Mapa serwisu

Menu główne

|---Dane teleadresowe

|---Burmistrz

|---Zastępca Burmistrza

|---Sekretarz

|---Skarbnik

|---Przewodniczący Rady

|---Regulamin Organizacyjny

|---Statut

|---Planowanie przestrzenne

      |---Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |---Obwieszczenia/zawiadomienia w sprawie postępowań dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |---Wnioski / wzory pism

      |---Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

            |---Wnioski / wzory pism

      |---Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. RONDO

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA

            |---Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bobięcino oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy w Bobięcinie

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUJAWSKA

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. KOSZALIŃSKA-JEZIORNA w Miastku

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego "Błoga Góra" w Wałdowie

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno- usługowego przy ul. Fabrycznej w Miastku.

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo mieszkalnego przy ul. Małopolskiej w Miastku.

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka p.n. "Armii Krajowej-Chrobrego."

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w Świeszynie.

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. "Węgorzynko-Słupska".

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w Dretyniu.

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wielofunkcyjnego zespołu usług w Kowalewicach.

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 16/1 i 16/6 w Miastku

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle Ceglane w Miastku

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska - Ogrodowa" w Miastku

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla doliny Studnicy w Kawczu-Okuninie

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów koło Łodzierzy

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 246 w Miastku oraz działki 163/2 przy ulicy Dworcowej w Miastku

            |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zadry oraz w miejscowości Wołcza Mała

      |---Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miastko

      |---Ogłoszenia

|---Informacje nieudostępnione

|---Dostęp do informacji publicznej

|---Komisja GKRPA

|---Badanie satysfakcji klienta

Informacje

|---Ogłoszenia

      |---Ogłoszenia i informacje

|---Nabory i konkursy

      |---Ogłoszenia o naborze na stanowiska pracownicze

      |---Zawiadomienia i wyniki

|---Petycje

      |---Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Miastku

      |---Rejestr petycji składanych do Burmistrza Miastka

      |---Rozpatrywanie petycji

      |---Składanie petycji

      |---Nadawca petycji

      |---Przedmiot petycji

      |---Podstawa prawna

|---Zamówienie publiczne

|---Oświadczenia majątkowe

      |---za rok 2018

      |---za rok 2017

      |---za rok 2016

      |---za rok 2015

      |---za rok 2014

      |---za rok 2013

      |---za rok 2012

      |---za rok 2011

      |---za rok 2010

|---Nieruchomości

      |---Wykazy

      |---Przetargi

|---Ochrona środowiska

      |---Dotacje

            |---Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

            |---Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest

      |---Ochrona środowiska - programy

      |---postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

      |---System informacji o środowisku

      |---Gospodarka odpadami

            |---Terminarz wywozu nieczystości stałych w mieście i gminie Miastko 2019

      |---Informacje

      |---SUSZA

      |---Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i wykaz kąpielisk

      |---opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

      |---AZBEST

      |---Ochrona powietrza

      |---Gospodarka wodno - ściekowa

      |---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

      |---Zezwolenia

|---Konsultacje Społeczne

|---Dokumenty Strategiczne

|---Sprawozdania

|---Baza projektów

      |---Projekty - Dofinansowanie Krajowe i Unii Europejskiej

|---Budżet obywatelski

      |---2018

      |---2017

      |---2016

|---Dla niesłyszących

|---RODO

Urząd i prawo

|---Wydziały urzedu

|---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

      |---2017/2018

|---Rejestr umów

|---Wybory ławników sądowych

      |---Kadencja 2016 - 2019

|---Sołectwa i osiedla

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

|---Kontrole

      |---2012

      |---2013

      |---2014

      |---2015

      |---2016

            |---Wystąpienia pokontrolne RIO 2016

            |---Protokół RIO 2016

      |---2017

|---Instytucje kultury

|---Wykaz miejscowości

|---Wybory i Referenda

      |---Wybory Parlamentarne 2011

      |---Wybory do Europarlamentu 2014

      |---Wybory Samorządowe 2014

            |---Gminna Komisja Wyborcza w Miastku

            |---Wizualizacja wyborów samorządowych 16 listopada 2014r.

      |---Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |---Referendum ogólnokrajowe 2015 r.

      |---Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 październik 2015r.

