynarodowym,
 14. redagowanie i publikacja pisma z zakresu informacji publicznej pn.: Gazeta Samorządowa.
 15. współpraca związana z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia,
 16. prowadzenie rejestru obiektów noclegowych z terenu gminy.
 1. Współpraca z  Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną  oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  w zakresie :
 1. sprawowania nadzoru merytorycznego nad prowadzoną przez  nich działalnością,
 2. zarządzania i eksploatacji powierzonego im mienia komunalnego.
 1. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 42.

 1. Do zadań Urząd Stanu Cywilnego należą w szczególności realizacja zadań w zakresie:
 1. spraw wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów,
 3. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
 4. przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie zmian stanu cywilnego i innych spraw,
 5. przechowywanie ksiąg prowadzonych przez USC przez okres 100 lat, a po tym okresie przekazywanie ich do archiwum państwowego,
 6. aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
 7. wydawanie wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o:
 1. odtworzeniu lub ustaleniu treści aktu stanu cywilnego,
 2. sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego i uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 3. wpisaniu do księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą,
 1. prowadzenie innych nie wymienionych wyżej spraw, wynikających z obowiązujących przepisów, a dotyczących rejestracji stanu cywilnego,
 2. wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
 3. wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 4. sporządzanie aktu małżeństwa na podstawie wydanego przez duchownego zaświadczenia,
 5. orzekanie w sprawie zmiany imion i nazwisk zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 6. przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,

       organizowanie uroczystości związanych z uhonorowaniem z okazji jubileuszy długoletniego  pożycia małżeńskiego.

 1. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 43.

1. Do zadań Straży Miejskiej należą w szczególności:

 1. ochrona porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w  przepisach              o ruchu drogowym, w tym również kontrola prędkości za pomocą urządzenia typu fotoradar,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,     pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych     miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. podejmowanie działań zabezpieczających i ochronnych w miejscach szczególnie zagrożonych podczas imprez masowych lub innych zagrożeń publicznych,
 7. doprowadzanie (dowożenie) osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich    zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu    publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i     uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. kontrolowanie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
 11. przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie podejmowanych przez Straż Miejską interwencji oraz ich merytoryczne załatwianie,
 12. opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Straży Miejskiej,
 13. przedkładanie Burmistrzowi w terminie obowiązującym ze względu na procedurę uchwalania budżetu, wniosków w sprawie wyposażenia Straży Miejskiej,
 14. wykonywanie spraw administracyjnych  z w/w działań Straży Miejskiej.
 1. Szczegółowe zakresy zadań Straży Miejskiej stanowią poszczególne zakresy pracowników.

 

Rozdział 8

Kolegium Burmistrza

 

§ 44.

 1. Organem opiniodawczo - doradczym Burmistrza jest Kolegium Burmistrza.
 2. W skład kolegium wchodzą: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów.
 3. W posiedzeniach Kolegium mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Burmistrza.

 

§ 45.

 1. Posiedzenia Kolegium wyznacza Burmistrz, określając termin, problematykę, listę uczestników, porządek posiedzenia oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zreferowanie tematów.
 2. Problematyka posiedzeń Kolegium obejmuje wszelkie sprawy mające istotne znaczenie dla Gminy.
 3. Kolegium wyraża swoja opinie w formie ustaleń i wniosków.
 4. Posiedzenia Kolegium są protokołowane.
 5.  Protokół podpisują uczestnicy spotkania oraz protokolant.

§ 46.

 1. Obsługę posiedzeń Kolegium Burmistrza zapewnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
 2. Ustalenia i wnioski z posiedzenia Kolegium przekazywane są członkom Kolegium.

 

Rozdział 9

Zasady opracowywania i wydawania aktów projektów aktów prawnych

 

§ 47.

 1. Zasady niniejsze dotyczą opracowywania projektów uchwał Rady wnoszonych na sesję przez Burmistrza i projektów aktów prawnych Burmistrza, zwanych dalej „projektami”, oraz sposobu ich realizacji.
 2. Prawo występowania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przysługuje Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi i Naczelnikom.

§ 48.

