Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012

Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko”

w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie,
tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie szkół (Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1; Szkoła Podstawowa w Dretyniu, Dretyń 26; Szkoła Podstawowa w Świerznie, Świerzno 4; Szkoła Podstawowa w Słosinku, Słosinko 4; Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, Piaszczyna 6-7) w sprzęt
i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce; - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze; - zajęcia logopedyczne; - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 38.65.21.00-1, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 37.52.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. poz. 8.1.1 siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. poz. 8.1.3 siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z nich (podpisany przez wszystkich Wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;
3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77 - 200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77 - 200 Miastko p. nr 19 (I pietro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Sylaby do zabawy, Głoski do zabawy. Zestaw kontrolny PUS, Rusz głową cz. 1, Rusz głową cz. 2, Lotto Ortografia, Alfabet - nauka czytania i pisania, Gramatyka na wesoło cz. 1, Gramatyka na wesoło cz. 2, Loteryjki obrazkowo-sylabowe - pomoc do ćwiczeń w nauce czytania i pisania, Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, Domino sylabowe, Guzik z pętelką, Nasadki trójkątne, Ortopudełko - Poziom I, Ortopudełko - Poziom II, Paleta - Wyprawka pierwszoklasisty, Quiz ortograficzny, Rebusy obrazkowe, Warsztaty graficzne 1, Warsztaty graficzne 2, Analiza i synteza wzrokowa, Przed, po a co pomiędzy, Znajdź różnice, Suwaki terapeutyczne. Gąsiennice, Suwaki terapeutyczne. Pociągi, Suwaki terapeutyczne. Tarcze, Suwaki terapeutyczne. Windy, Domino obrazkowo - wyrazowe, Domino wyrazowe - dwusylabowe, Kto to? Co to? Rzeczownik, Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje?, Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami, Coś na literę - gra z dzwonkiem, Memo - Alfabet, Szlaczki grafomotoryczne - zestaw do ćwiczeń, Alfabet zgadywanka, Rebusy obrazkowe, Język polski. Czytam i piszę. Klasa 0-3, Obrazkowa matematyka, Miarki, Mozaika , Tuba- Gąsienice, Matematyczny bączek, Multi-Split, Multi-Split, Magiczne liczby w skrzynce, Waga metalowa, Odważniki żeliwne i mosiężne łącznie 2 kg, Tangram , Trixy & Troy - Długość i odległość, Półkule sensoryczne, Mata Jeżyk, Piłka sensoryczna 75cm, Stożek utrzymaj równowagę, Jajo równoważne, Ringo kolczaste, Wałek do masażu z wypustkami, Dmuchane lotto 1, Dmuchnij piłkę- labirynt magnetyczny, Turbinka logopedyczna, B. Rocławski, Test ortofoniczny, A. Balejko, Test nazywania z 5 arkuszami, Detektyw Szczebrzeszyn , Loteryjka obrazkowa, Gra logopedyczna- Trudne słowa część 1, Gra logopedyczna- Trudne słowa część 2, Ślimak- Czterolistna koniczyna, Logopedyczny Piotruś. Memory. Pakiet I- talie 1-8, Logopedyczny Piotruś. Memory. Pakiet II- talie 9-16 , Logopedyczny Piotruś. Pakiet III- talie 17-24, MIMIC- zabawy logopedyczne z buzią, Wdech i wydech- pakiet do ćwiczeń oddechowych, M. Faściszewska, Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących, R. Sprawka, J. Graban, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, E. Skorek, Reranie , M. Hinz, Sudoku logopedyczne do ćwiczeń wymowy głosek szeregu szumiącego, M. Hinz, Sudoku logopedyczne do ćwiczeń wymowy głoski R, R. Sprawka, J. Graban, Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci, Księga słów i obrazków, B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny, Rymowana gimnastyka dla smyka, D. Kamińska, A. Ślęzak- Stachulak, Dobasoli do kanuka. Ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją, Gra logopedyczna- Zgadywanka, Część 5 - Mowa bezdźwięczna - program komputerowy, Program eduSensus LOGOPEDIA- pakiet podstawowy z mikrofonem, Sfonem- program do terapii słuchu fonemowego, Wibrator logopedyczny SQ pen REREK , Łamigłówka logopedyczna Junior 2 w 1, Gra edukacyjna- Pamięć dźwiękowa, wyd. Alexander, PUS. Kruk z Kruklanki. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania, PUS. Miała Baba Koguta. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania, PUS. Skoncentruj się, cz. 2, PUS. Od gwiazdki do bajki cz. 3, PUS. Rusz głową. Gry i zabawy logiczne cz. 1, PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania, Dywanik glottodydaktyczny, Puzzle logopedyczne Bocian Klemens kle kle, B. Sawicka, Dźwięczna czy bezdźwięczna. Cz. 2 - zdania, B. Sawicka, Dźwięczna cz bezdźwięczna. Cz. 1- wyrazy, Nowe zagadki Smoka Obiboka, Gra logopedyczna- Dwie wieże/ Kto prędzej?, Sokole oko- 8 gier, M. Szalińska, ZGADNIJ, CZEGO BRAKUJE - Pomoc logopedyczna, do utrwalenia poprawnej wymowy głoski c , M. Szalińska, ZGADNIJ, CZEGO BRAKUJE - Pomoc logopedyczna do utrwalenia poprawnej wymowy głoski ż, Edukacja wczesnoszkolna. Plansze interaktywne 2.0, Plansze interaktywne 2.0 , Magnetyczne obracające się wskaźniki , Compra Mikroskop dla początkujących , Mikroskop - Monitor do eksperymentów, Skrzynka do eksperymentów - Prąd elektryczny, Zestaw do nauki obwodu prądu -Budujemy sygnalizator świetlny, Algodoo - licencja na 1 stanowisko, Proste maszyny urządzenia, Pentomino , Karty aktywności do pantomina, Tangram 4-kolorowy , Tangram magnetyczny, Karty aktywności do tangramu, Drewniane kostki, 2 cm -Układanie za pomocą drewnianych kostek, Karty pracy
z zadaniami do klocków drewnianych, Budujemy szkielety brył - zestaw manipulacyjny, Karty pracy do szkieletów brył - modele płaskie Karty pracy do szkieletów brył - modele przestrzenne, Bryły i siatki - 16-częściowy zestaw geometryczny z kartami zadaniowymi, Zestaw do ćwiczeń zawiera: 1x Bryły składane z siatkami oraz 1x Karty zadaniowe do brył składanych, Słomki konstrukcyjne, Quizzillion, W dobrym kierunku, WIR mnożenia, Zestaw kontrolny PUS, Książka PUS: Matematyka konkretna cz.1 Autor: Maria Krupska, Autor: Bogusław Świdnicki, Książka PUS: Rusz głową cz. 2 - Gry i zabawy logiczne Autor: Świdnicki Bogusław , Magiczny trójkąt matematyczny Mały - Zestaw kart 100 szt. do ćwiczeń matematycznych, Magiczny trójkąt matematyczny Duży - Zestaw kart 100 szt. do ćwiczeń matematycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 39.53.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Zespołu Szkół w Dretyniu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Od obrazka do słowa-gra edukacyjna w formie kart, Ładnie mówię głoski-gra edukacyjna, I co później? -historyjki obrazkowe 2 zestawy kart po 9 obrazków ,Moja rodzina, ,Dzień urodzin, Kreatywny zestaw W podróży-gra edukacyjna, Quiz ortograficzny-gra edukacyjna, Zestaw plansz tematycznych I, Bajki - 1 płyta CD ,Kot w butach,1 płyta CD ,Calineczka, 1 płyta CD Śnieżka, Gra edukacyjna Na straganie, Mini mózg-gra edukacyjna, Szlaczki graficzne, Stemple szlaczki, Układanka edukacyjna- sylaby, Tablica magnetyczna komplet, Instrukcja do klocków LOGO-książeczka jak pracować z klockami LOGO, Plansze do początkowej nauki czytania, Domino sylabowe, Klocki z małymi plastikowymi literami, Rozsypanki wyrazowe, Rebusy obrazkowe, Zestaw sylab, Literowe zabawy podłużne, Klocki z małymi polskimi literami, Klocki z wielkimi literami, Potyczki kota Pysia-gra edukacyjna, Domino sylabowe, Zdjęcia przedmioty - rozsypani logiczne szt.30, Pakiet zdjęć-rzeczownik, czasownik ,przymiotnik, Kreatywne historie- W rodzinnym kręgu- 4 historie przedstawione na 16 kartach z 84 elementami uzupełniającymi, Zabawy językowe - gra edukacyjna, Klocki ortograficzne Poly-(zestaw przestrzennych klocków z książką do nauki ortografii), Super farmer-(zestaw zawiera 60 królików, 24 owce,20 świń 12 krów, 6 koni 4 psy małe ,2 duże, 2 kostki zieloną i czerwoną), Domino literowe-(zestaw 24 klocków), Litery magnetyczne, Maxi warsztaty graficzne-zestaw ćwiczeń