            |---Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015

            |---Głosowanie korespondencyjne w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015

      |---Wybory samorządowe 2018

            |---Prezentacje - szkolenia OKW

            |---Uprawnienie osób niepełnosprawnych

|---Spis telefonów

|---Druki i załatwianie spraw

      |---Straż Miejska

      |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Wydział Promocji, Kultury i Sportu

      |---Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego

            |---Ubieganie się o zasiłek szkolny - wnioski przyjmuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku ul. Juliana Tuwima 1

            |---Ubieganie się o stypendium szkolne - wnioski przyjmuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku ul. Juliana Tuwima 1

            |---Program stypendialny dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych

            |---Wyprawka szkolna 2016/2017

            |---Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych

            |---Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

            |---Wyprawka szkolna 2018/2019

            |---Rekrutacja 2018/2019

            |---Opieka nad dziećmi do lat 3

      |---Wydział Rozwoju Gospodarczego

            |---Uzgodnienia

            |---Geodezja

            |---Rolnictwo

            |---Ochrona środowiska

            |---Gospodarka nieruchomościami

      |---Wydział Finansowy

      |---Wydział Organizacyjno - Administracyjny

            |---Prowadzenie spraw

            |---Ewidencja ludności i dowody osobiste

            |---Ewidencja działalności gospodarczej

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---2019

            |---Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek.

            |---Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji.

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

|---Poczta email

Finanse

|---Budżet Gminy

      |---Budżet Gminy na rok 2010

      |---Budżet Gminy na rok 2011

      |---Budżet Gminy na rok 2012

      |---Budżet Gminy na rok 2013

      |---Budżet Gminy na rok 2014

      |---Budżet Gminy Miastko na 2015 rok

      |---Budżet Gminy Miastko na 2016 rok

      |---Budżet Gminy Miastko na 2018 rok

            |---Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2018 rok

      |---Budżet Gminy Miastko na 2017 rok

      |---Budżet Gminy Miastko na 2019 rok

            |---Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

            |---projekt Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok

            |---Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko.

            |--- Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok.

|---Majątek Gminy

|---Podatki i opłaty lokalne

|---Ogłoszenia

      |---2019

      |---2018

            |---Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych

      |---2017

            |---Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych

      |---2016

            |---Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za pierwszy kwartał 2016 rok

            |---Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za 2015 rok

|---Informacje

      |---Sprawozdania 2018 r.

      |---Sprawozdania 2017 r.

      |---Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za II kwartał 2017 r.

      |---Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za I kwartał 2017 r.

      |---SPRAWOZDANIA 2016

Jednostki Organizacyjne

|---Biblioteka Publiczna

|---Szkoła Podstawowa w Świerznie

|---Zespół Szkół w Dretyniu

|---Szkoła Podstawowa w Wałdowie

|---Szkoła Podstawowa w Słosinku

|---Szkoła Podstawowa w Piaszczynie

|---Zarząd Mienia Komunalnego

|---Ośrodek Sportu i Rekreacji

|---Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

|---Gimnazjum w Miastku

|---Szkoła Podstawowa nr 1

|---Szkoła Podstawowa nr 2

|---Przedszkole Miejskie nr 1

|---Przedszkole Miejskie nr 3

Spółki Gminne

|---Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

|---Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

|---Szpital Miejski w Miastku

|---Informacje

      |---Zasady i wytyczne

System Rada

|---Transmisja na żywo

|---Projekty uchwał

|---Radni

|---Komisje

|---Sesje Rady

|---Kalendarz posiedzeń

|---Uchwały

|---Głosowania

|---Protokoły

|---Interpelacje i Zapytania

|---Petycje

      |---Petycje - 2018 rok

            |---Petycja wielokrotna: z dnia 13 września 2018 r. oraz z dnia 17 września 2018 r.

|---Obowiązki informacyjne RODO

      |---Klauzula informacyjna Skargi wnioski petycje

      |---Klauzula informacyjna nagrywanie sesji

|---Nagrania audio posiedzeń komisji stałych

      |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |---Posiedzenie komisji z dnia 15.01.2019

            |---Posiedzenie komisji z dnia 14.12.2018

      |---Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |---Posiedzenie komisji z dnia 15.01.2019

            |---Posiedzenie komisji z dnia 18.12.2018

      |---Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji

            |---Posiedzenie komisji z dnia 07.02.2019

            |--- Posiedzenie komisji z dnia 17.01.2019

            |---Posiedzenie komisji z dnia 10.01.2019

            |--- Posiedzenie komisji z dnia 20.12.2018

            |---Posiedzenie komisji z dnia 13.12.2018

      |---Komisja Rewizyjna

            |---Posiedzenie komisji z dnia 22.01.2019

            |---Posiedzenie komisji z dnia 18.12.2018

      |---Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

            |---Posiedzenie komisji z dnia 18.01.2019

            |---Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Oświaty z dnia 15.01.2019