 1. Projekty przygotowują Naczelnicy na podstawie polecenia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, bądź z własnej inicjatywy w przypadku, gdy wynika to z przepisów lub faktycznych potrzeb wymagających uregulowania.
 2. Projekty  sporządza merytorycznie właściwa dla danego zagadnienia komórka organizacyjna.
 3. W przypadku, gdy regulowana problematyka mieści się w zakresie działania kilku Wydziałów, właściwą komórkę do sporządzenia projektu aktu prawnego wyznacza Sekretarz.
 4. Projekt aktu prawnego wymaga uzgodnienia ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi zainteresowanymi, których uregulowania dotyczą oraz opinii prawnej.
 5. Projekt, którego skutkiem może być powstanie zobowiązań pieniężnych podlega uzgodnieniu ze Skarbnikiem.
 6. Fakt dokonania uzgodnień, o których mowa ust. 4 i 5 potwierdzany jest podpisem osób dokonujących uzgodnień.

§ 49.

 1. Projekty  należy opracowywać według obowiązujących przepisów prawnych w sprawie zasad techniki prawodawczej.
 2. Projekt wnoszony jest do rozpatrzenia przez Burmistrza za pośrednictwem Sekretarza.
 3. Projekty składane są do Sekretarza w terminie nie krótszym niż 14 dni przed upływem terminu wnoszenia na planowaną datą posiedzenia Sesji Rady, przy czym skrócenie tego terminu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Projekty uchwał pod obrady Rady kieruje Burmistrz.

 

§50.

Burmistrz określa sposób wykonania uchwał Rady poprzez zatwierdzenie projektu realizacji wydanego aktu.

 

 

§ 51.

Centralny rejestr aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza prowadzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

§ 52.

Burmistrz wydaje z własnej inicjatywy zarządzenia lub na wniosek Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów.

 

Rozdział 10

Zasady podpisywania oraz aprobowania pism i decyzji

§ 53.

 1. Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności:
 1. pisma i dokumenty zastrzeżone do właściwości Burmistrza w §14,
 2. decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Pisma do podpisu Burmistrza przedkładają Naczelnicy.

§ 54.

 1. Do wyłącznej kompetencji Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:
 1. podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do ich kompetencji,
 2. parafowanie dokumentów związanych z kompetencjami Burmistrza,  a w szczególności projektów aktów prawnych organów gminy,
 3. aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Burmistrza, a związanych z zakresem wykonywanego przez nich nadzoru,
 4. podpisywanie decyzji i postanowień – w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień.
 1. Zastępca Burmistrza podpisuje pisma i dokumenty w zastępstwie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy.
 2. Skarbnik podpisuje pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu jego działania, wynikających także z odrębnych przepisów.

§ 55.

 1. Naczelnicy:
 1. aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących do kompetencji Zastępcy Burmistrza, Sekretarza  i Skarbnika,
 2. podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania Wydziałów z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości do organów gminy, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza  i Skarbnika,
 3. podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Wydziału oraz zakresu zadań poszczególnych pracowników,
 4. podpisują decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień Burmistrza.
 1. W przypadku, gdy sprawa jest prowadzona przez więcej niż jedną komórkę  organizacyjną, projekt dokumentu przygotowuje komórka organizacyjna wskazana przez Burmistrza albo - z  jego upoważnienia  -  przez  Sekretarza.  Jeśli wszystkie komórki organizacyjne zajmujące się sprawą podlegają Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub Skarbnikowi, to komórkę przygotowującą projekt odpowiedzi wskazuje odpowiednio Zastępca Burmistrza, Sekretarz lub Skarbnik,  chyba że Burmistrz uczynił to wcześniej.

 

§ 56.

Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma lub decyzji oraz osoby wstępnie akceptujące ten projekt, umieszczają swoje podpisy wraz z datą w dolnej części kopii pisma.

 

Rozdział 11

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków

§ 57.

 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji w Urzędzie odbywa się zgodnie                  z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.
 2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg, wniosków i petycji określa Burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia.

 

§ 58.

 1. Burmistrz, zastępca Burmistrza, przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji                 w dniach i godzinach określonych w zarządzeniu Burmistrza.
 2. Naczelnicy i pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach pracy Urzędu.