graficznych, Stopniowanie przymiotników - obrazki + karty do gry, Gra słowna -Scriba-(plansza i zestaw literek do układania), Szanujmy przyrodę - plansza i zestaw obrazków, Magnetyczna podkowa- magnes do ćwiczeń, Bim Bam -loteryjka-(zawiera 4 plansze,32 kółeczka z obrazkami, płyta CD, instrukcję), Lupki małe -zestaw 3 lup, Miarki elastyczne-zestaw 5 miar o długości 1 m, Przybory do tablicy-(cyrkiel, liniał, ekierka, kątomierz), Bingo -Dodawanie i odejmowanie do 20-(w zestawie jest 90 kart liczbowych i instrukcja), Matematyczna przewlekanka-(zestaw 6 sznurków i 72 plastikowych dłoni), Klocki matematyczne-(od 0 do 50), Patyczki do liczenia długie, Tabliczki z cyframi-liczmany, Liczmany geometryczny- łańcuch, Liczmany warzywa, Cyfry matematyczne, Matematyczna przekładanka-karty z układem dziesiątek do nauki jedności dziesiątek i setek, Tabliczki - działania matematyczne, Bingo-dodawanie i odejmowanie do 100-(2 zestawy kart i kartoników do dodawania i odejmowania), Bingo-mnożenie i dzielenie do 100-(2 zestawy kart i kartoników ), Elementy magnetyczne mnożenie- w zestawie tablica magnetyczna i zestaw liczb ze znakami mnożenie i dzielenie, Wrap-ups-Starter -(zestaw zawiera 4 szt. każda po 10 tabliczek, długość 15 cm), Monety z tworzywa, Zegar o średnicy 30 cm, Odtwarzacz CD, Liczydło z tablicą magnetyczną, Mikroskop, Lornetka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Memo rerki, Memo szumki, Ładnie mówię głoski sz, ż, cz, dż, Ładnie mówię głoskę r, Ładnie mówię głoski k, g, h, Domino logopedyczne L-R,SO 0624 Domino logopedyczne J-R, Domino logopedyczne L-J, Kalambury, Domino - Ekologia,TR1128 Quiz przyrodniczy,AG4850 Warsztat mieszania kolorów - zestaw, Układ słoneczny, Sudoku, Gry z lusterkiem, Kocham Cię Polsko, Gra -Zgadnij kto to?, ZOO- Matematyka na wesoło, Matematyka na wesoło edu ROM Matematyka, Fabryka zabawek , Wesołe miasteczko - Matematyka na wesoło, Domino zegarowe - Do południa, Domino zegarowe - Po południu, Ruchomy kalendarz, Mozaika w drewnianym pudełku, Pentomino, Domino - Konstrukcje, Domino - Mozaiki, Liczę w pamięci, Dreptuś Matematyk, Ćwiczenia w orientacji 1, Skoncentruj się, Rusz głową 1, Matematyka na wesoło 1, Zestaw geometryczny, Zegar i kalendarz, Mnożę i dzielę, Matematyczne rozgrywki, Bingo, Bingo - Mnożenie i dzielenie do 20, Bingo - Dodawanie i odejmowanie do 100, Bingo - Mnożenie i dzielenie do 100, Figury porównawcze, Piramida logopedyczna, Gra planszowa Ślimak, Czterolistna koniczynka, Loteryjka z podmuchem, Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj, Piórka, Loteryjki sylabowe, Zabawy usprawniające buzię i język dziecka, Mierzymy czas, Gdzie jest żabka?, Bocian Klemens Kle-Kle, Szpulki drewniane kolorowe, Guziki matematyczne, Małe drewniane korale, Duże drewniane korale.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Bajki - słuchaj i układaj obrazki, CD i plansze do rozwijania słuchu fonematycznego, Zagadki obrazkowo-dźwiękowe do rozwijania słuchu fonematycznego, Łamigłówki słowne, Sylaby w dominie, Domino wyrazowe dwusylabowe, Komplet 10 plansz w 3 linie (tło czarne, linie białe), do ćwiczeń grafomotorycznych, Białe ołówki ( kredki akwarelowe) do pisania na tabliczkach, Uczę się literek cz. I , Karty gramatyczne do rozpoznawania części mowy, Już czytam - układanka, Domino sylabowe, Ryzyko dysleksji - problem i diagnozowanie,Autor: Marta Bogdanowicz, Książka: Dyslektyczne ucho - zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej. Autor: Elżbieta Szymankiewicz, Książka: Bajki dla dyslektyków, Autor: Kamila Waleszkiewicz, Dotykowa loteryjka , Zabawy z buzią, Mata z zegarem, Kwadraty do płotka , Taśma miarowa zwijana, dwustronna, Waga szkolna, Zestaw odważników w pudełku, Zestaw odważników w pudełku, Poczta - gra edukacyjna, Skaczące czapeczki - gra, Bierki, Małe zegary edukacyjne, Kostki do gry cyfry, Kostki do gry - symbole matematyczne, Książka: Aby polubić matematykę - zestaw ćwiczeń terapeutycznych, Autor: Alicja Małasiewicz, Woreczki - niespodzianka, Bingo dodawanie i odejmowanie do 100 - gra dydaktyczna, Bingo - mnożenie
