Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

77-200 Miastko, ul Juliana Tuwima 1

tel./fax 59 857 10 76

e-mail: mgkrpamiastko@poczta.fm

 

Biuro Komisji czynne:

poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.30

wtorek  w godzinach 11.00 - 19.00

środa, czwartek,piątek w godzinach 7.15 - 15.15

 

Oferta:

- przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych,

- kierowanie na badanie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego kierowanie wniosku do sądu o zobowiązanie do  leczenia odwykowego,

- udzielanie informacji dotyczącej placówek zajmujących się leczeniem i terapią osób uzależnionych,

- udostępnianie publikacji, czasopism z zakresu uzależnień, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji itp.

 

GWARANTUJEMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ

 

Przy MGKRPA w Miastku działają:

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

 

77-200 Miastko ul.  Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Czynny:

poniedziałki  w godz. 16.00 - 18.00

 W każdy II i IV  wtorek  miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 bezpłatnych porad prawnych udziela radca prawny.

 

Oferta:

Bezpłatna pomoc w zakresie:

- motywowania i informacji o możliwości podjęcia leczenia odwykowego

- udzielania wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym

- udzielania wsparcia i informacji o współuzależnieniu, przemocy domowej

- porad psychologicznych

- porad terapeutycznych w zakresie: uzależnień, współuzależnienia,

- doradztwa pedagogicznego dotyczącego problemów wychowawczych z młodzieżą

- doradztwa socjalno-bytowego

- doradztwa prawnego w zakresie: uzależnień, współuzależnienia, przemocy

- bezpieczeństwa naszego miasta

Dyżury pełnią: instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator zawodowy, policjant.

 

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW "WIOSNA"

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Spotkania odbywają się we wtorki i piątki w godz. 17.00 - 19.00

 

Oferta:

Program samopomocy oparty na preambule AA. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Najważniejszym celem grupy jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Grupa ta działa na podstawie programu -Dwunastu Kroków-, których cele realizowane są przez poszczególnych członków grupy w sposób indywidualny i często odmienny, a -Kroki- proponują jedynie kolejność przeprowadzania analizy własnych doświadczeń i dokonywania zmian. Opierają się na zasadach -Dwunastu Tradycji-, które gwarantują tak ważną sprawę, jaką jest anonimowość, odrzucają wszelkie formalności związane z przystąpieniem do Wspólnoty oraz kładą nacisk na niezależność. Chronią tym samym Wspólnotę przed wykorzystywaniem jej do innych celów nie związanych z -niesieniem posłania alkoholikowi-.

 

DYŻURY SPECJALISTY ds. WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Konsultacje odbywają się w każdy drugi i czwarty  wtorek  każdego miesiąca

Od godz.12.00- po telefonicznym ustaleniu terminu

Oferuje możliwość konsultacji indywidualnych.

 

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OFIAR PRZEMOCY

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax (59) 857 10 76

Możliwości konsultacji indywidualnych ze specjalistą ds. przemocy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNO - MOTYWUJĄCA

 

77-200 Miastko, ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 18.30

 

Oferta:

motywowanie do leczenia w zakładach stacjonarnych leczenia uzależnień

motywowanie do utrzymania abstynencji

trening komunikacji interpersonalnej

trening zapobiegania nawrotom picia

edukacja w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniu od alkoholu

trening asertywności

 

PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY DS. UZALEZNIEŃ OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Miastko ul. Juliana Tuwima 1 tel./fax 59 857 10 76

Dyżury specjalisty ds. narkomanii w pierwszy i ostatni poniedziałek każdego  miesiąca w godzinach 17.00-18.00.

Możliwość konsultacji indywidualnych po telefonicznym  ustaleniu terminu

- Konsultacje dla osób po inicjacji narkotykowej

- konsultacje dla rodziców dzieci po inicjacji narkotykowej . Szczegółowa diagnoza problemu.

- instruktaż dla rodziców odnośnie użycia testu

- rozmowa z młodzież której proponuje się wykonanie testu

- konsultacje w sprawach narkomanii dla instytucji mających kontakt z narkomanią

- motywowanie do uczestnictwa w terapii dla osób uzależnionych.

 

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie:

- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 1286 z póź. zm.)

-Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2015r , poz. 1390)

-Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U. z 216r. Poz.224)

Zarządzenia nr 83/IV/2003 Burmistrza Gminy Miastko z dnia 30 września 2003r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Regulaminu.

Obecnie w skład komisji wchodzą:

1. Urszula Zając – Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Dariusz Tandetzki - zastępca Przewodniczącej

3. Sylwia Konieczna

4. Elżbieta Ardzijewska

5. Ewa Zarychta

Zadania Komisji:

Komisja:

1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , którego celem jest:

- kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego życia

- umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia- przez dzieci, młodzież i dorosłych

- przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,

- uniezależnienie od pomocy społecznej, zmniejszenie przestępczości oraz poprawa kondycji zdrowotnej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

2. Przedstawia  roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Burmistrzowi Miastka oraz Radzie Miejskiej:

3. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPPiRPA;

4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki;

5. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –przedstawiają roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

6 Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

7. Inicjuje i wspiera wszelkie działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków;

8. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

9. Opiniuje wnioski (oferty) na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy na terenie gminy. Umożliwia oferentom udzielanie ustnych uzasadnień. Rozpatrywane wnioski muszą zawierać w załączeniu: statut, szczegółowy program i wykonawcę ww. zadań oraz jego kwalifikacje;

10. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu;

11. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu; również kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby wskazanej we wniosku występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem. Członkowie Komisji uczestniczą w  pracy zespołu roboczego - Zespołu Interdyscyplinarnego

12. Na wniosek Burmistrza Miastka wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

13. Podejmuje czynności związane z kontrolą obrotu detalicznego napojami alkoholowymi na terenie Gminy.

14. Współpracuje z Policją, Sądem, Prokuraturą, MGOPS, Szkołami, Państwową Inspekcją Handlową, Komitetami Osiedlowymi, Radami Sołeckimi.

Komisja powołuje ze swojego grona zespoły robocze: orzekający i kontrolny.

Do zadań zespołu orzekającego należy:

- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu tj. kierowanie np. do Poradni Leczenia Uzależnień lub bezpośrednio na badanie do lekarza biegłego a następnie kierowanie wniosku do sądu w wypadku konieczności zastosowania  zobowiązania do leczenia odwykowego.

  • informowanie i kierowanie rodzin osób uzależnionych do instytucji, stowarzyszeń i osób pomagających rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową i przemocą;

 

 

Inne Instytucje:

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  w Miastku.

Miastko ul. Gen Wybickiego 30

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00

Rejestracja w godz. 8.00 - 12.00

Tel. 59 857 22 75

oferta:

Udzielanie porad psychologicznych w zakresie uzależnień, opieka i leczenie psychiatryczne, kierowanie na własną prośbę do Ośrodków Leczenia Uzależnień np. w: Żukówku, Ustce Starogardzie Gdańskim i in.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

Miastko ul. Juliana Tuwima 1

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Tel. 59 857 27 86

oferta:

Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu, narkomanii i przemocy, osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnym, osobom samotnym oraz bezdomnym.

 

Pokój Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie przy Noclegowni dla bezdomnych w Miastku

Czynny: całodobowo

funkcjonuje: od 1 września do 31 maja

oferta:

Udzielanie pomocy i wsparcia oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

Miastko ul. Młodzieżowa 3

Czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

Tel. 59 857 28 71

oferta:

- pomoc psychologiczna - problemy rodzinne, terapia rodzinna, mediacje, uzależnienia, przemoc, problemy wychowawcze, zaburzenia rozwoju, psychologia sądowa;

- pomoc pedagogiczna - trudności w nauce - analiza, pomoc, problemy wychowawcze, pomoc w wyborze szkoły i zawodu

- pomoc logopedyczna - zaburzenia rozwoju mowy, jąkanie, afazja, wady wymowy.

 

Sąd Rejonowy w Miastku

Miastko ul. A. Krajowej 30

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Tel. 59 857 36 39

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:

Kuratorzy rodzinni i nieletnich oraz kuratorzy dla dorosłych

Dyżury: codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Tel. 59 858 71 45

      59 858 71 46

 

Ośrodek Kuratorski

Czynny: od poniedziałku do piątku

w godz. 15.00 - 19.00

 

Komisariat Policji w Miastku

Miastko ul. Gen. Sikorskiego 3

Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Tel. 59 858 8222

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-04-2011 13:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 06-09-2016 07:48:22