            |--- Posiedzenie komisji z dnia 11.01.2019

            |---Posiedzenie komisji z dnia 28.12.2018

            |---Posiedzenie komisji z dnia 14.12.2018

      |---Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady

Archiwum

|---Skład Rady

|---Protokoły i dokumenty

      |---Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej

            |---2018 rok

            |---2017 rok

                  |---2018 rok

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

            |---Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji

            |---Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

                  |---2018 rok

            |---Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

                  |---2018 rok

                  |---2017 rok

                        |---2018 rok

                  |---2016

            |---Komisja Rewizyjna

                  |---2015

                  |---2016

                  |---2017

                  |---2018

                        |---2018 rok

|---Uchwały

      |---2019

            |---IV sesja Rady Miejskiej w Miastku

      |---2018

      |---2017

      |---2016

            |---Wykaz uchwał rady Miejskiej w Miastku podjęye w 2016 r WERSJA WORD

      |---2015

            |---Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2015

      |---2014

            |---Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2014

      |---2013

            |---Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2013

      |---2012

            |---Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r.

      |---2011

            |---Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2011 roku WERSJA WORD

|---Projekty uchwał

      |---Projekty uchwał na 2018 rok

            |---Projekty uchwał na LI sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.

            |---Projekty uchwał na L sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2018 roku

            |---Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w dniu 09 marca 2018 r.

            |---Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LIX sesję nadzwyczajną Rady Miejską w Miastku w dniu 9 listopada 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 października 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 4 września 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 sierpnia 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 czerwca 2018 r.

            |---Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 08 czerwca 2018 roku

            |---Projekty uchwał na LII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 maja 2018 roku

      |---Projekty uchwał na 2017 rok

            |--- Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r.

            |---Projekty uchwał na nadzwyczajną XLVI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 15 grudnia 2017 r.

            |---Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r.

            |---Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLIV posiedzenie Rady Miejsiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r.

            |---Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 września 2017 roku, godz. 11:00.

            |---Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 września 2017 roku, godz. 11:00.

            |---Projekty uchwał na nadzwyczajną XLI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 lipca 2017 roku, godz. 13:00.

            |---Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 czerwca 2017 roku

            |---Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 maja 2017 roku

            |---Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 21 kwietnia 2017 roku

            |---Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 31 marca 2017r.

            |---Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 marca 2017r.

            |---Projekty uchwał na XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 16 lutego 2017 roku.

            |---Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 10.02.2017r.

      |--- Projekty uchwał na 2016 rok

            |---Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXIX sesję w dniu 02 grudnia 2016 r.

            |---Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXVII sesję w dniu 28 października 2016 r.

            |---Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 września 2016 r.

            |---Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 sierpnia 2016 r.

            |---Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 lipca 2016r.

            |---Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 czerwca 2016r.

            |---Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 20 maja 2016 r.

            |---Projekty uchwał na XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 kwietnia 2016 rok.

            |---Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 marca 2016 r.

            |---Projekty uchwał na XX posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 lutego 2016 rok

            |---Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29stycznia 2016 r.

            |---Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 grudnia 20146 r.

            |--- Projekty uchwał na XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Miastku w dniu 13 grudnia 2016 r.

      |---Projekty uchwał na rok 2015

            |---Projekty uchwał na XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku - dnia 30.12.2015r.

            |---Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 roku.

            |---Projekty uchwał na XVI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 23.10.2015 rok

            |---Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2015 r.

            |---Projekty uchwał na XIV posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28.08.2015 rok

            |---Projekty uchwał na XIII posiedzenie Rady Miejskie w Miastku w dn. 3 lipca 2015 r.

            |---Projekty uchwał na XII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 19.06.2015 rok

            |---projekty uchwał na XI sesję w dniu 29 maja 2015 r.

            |---Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24.04.2015 rok

            |---Projekt uchwały Rady Miejskiej w Miastku na posiedzenie nadzwyczajne w dniu 01.04.2015r.

            |---Projekty uchwał Rady na sesję w dniu 27 marca 2015 r.

            |---Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27.02.2015 rok

      |---Projekty uchwał na rok 2014

      |---Projekty uchwał na rok 2013

      |---Projekty uchwał na rok 2012

      |---Projekty uchwał na rok 2011

|---Komisje

      |---komisje w kadencji 2014 - 2018

            |---Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

            |---Komisja Rewizyjna

                  |---Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku

      |---komisje w kadencji 2010 - 2014

|---Ogłoszenia

      |---2018

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Materiały na sesję

      |---2012

|---Dyżury Radnych

      |---Dyżury radnych Rady Miejskiej w Miastku

|---Interpelacje, wnioski i zapytania radnych