i dzielenie do 100 - gra dydaktyczna Układanki rozwijające logiczne myślenie, eduROM Fabryka zabawek - Matematyka na wesoło, eduROM Niezwykłe wakacje - Matematyka na wesoło, eduROM Zoo - Matematyka na wesoło, Mata matematyczna- mata podłogowa do nauki dodawania i odejmowania zakresie 12, eduROM Wesołe miasteczko - Matematyka na wesoło, Zestaw matematyczny z kartami zadań, Zestaw konstrukcyjny, zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii, Model Ziemi, Mapa Polski - województwa, Poznajemy miasta Polski, Menzurki cylindry, Mikroskop z 57 elementami, Podziemny odkrywca. Małe laboratorium, Mapa Polski- układanka, Segregacja i recykling, Układ słoneczny, Model Ziemi, Lornetka, Mały Ekolog- gra planszowa, Nasze domy - gra edukacyjna, Puzzle o rozmaitej tematyce dla chłopców i dziewcząt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Obrazkowa matematyka - liczmany, cyfry, znaki magnetyczne, Mikroskop, Mikroskop komputerowy , Na polu, w lesie, na łące, Nad ziemią i pod ziemią, Preparaty mikroskopowe - 50 sztuk, Chrońmy nasze środowisko -7 plansz, Zegar i zajęcia - tablica magnetyczna, Kalendarz roczny magnetyczny, Globus z kontynentami - piłka 69 cm, Mapa Polski dla najmłodszych, Układ Słoneczny - zestaw do nadmuchiwania, Cykle rozwoju żaby - modele dmuchane, Laboratorium badawcze, Kolorowe działania - gra liczbowa, Kropki matematyczne - gra ruchowa, Dzielne skoczki - gra w dzielenie do 100, Klasowe bingo - mnożenie, Krzyżówka matematyczna - gra, Liczydło 10-rzędowe - demonstracyjne, MateMecz - interaktywny kalkulator, Rzuć i oblicz - zabawa ruchowa, Siedem w rzędzie - gra matematyczna, Wir mnożenia - gra w mnożenie do 100, Abaco - tabliczka mnożenia, Bryły ułamkowe magnetyczne - 20 elementów, Waga ze zbiornikami 1,0 litrowymi i 25 odważnikami, Zegar do mierzenia upływu czasu: wymiary: 38,1 x 39,4 cm, Liczydło do obliczeń pieniężnych i dziesiętnych, Alfabet ruchomy - duże litery, polska czcionka, Alfabet ruchomy - małe litery, polska czcionka, Kropki alfabetyczne - gra ruchowa, Akcesoria do małej piaskownicy, Mała piaskownica, Piasek do piaskownicy - jasny, Szablony grafomotoryczne - 27 ramki i 27 wkładów, Klocki Logo, Zeszyt do początkowej nauki pisania, Ortograf i gramatyka dla smyka, Schatti - pierwsza nakładanka cieni, Klocki logiczne 60 figur - demonstracyjne, Tablica 2x3 ALU - biała magnetyczna - 120 x 90 cm, Komplet startowy 2x3 - do tablic białych, Domino logopedyczne obrazkowo-wyrazowe, Monografia liczb - makatka , Mały Elektryk, Dywan 200 x 200 cm - alfabet, EduROM Matematyka na wesoło 5-6 lat Pierwsze odkrycia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wymagania minimalne sprzętu multimedialnego opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Tablica Interaktywna 81.7 cali, Projektor DLP SVGA 2700ANSI 4000:1, Komputer przenośny Laptop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 38.65.21.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                                                                                                             Zamawiający

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu BIP i tablica ogłoszeń.pdf (PDF, 149KB) 2012-05-15 14:34:37 149KB 863 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ POMOCE DYDAKTYCZNE.pdf (PDF, 688KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-15 14:34:37 688KB 271 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana tresci SIWZ 21.05.2012r..pdf (PDF, 332KB) 2012-05-21 14:09:58 332KB 1505 razy
2 wyjasnienia_25-05-2012_WO-271-2-2012.pdf (PDF, 145KB) 2012-05-25 13:16:41 145KB 601 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 143KB) 2012-06-13 13:21:10 143KB 700 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia BIP i tablica ogłoszeń.pdf (PDF, 108KB) 2012-06-21 12:40:35 108KB 811 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 15-05-2012 14:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 21-06-2012 12:40:35