§ 59.

 1. Centralny rejestr wszystkich skarg i wniosków wpływających do Urzędu prowadzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
 2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji koordynuje Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
 3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny, po zaewidencjonowaniu skargi lub wniosku w centralnym rejestrze, przekazuje niezwłocznie skargę do rozpatrzenia właściwemu merytorycznie Wydziałowi, jeżeli Burmistrz nie zdecyduje inaczej.
 4. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczą zakresu działania różnych komórek organizacyjnych Urzędu, Sekretarz wyznacza Wydział wiodący, właściwy do załatwienia sprawy.

 

 

§ 60.

 1. Projekty odpowiedzi, które ma podpisać Burmistrz oraz wyjaśnienia dotyczące spraw podnoszonych w skargach przekazuje się do aprobaty Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub Skarbnikowi.
 2.  Zaaprobowane przez nich projekty odpowiedzi przedkładane są, za pośrednictwem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Burmistrzowi.

§ 61.

Skargi dotyczące realizacji zadań lub działalności Burmistrza podlegają rozpatrzeniu przez Radę Miejską.

§ 62.

Sekretarz jest  upoważniony  do żądania  od Naczelników i pracowników komórek organizacyjnych  Urzędu  i  kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych, złożenia w określonym terminie wszelkich informacji  koniecznych do załatwiania skarg i wniosków oraz do żądania przedłożenia projektów  odpowiedzi  na  skargi  i wnioski przed ich podpisaniem i wysłaniem.

§ 63.

 Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji kontroluje oraz nadzoruje Sekretarz.

 

Rozdział 12

Obieg dokumentów w Urzędzie

§ 64.

 1. Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym wykonują komórki organizacyjne we własnym zakresie.
 2. Czynności, związane z doręczeniem korespondencji wewnątrz Urzędu oraz wysyłaniem                                           i doręczaniem przesyłek pocztowych wykonuje Wydział  Organizacyjno Administracyjny.

 

§ 65.

Na wniosek  Skarbnika  Burmistrz określa, w trybie zarządzenia, zasady obiegu i kontroli dowodów księgowych.

§ 66.

 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie  określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin.
 2. W komunikacji wewnętrznej można wykorzystywać drogę elektroniczną przekazywania informacji oraz dokumentów.
 3. Szczegółowe zasady i tryb takiej komunikacji oraz archiwizację zasobu informatycznego, w tym dokumentów tworzonych na nośnikach elektronicznych określone zostaną w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 67.

 1. W urzędzie prowadzone jest Archiwum Zakładowe.
 2. Zasady gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostępniania akt archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określa Burmistrz, w zarządzeniu – z uwzględnieniem postanowień „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych”

 

Rozdział 13

Organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie

§ 68.

 1. Działalność Urzędu objęta jest kontrolą zewnętrzną w zakresie wynikającym z przepisów prawnych wykonywaną m.in. przez: NIK, RIO, Wojewodę, Marszałka Województwa.
 2. Osoby kontrolujące, przed przystąpieniem do kontroli zobowiązane są zgłosić swoje przybycie do Burmistrza lub jego Z-cy albo Sekretarza, którym okazują dokumenty uprawniające do przeprowadzenia kontroli, cel i zakres kontroli oraz dokonują stosownego wpisu w książce kontroli znajdującej się w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym.

§ 69.

 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik za pośrednictwem Biura Kontroli w stosunku do pracowników Urzędu i jednostek podległych.
 2.  Burmistrz może upoważnić do dokonywania kontroli w ściśle określonym zakresie innych pracowników Urzędu.

§70.

 1. Działalność kontrolna poza doraźnymi i nadzwyczajnymi potrzebami wykonywana jest na podstawie ogólnego rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Burmistrza.
 2. Szczegółowe zasady planowania i przeprowadzania kontroli, ewidencjonowania oraz realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych określa Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

§ 71.

Do wyłącznej kompetencji, Burmistrza, Z-cy Burmistrza i Sekretarza oraz osoby upoważnionej należą kontakty z mediami.

 

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

 

§72.

 Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§73.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 22-01-2015 07:46:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 02-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 17-06-2015 10:09:33