Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

,,Remonty świetlic w miejscowościach: Dretyń, Miastko, Słosinko, Świerzenko w ramach programu Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??

Ogłoszenie nr 776437-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
 

Gmina Miastko: Remonty świetlic w miejscowościach: Dretyń, Miastko, Słosinko, Świerzenko w ramach programu Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem w ramach projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200  Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty świetlic w miejscowościach: Dretyń, Miastko, Słosinko, Świerzenko w ramach programu Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’
Numer referencyjny: WRG.271.8.2020.KD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic w miejscowościach: Dretyń, Miastko, Słosinko, Świerzenko. 2. Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składająca się z planów, rysunków określonych w opisie poszczególnych części (poz. 3 siwz).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45332200-5

45310000-3

45111300-1

45331000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 15.04.2021

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

15.04.2021


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje i/lub będzie dysponował nie mniej niż jedną osobą lub osobami posiadającymi łącznie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wymienionych specjalnościach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek opisany wyżej dotyczy łącznie części 1-4 zamówienia, tj. będzie spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jedną minimum osobę o wymaganych kwalifikacjach niezależnie od ilości części zamówienia wskazanych w ofercie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 5 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Załącznik nr 4 do siwz - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 4 siwz. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5.W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych, jakie mogą się ujawnić w trakcie realizacji zamówienia np.: dokonania oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów budynku (np. ścian stropu), ujawnione kolizje techniczne itp. Wymagających przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej oceny (ekspertyzy) technicznej; b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały; d) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, za które wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych e) zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny oferty; 3) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.02.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Remont świetlicy wiejskiej w Dretyniu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis i zakres planowanych robót: 1.1. sala główna 1) roboty rozbiórkowe: a) rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów o pow. 52,16 m2, b) zerwanie posadzki cementowej o pow. 52,16 m2, c) demontaż grzejników stalowych płytowych 2-rzędowych GP-2 i GP-4, długości do 5m - 4 szt., d) demontaż opraw elektrycznych – 8 szt., 2) wymiana podłogi: a) wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej 20 mm o pow. 52,16 m2 b) wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami o pow. 52,16 m2 c) gruntowanie posadzki o pow. 52,16 m2 d) wykonanie posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną o pow. 52,16 m2. 3) tynki: a) gruntowanie ścian o pow. 95,83 m2 b) wykonanie tynków mozaikowych (gramaplast) o grubości 1,5 – 3,0 mm i wys. 1,6 m na ścianach, wykonana mechanicznie o pow. 46,46 m2. c) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie o pow. 101,52 m2. 4) malowanie: a) malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitu o pow. 101,52 m2, 5) montaż grzejników stalowych 2-płytowych o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm wraz z osprzętem – 4 szt. 6) montaż opraw oświetleniowych – 8 szt. 7) montaż żaluzji, wertikali – 15,63 m2. 2. Przedmiot zamówienia objęty w/w częścią zamówienia przedstawiają: 1) rys. nr 1 (rzut parteru)- załącznik nr 8; 2) fot. nr 1 – załącznik nr 9; 3) fot. nr 2 – załącznik nr 10.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45332200-5, 45310000-3, 45111300-1, 45331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Remont świetlicy MGOK w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis i zakres planowanych robót: 1.1. sala główna: 1) roboty rozbiórkowe: a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o pow. 118,56 m2. b) demontaż grzejników stalowych płytowych 2-rzędowych GP-2 i GP-4, długości do 5m - 4 szt. c) demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50 mm łączonego na gwint – 53,5 m. d) wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego – 62,9 m. e) wykucie bruzd pionowych o głębokości ½ i szerokości ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 37,6 m f) zeskrobanie i zmycie starej farby – 206,33 m2. g) demontaż opraw elektrycznych – 10 szt. h) skasowanie wykwitów (zacieków) – 15 m2. i) wykucie otworu drzwiowego z sali głównej do aneksu kuchennego – 2,1 m2. 2) tynki: a) gruntowanie ścian o pow. 206,33 m2. b) gruntowanie sufitu o pow. 118,56 m2. c) wykonanie tynków mozaikowych (gramaplast) o grubości 1,5 – 3,0 mm i wys. 2,00 m na ścianach, wykonana mechanicznie o pow. 87,80 m2. 3) malowanie: a) przygotowanie powierzchni sufitu z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku o pow. 118,56 m2. b) przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku o pow. 118,53 m2. c) malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit )– 118,56 m2 d) malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany) – 118,53 m2 4) montaż stolarki drzwiowej (drzwi płytowe wewnętrzne) – 1 szt. 5) montaż opraw oświetleniowych – 10 szt. 6) wykonanie posadzki z parkietu litego z drewna egzotycznego o grubości 15 mm, szerokości 70-90 mm, długości do 700 mm wraz z lakierowaniem o pow. 118,56 m2. 7) wymiana wewnętrznej instalacji C.O. w sali głównej świetlicy (rys. nr 2 - projekt wymiany instalacji C.O. - załącznik nr 11): a) montaż rurociągów miedzianych o średnicy 12,00 mm o połączeniach lutowanych – 61,3 m; b) montaż grzejników stalowych 2-płytowych o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm wraz z osprzętem – 4 szt. c) montaż grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1800 mm – 2 szt. 1.2. aneks kuchenny 1) roboty rozbiórkowe: a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o pow. 21,46 m2. b) demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m - 1 szt. c) zeskrobanie i zmycie starej farby – 89,30 m2. 2) tynki: a) gruntowanie ścian o pow. 89,30 m2. b) gruntowanie sufitu o pow. 21,46 m2. 3) malowanie: a) przygotowanie powierzchni sufitu z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku o pow. 21,46 m2. b) przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku o pow. 89,30 m2. c) malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit )– 21,46m2 d) malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany) – 89,30 m2. 4) zamurowanie otworu drzwiowego (z aneksu kuchennego do sanitariatów) - 2,1 m2. 5) montaż grzejnika stalowego 2-płytowych o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm wraz z osprzętem – 1 szt. 6) wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30 cmx30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną o pow. 21,46 m2 7) obłożenie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej – 38,95 m2. 