Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - Cz. IV budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, przy ul. Bolesława Chrobrego 7-8 Marcin Woszczak 2017-06-26 15:37:24 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-06-26 13:03:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu oraz Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku Agnieszka Ringwelska 2017-06-23 16:05:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku Longina Jankowska 2017-06-23 15:32:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Longina Jankowska 2017-06-23 15:31:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania na Burmistrza Miastka. Longina Jankowska 2017-06-23 15:26:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 15:25:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 15:24:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Gatka na działkach nr 64, 167, 163, 30, 6/1, 6/2 obr. ew. Gatka. Małgorzata Szkilnyk 2017-06-23 15:24:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. Longina Jankowska 2017-06-23 15:18:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 15:15:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż. Longina Jankowska 2017-06-23 15:10:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: Miłocice, Pasieka, Przęsin i Świeszyno z dotychczasowymi dzierżawcami. Longina Jankowska 2017-06-23 15:06:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 15:04:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 15:02:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 14:59:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 14:54:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017?2023. Longina Jankowska 2017-06-23 14:51:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-06-23 14:48:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Longina Jankowska 2017-06-23 12:08:26 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Longina Jankowska 2017-06-23 12:08:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Longina Jankowska 2017-06-23 12:07:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Longina Jankowska 2017-06-23 12:06:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Longina Jankowska 2017-06-23 12:04:47 usunięcie dokument
Projekt uchwały sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Longina Jankowska 2017-06-23 12:03:49 dodanie dokumentu
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice. Małgorzata Szkilnyk 2017-06-22 12:59:17 edycja dokumentu
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice. Małgorzata Szkilnyk 2017-06-22 12:58:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128. Małgorzata Szkilnyk 2017-06-22 12:55:44 dodanie dokumentu
Regulamin pracy komisji Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 11:04:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 11:03:38 dodanie dokumentu
Skład komisji Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 11:01:37 dodanie dokumentu
Zgoda na udostępnienie terenu Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 11:00:38 dodanie dokumentu
Wykaz osób popierających Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:59:10 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszenia zadania Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:58:24 dodanie dokumentu
Terminarz głosowania Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:57:32 dodanie dokumentu
Ulotka informacyjna Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:56:54 edycja dokumentu
Ulotka informacyjna Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:56:52 usunięcie załacznika
Ulotka informacyjna Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:56:31 dodanie dokumentu
Harmonogram realizacji Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:54:09 dodanie dokumentu
Ulotka informacyjna Dariusz Jurgielewicz 2017-06-22 10:51:56 edycja dokumentu