Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017. Longina Jankowska 2018-06-18 15:12:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017. Longina Jankowska 2018-06-18 15:11:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-06-18 15:09:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/507/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-06-18 15:08:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/506/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-06-18 15:00:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/505/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-06-18 14:58:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/504/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-06-18 14:56:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 czerwca 2018 r.. Józefa Wasilewska 2018-06-18 13:41:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 28 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-18 13:39:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 28 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-18 13:37:02 dodanie dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-18 09:25:50 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-18 09:24:37 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-18 09:23:31 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-18 09:17:22 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-18 08:23:03 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-18 08:21:32 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-18 08:14:09 edycja dokumentu
ISO Jan Gajo 2018-06-15 14:49:38 usunięcie dokument
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-15 14:25:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-06-15 14:11:57 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-15 14:06:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 654/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w Miastku" i "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-06-15 11:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 653/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej". Józefa Wasilewska 2018-06-15 11:32:39 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-06-14 15:33:58 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych na działkach 391, 386/3, 370, 369 obr. ew. 83/2 Miastko Magdalena Jankowska 2018-06-13 14:25:58 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-13 10:58:50 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-12 14:38:18 edycja dokumentu
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko za lata 2016-2017 Joanna Gocoł 2018-06-12 13:42:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.460.4.2017 z dnia 28 maja 2018r. o umorzeniu postępowania administracyjnego organu I instancji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowa wytwórni mas bitumicznych (...) w miejscowości Łodzierz gmina Miastko Joanna Gocoł 2018-06-12 13:07:27 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-06-12 10:49:23 edycja dokumentu
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-08 13:01:36 usunięcie załacznika
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku , pow. bytowski, woj. pomorskie" Magdalena Jankowska 2018-06-08 10:39:35 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-06-08 10:32:47 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-06-08 10:20:41 edycja dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 24 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-08 09:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 652/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia :"Zakup dostępu do systemu Informacji Prawnej (SIP) wersja on-line na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku oraz jednostek podległych w Gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-06-08 08:53:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka Longina Jankowska 2018-06-07 15:46:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/208 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 20 marca 2018 r.. Józefa Wasilewska 2018-06-07 13:59:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 29 maja 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-07 13:57:30 edycja dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 29 maja 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-07 13:56:31 dodanie dokumentu