Burmistrz Miastka

Danuta Karaśkiewicz

Burmistrz kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:

 1.  rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
 2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Burmistrza lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy,
 3. rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Burmistrza w ramach spraw jemu powierzonych w trybie § 15Regulaminu Organizacyjnego
 4. rozstrzygnięcia podejmowane przez Sekretarza i Skarbnika, w ramach spraw im powierzonych, w zakresie określonym odpowiednio w §17 i §18 Regulaminu Organizacyjnego,
 5. rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Burmistrza przez Naczelników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw,
 6. rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Burmistrza przez kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw.

  Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownictwa Urzędu oraz  samodzielnych stanowisk pracy, o których przepisy szczególne tak stanowią.
  W czasie nieobecności Burmistrza zastępstwo sprawuje Zastępca Burmistrza lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Burmistrza.
   

Do wyłącznej właściwości Burmistrza należą w szczególności następujące sprawy:

 1. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 2. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Urzędu stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania i umów o pracę,
 3. występowanie do Rady o  powołanie i odwołanie Skarbnika,
 4. ogłaszanie uchwał budżetowych Rady i sprawozdań z ich wykonania,
 5. przedkładanie Wojewodzie uchwał przyjętych przez Radę,
 6. wykonywanie uchwał Rady,
 7. przedkładanie na sesję Rady  sprawozdań z wykonania uchwał,
 8. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 9. upoważnianie pracowników Urzędu, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania określonych spraw, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
 10. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,
 11. kierowanie wystąpień do Wojewody i Marszałka Województwa,
 12. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów,
 13. udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące Naczelników,
 14. wykonywanie czynności z zakresu obronności i obrony cywilnej.

Przyjęcia interesantów:
Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 12.00 do 16.00

Kontakt:

tel. 59 857 07 00

email: burmistrz@miastko.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-04-2011 08:21:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-11-2018 08:01:01