Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej i Cisowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Ogłoszenie nr 547588-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.
 

Gmina Miastko: Przebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej i Cisowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200  Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip,miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz umieścić w opakowaniu /kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartość, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej i Cisowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.7.2020.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Pasieka o łącznej długości 2.299,00 m, w tym na ulicach: Wiązowa (dz. nr 832) o długości 399 m, Lipowa (dz. nr 834) o długości 156 m, Świerkowa (dz. nr 418/30, 418/32, 828, 835) o długości 956 m, Sosnowa (dz. nr 833, 829) o długości 701m, Cisowa (dz. nr 419, 420/4) o długości 87m obejmujące wykonanie: jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszego z kostki betonowej typu polbruk, zielenią i oznakowaniem ulic wraz z branżami: sanitarną (kanalizacja deszczowa), energetyczną (oświetlenie uliczne), teletechniczną (usunięcie kolizji) sieci teletechnicznej - zgodnie z dokumentacją projektową opisująca przedmiot zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45233123-7

45233222-1

45231100-6

45231110-9

45232000-2

45111000-8

45331100-7

32520000-4

45450000-6

77000000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-11-30

     

2020-11-30


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia dla : a) części 1 zamówienia - 30.11.2021 r., b) części 2 zamówienia - 30.11.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - dla Części 1 zamówienia: 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), - dla Części 2 zamówienia: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mogą być niższe niż suma kwot środków finansowych lub zdolności kredytowej wszystkich części wskazanych w ofercie;
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z w/w opisem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 zamówienia – 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: milion złotych 00/100); b) dla części 2 zamówienia – 20.000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100): - na którą zamierza złożyć ofertę, tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość robót nie może być niższa niż suma wymaganych wartości robót dla wszystkich części wskazanych w ofercie. 2) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, że: dysponuje i/lub będzie dysponował osobą lub osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji: a) kierownika budowy - posiadającą odpowiednie dla tego charakteru zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności drogowej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, b) kierownika robót sanitarnych - posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do kierowania tymi robotami, c) kierownika robót elektrycznych - posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do kierowania tymi robotami, W przypadku części 2 wymagane jest dysponowanie osobami wymienionymi w ppk. a), b) . Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Warunek opisany w pkt 2) dotyczy łącznie części 1 i 2 zamówienia, tj. będzie spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jedną minimum osobę o wymaganych kwalifikacjach niezależnie od ilości części zamówienia wskazanych w ofercie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z w/w opisem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazane w wykazie robót budowlanych, roboty budowlane będą odpowiadały w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że zostały wykonane w sposób należyty oraz będą wskazywały, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenia pozwalające na pełnienie funkcji powyżej określonej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczących: 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowi – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości wskazanej w siwz, - dla Części 1 zamówienia: 1.000.000,00 PLN (słownie: milion złotych), - dla Części 2 zamówienia: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w wymaganych dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust 2c Pzp. 2. Zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż: 1) dla części 1 zamówienia – 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: milion złotych), 2) dla części 2 zamówienia – 20.000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Załącznik nr 4 do siwz 2) Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 11.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 3. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 4. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 5) wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 6) wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – c.d. załącznika nr 2 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 7) W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium, dla każdej wskazanej części zamówienia: 1) dla części 1 zamówienia w kwocie 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2) dla części 2 zamówienia w kwocie 2.000,000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO Bank Polski SA 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 11.3. pkt 2-5 siwz (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy, a tym samym odrzucenie jego oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych przyczyn wstrzymania robót, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót spowodowane np. koniecznością zmian rzędnych posadowienia określonych elementów w dokumentacji projektowej ( np. rurociągi kan. deszczowej, sanitarnej, korpusu drogi ze względu na konieczność nawiązania wysokościowego do istniejącej zabudowy itp.), okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały; d) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, za które wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny oferty; 3) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron; 4) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy stawki podatku VAT od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólny opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. 2.2. siwz dotyczy wykonania: 1. ul. Wiązowa: 1) branża drogowa (w tym zieleń, organizacja ruchu): a) nawierzchnia chodników, b) nawierzchnia zjazdów, c) nawierzchnia jezdni, d) trawniki, e) roboty uzupełniające (regulacja studzienek), f) oznakowanie stałe; 2) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa: etap IIA (odcinek D33 – D63): a) kanał PVC 160, b) kanał PVC 200, c) kanał PVC 250, d) kanał PVC 315, e) studzienki ściekowe Ø400, f) studzienki ściekowe betonowe Ø500, g) studnie betonowe Ø1200; 3) branża teletechniczna: - przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku przebudowywanej drogi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami gestora sieci w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci. 2 ul. Lipowa: 1) branża drogowa (w tym zieleń, organizacja ruchu): a) nawierzchnia chodników, b) nawierzchnia zjazdów, c) nawierzchnia jezdni, d) trawniki, e) roboty uzupełniające (regulacja studzienek, regulacja zaworów wodociągowych, gazowych i telefonicznych), f) oznakowanie stałe; 2) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa: etap IIA (odcinek D61 – D61.5): a) kanał PVC 160, b) kanał PVC 200, c) kanał PVC 250, d) studzienki ściekowe Ø400, e) studzienki ściekowe betonowe Ø500; 3) branża teletechniczna: - przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku przebudowywanej drogi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami gestora sieci w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci. .3 ul. Świerkowa: 1) branża drogowa (w tym zieleń, organizacja ruchu): a) nawierzchnia chodników, b) nawierzchnia zjazdów, c) nawierzchnia jezdni, d) trawniki, e) roboty uzupełniające (regulacja studzienek, regulacja zaworów wodociągowych, gazowych i telefonicznych), f) oznakowanie stałe; 2) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa: etap IIA (odcinek Di – D45; D34 – D56): a) kanał PVC 160, b) kanał PVC 200, c) kanał PVC 250, d) studzienki ściekowe Ø400, e) studzienki ściekowe betonowe Ø500, f) studnie betonowe Ø1200; 3) branża elektryczna: a) wykonanie linii kablowej YAKY 4x25 o długości 163,00 m z wyposażeniem w urządzenia określone w dokumentacji projektowej, b) montaż słupów oświetleniowych nr 414, 414/1, 415, 416, 417, 418 z ledowym źródłem światła drogowego (oprawy LED, obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary, II klasa ochronności przeciwporażeniowej, temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4300 K, wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70,wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV, stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosz), stopień szczelności oprawy min IP 65, prąd zasilania diod LED nie większych niż 700 Ma, oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje wraz z dopuszczeniem do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, regulacja kąta oprawy nie mniejsza niż zakres -10 ° +10 °, możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do 3 poziomów redukcji) wraz z ich zasileniem, wchodzących w skład zaprojektowanego w dokumentacji obwodu oświetleniowego – 6 szt.; 4) branża teletechniczna: przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku przebudowywanej drogi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektowa i wymogami gestora sieci w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci. 4. ul. Sosnowa: 1) branża drogowa (w tym zieleń, organizacja ruchu): a) nawierzchnia chodników, b) nawierzchnia zjazdów, c) nawierzchnia jezdni, d) trawniki, e) roboty uzupełniające ( regulacja studzienek, regulacja zaworów wodociągowych, gazowych i telefonicznych), f) oznakowanie stałe; 2) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa: etap IIA (odcinek D36 – D44) i etap IIB (odcinek a - a18) a) kanał PVC 160, b) kanał PVC 200, c) kanał PVC 250, d) kanał PVC 400, e) studzienki ściekowe Ø400, f) studzienki ściekowe betonowe Ø500; 3) branża elektryczna: a) wykonanie linii kablowej YAKY 4x25 o długości 301 m z wyposażeniem w urządzenia określone w dokumentacji projektowej, b) montaż słupów oświetleniowych nr 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 z ledowym źródłem światła drogowego (oprawy LED, obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary, II klasa ochronności przeciwporażeniowej, temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4300 K, wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70,wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV, stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosz), stopień szczelności oprawy min IP 65, prąd zasilania diod LED nie większych niż 700 Ma, oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje wraz z dopuszczeniem do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, regulacja kąta oprawy nie mniejsza niż zakres -10 ° +10 °, możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do 3 poziomów redukcji) wraz z ich zasileniem, wchodzących w skład zaprojektowanego w dokumentacji obwodu oświetleniowego – 8 szt.; 4) branża teletechniczna - przebudowa (usunięcie kolizji) sieci teletechnicznej na odcinku przebudowywanej drogi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami gestora sieci w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci. 5. Ciąg pieszy: 1) branża drogowa a) nawierzchnia chodników, b) trawniki; 2) branża teletechniczna - przebudowa (usunięcie kolizji) sieci teletechnicznej na odcinku przebudowywanej drogi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami gestora sieci w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci. - z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót ( pomocniczych, tymczasowych, towarzyszących w tym obsługi geodezyjnej – łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, demontażowych, rozbiórkowych, ziemnych, itp.) w odniesieniu do wszystkich ulic.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0, 45110000-1, 45233123-7, 45233220-7, 45233222-1, 45400000-1, 45231100-6, 45231110-9, 45232000-2, 45111000-8, 45331100-7, 32520000-4, 45450000-6, 77000000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Cisowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólny opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. 2.2. siwz dotyczący wykonania: 1. ul. Cisowa: 1) branża drogowa (w tym zieleń, organizacja ruchu): a) nawierzchnia zjazdów, b) nawierzchnia jezdni, c) zieleń (trawniki), d) roboty uzupełniające (regulacja studzienek), e) oznakowanie stałe; 2) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa: a) kanał PVC 160, b) kanał PVC 200, c) studzienki ściekowe Ø400, d) studzienki ściekowe betonowe Ø500, e) studnie betonowe Ø1200; 3) branża teletechniczna: przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku przebudowywanej drogi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami gestora sieci w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci, - z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych, towarzyszących w tym obsługi geodezyjnej – łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, rozbiórkowych, ziemnych, itp.) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0, 45110000-1, 45233123-7, 45233220-7, 45233222-1, 45400000-1, 45231100-6, 45231110-9, 45231110-9, 45232000-2, 45111000-8, 45111000-8, 32520000-4, 45450000-6, 77000000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 932KB) 2020-06-05 07:53:52 932KB 146 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:53:52 1.3MB 62 razy
2 Ogólny plan sytuacyjny przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 321KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:54:30 321KB 55 razy
3 branza_drogowa.rar (RAR, 33.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:57:49 33.MB 58 razy
4 projekt_budowlany.rar (RAR, 36.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:57:59 36.MB 62 razy
5 branza_sanitarna.rar (RAR, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:58:13 20.MB 42 razy
6 branza_energetyczna.rar (RAR, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:58:21 10.MB 60 razy
7 branza_teletechniczna.rar (RAR, 8.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:58:34 8.4MB 41 razy
8 Dokumentacja geoteczniczna.pdf (PDF, 6.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:59:01 6.5MB 34 razy
9 Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiOR.pdf (PDF, 556KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:59:28 556KB 41 razy
10 Załacznik nr 11 do SIWZ - Harmonogram rzeczowo - finansowy.pdf (PDF, 304KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-05 07:59:45 304KB 57 razy
11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-15 14:04:13 32.KB 13 razy
12 Załączniki w wersji edytowalnej do siwz.doc (DOC, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-06-15 14:06:48 362KB 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści siwz.pdf (PDF, 66.KB) 2020-06-10 14:06:45 66.KB 158 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ 16.06.2020.pdf (PDF, 135KB) 2020-06-17 08:14:28 135KB 127 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SIWZ.doc (DOC, 119KB) 2020-06-15 14:04:34 119KB 3 razy
2 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmanie treści siwz.pdf (PDF, 78.KB) 2020-06-15 14:22:31 78.KB 164 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 130KB) 2020-06-24 14:42:32 130KB 208 razy
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej oferty _BIP.pdf (PDF, 109KB) 2020-07-07 14:32:47 109KB 135 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia.pdf (PDF, 145KB) 2020-07-22 10:09:28 145KB 113 razy
2 Ogłoszenie o zmianie udzielenia ogłoszenia.pdf (PDF, 35.KB) 2020-07-30 07:43:30 35.KB 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 05-06-2020 07:53:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 05-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 30-07-2020 07:43:30