1.3. sanitariaty : 1) roboty rozbiórkowe: a) zerwanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych o pow. 4,00 m2. b) rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 16,4 m2 c) zeskrobanie i zmycie starej farby – 70,19 m2. 2) tynki: a) gruntowanie ścian o pow. 70,19m2. b) gruntowanie sufitu o pow. 70,19 m2. 3) malowanie: a) przygotowanie powierzchni sufitu z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku o pow. 70,19 m2. b) przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku o pow. 70,19 m2. c) malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit )– 70,19 m2 d) malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany) – 70,19 m2 8) wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. w sanitariatach (rys. nr 2 - projekt wymiany instalacji C.O. - załącznik nr 11): a) montaż grzejników łazienkowych o wysokości do 1800 mm- 2 szt. wraz z osprzętem, 4) wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30 cmx30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną o pow. 4,0 m2 5) obłożenie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej – 16,4 m2. 2. Przedmiot zamówienia objęty w/w częścią zamówienia przedstawiają: 1) rys. nr 2 (projekt wymiany instalacji C.O.) - załącznik nr 11; 2) fot. nr 3 – załącznik nr 12; 3) fot. nr 4 – załącznik nr 13.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45332200-5, 45310000-3, 45111300-1, 45331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Remont świetlicy wiejskiej w Słosinku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis i zakres planowanych robót: 1.1 kuchnia 1) roboty rozbiórkowe: a) rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 70,04 m2 b) rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych – 37,07 m2 c) zerwanie posadzki cementowej 37,07 m2 d) obicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach – 129,57 m2 e) demontaż baterii umywalkowej i zmywalkowej – 2 szt. f) demontaż zlewu kuchennego i basenu – 2kpl. g) wykucie muru z ościeżnic drewnianych – 2 szt. 2) wymiana podłogi: a) wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej 20 mm o pow. 37,07 m2 b) wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami o pow. 37,07 m2 c) gruntowanie posadzki o pow. 37,07 m2 d) wykonanie posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną o pow. 37,07 m2. 3) tynki: a) gruntowanie ścian o pow. 129,57 m2 b) wykonanie tynków zwykłych na słupach i ścianach – 129,57 m2 c) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie o pow. 59,53 m2, 4) malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitu o pow. 59,53 m2, 5) obłożenie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej – 70,04 m2 6) wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej: a) montaż rurociągu miedzianego o srednicy zewnętrznej 15 mm na ścianach – 25 m b) montaż zaworów przelotowych i zwrotnych z rur miedzianych o średnicy 15 mm – 4 szt. c) montaż baterii umywalkowych ściennych o srednicy 15 mm- 3 szt. d) montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o srednicy 75 mm – 18 m e) montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce – 1szt. f) montaż basenu z blachy nierdzewnej na ścianie – 1 szt. g) montaż umywalki porcelanowej z syfonem uruchamianym kolanem – 1 kpl 7) wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym: a) montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej – 6 szt. b) montaż opraw oświetleniowych ledowych 300 Lux - 6 szt. c) montaż łączników instalacyjnych łączniki instalacyjne - 8 szt. d) montaż gniazd - 12 szt. e) demontaż starej instalacji i montaż nowego okablowania podtynkowego wraz z wykonaniem rozdzielnicy – 1 kpl. 8) montaż grzejników stalowych 2- płytowych o wys. 600-900 mm i dl. do 1600 mm wraz z osprzętem – 2 szt. 9) montaż okna podawczego – 0,96 m2 10) obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach- 2 szt. 3. Przedmiot zamówienia objęty w/w częścią zamówienia przedstawiają: 1) rys. nr 3 (rzut parteru) - załącznik nr 14; 2) fot. nr 5 – załącznik nr 15; 3) fot. nr 6 – załącznik nr 16.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45332200-5, 45310000-3, 45111300-1, 45331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Remont świetlicy wiejskiej w Świerzenku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis i zakres planowanych robót: 1.1. sala główna: 1) roboty rozbiórkowe: a) zeskrobanie i zmycie starej farby – 112,7 m2 b) rozebranie wykładziny ściennej z płytek w toalecie– 0,5 m2 c) demontaż grzejników stalowych – 3 kpl. d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych 3 szt. 2) tynki: a) gruntowanie ścian – 112,70 m2 b) wykonanie tynków mozaikowych (gramaplast) o grubości 1,5 – 3,0 mm i wys. 1,6 m na ścianach, wykonana mechanicznie o pow. 67,62 m2. 3) malowanie: a) poszpachlowanie nierówności ścian – 112,70 m2 b) malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 112,70 m2 4) montaż grzejników 2 płytowych o wysokości 600-900 mm i długości 3000 mm – 3 szt. 5) obłożenie ściany w toalecie płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm – 0,5 m2 6) zamurowanie okna podawczego – 0,25 m2 7) montaż drzwi wewnętrznych – 2 szt. 1.2. kotłownia 1) roboty rozbiórkowe: a) wykucie z muru ościeżnic drewnianych 1 szt. b) demontaż i rozebranie kotła na paliwo stałe- 1 kpl c) zerwanie posadzki cementowej – 11,9 m2 2) wymiana podłogi: a) wykucie istniejącej posadzki z minimalnym obniżeniem 10 cm b) wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej 20 mm o pow. 11,9 m2. 3) wykonanie przebudowy instalacji C.O . w świetlicy wiejskiej w Świerzenku (rys. nr 4 i 5 - projekt przebudowy instalacji C.O.- załączniki nr 17 i 18): a) montaż kotła 25 kW klasy 5 na paliwo stałe wraz z osprzętem i nową instalacją C.O. 4) tynki: a) gruntowanie ścian – 25,53 m2 b) wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych – 25,53m2 5) malowanie: c) poszpachlowanie nierówności ścian –25,53m2 d) malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 25,53 m2 6) montaż baterii umywalkowej wraz z osprzętem - 1 szt. 7) montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wraz z osprzętem o średnicy 50 mm – 1 kpl 8) wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 0,8 m i głębokości do 1,0 m – 1kpl. 9) montaż drzwi stalowych pełnych EI 30 – 1 szt. 10) wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym: a) montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej – 2 szt. b) montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2 – biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10 A/2,5 mm. c) montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją przez zabetonowanie w gotowych otworach, rozdzielnica kompletna – 1 szt. d) montaż przewodów wtynkowych o przekroju do 7,5 mm2 – 12m e) zakup i montaż opraw zwykłych zawieszanych końcowych – 2 kpl. 2. Przedmiot zamówienia objęty w/w częścią zamówienia przedstawiają: 1) rys. nr 4 (projekt wymiany instalacji C.O.) - załącznik nr 17; 2) rys. nr 5 (projekt wymiany instalacji C.O.) - załącznik nr 18; 3) fot. nr 7 – załącznik nr 19; 4) fot. nr 8 – załącznik nr 20.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45332200-5, 45310000-3, 45111300-1, 45331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający

      (-)

 


 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 1.1MB) 2020-12-31 10:17:26 1.1MB 233 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 3.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:18:54 3.8MB 29 razy
2 cz nr 1 Dretyń fot 1 zał nr 9.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:19:07 79.KB 18 razy
3 cz nr 1 Dretyń fot 2 zał nr 10.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:19:28 83.KB 15 razy
4 cz nr 1 Dretyń rys nr 1 zał nr 8 rzut parteru.pdf (PDF, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:19:38 46.KB 14 razy
5 cz nr 2 MGOK Miastko fot 3 zał nr 12.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:19:49 101KB 15 razy
6 cz nr 2 MGOK Miastko rys 2 zał nr 11 C.O..pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:20:00 138KB 14 razy
7 cz nr 2 MGOK Miasto fot 4 zał nr 13.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:20:10 89.KB 28 razy
8 cz. nr 3 Słosinko fot 5 zał nr 15.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:20:27 87.KB 10 razy
9 cz. nr 3 Słosinko fot 6 zał nr 16.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:20:38 91.KB 11 razy
10 cz. nr 3 Słosinko rys. 3 zał nr 14 rzut parteru.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:20:50 60.KB 10 razy
11 cz. nr 4 Świerzenko fot. 8 zał nr20.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:21:13 92.KB 14 razy
12 cz. nr 4 Świerzenko rys. 4 zał nr 17 C.O.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:21:30 109KB 14 razy
13 cz. nr 4 Świerzenko rys. 5 zał nr 18 C.O.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:21:46 149KB 13 razy
14 cz.nr 4 Świerzenko fot. 7 zał nr 19.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-31 10:22:05 90.KB 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 29.KB) 2020-12-31 10:24:03 29.KB 184 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 inf z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 121KB) 2021-01-18 13:11:07 121KB 261 razy
Wynik postępowania
1 inf o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf (PDF, 138KB) 2021-01-27 08:32:06 138KB 179 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 244KB) 2021-02-22 09:38:14 244KB 157 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Cichosz 31-12-2020 10:17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Cichosz 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Cichosz 22-02-2021 09:38:27