Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa dróg gminnych w m. Dretyń i Słosinko, gm. Miastko, po. bytowski, woj. pomorskie

Ogłoszenie nr 535449-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.
 

Gmina Miastko: Przebudowa dróg gminnych w m. Dretyń i Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200  Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w m. Dretyń i Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.5.2020.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1) przebudowie drogi gminnej nr 193060G w m. Dretyń (działka nr 115 i 68 obr. ew. Dretyń); 2) przebudowie drogi gminnej nr 193116G w m. Słosinko (działka nr 82 i 85 obr. ew. Słosinko). Przedmiot zamówienia obejmuje: m. in. roboty rozbiórkowe, przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów, odwodnienie drogi oraz pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych części. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej stanowiącej projekt wykonawczy pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 193060G w miejscowości Dretyń gmina Miastko, działki nr 115 i 68 obr. Dretyń, gm. Miastko” wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) dokumentacji projektowej stanowiącej projekt wykonawczy pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 193116G w miejscowości Słosinko gmina Miastko, działki nr 82 i 85 obr. Słosinko, gm. Miastko” wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2

45111000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-12-15


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany trermin zakończenia dla: -części 1 zamówienia - 15.12.2020 r.; -części 2 zamówienia - 15.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymogów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 zamówienia - 400.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100); b) dla części 2 zamówienia - 250.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100): - na którą zamierza złożyć ofertę, tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość robót nie może być niższa niż suma wymaganych wartości robót dla wszystkich części wskazanych w ofercie. 2) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, że: dysponuje i/lub będzie dysponował osobą lub osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji: kierownika budowy - posiadającą odpowiednie dla tego charakteru zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności drogowej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Warunek opisany w pkt 2) dotyczy łącznie części 1 i 2 zamówienia, tj. będzie spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia jedną minimum osobę o wymaganych kwalifikacjach niezależnie od ilości części zamówienia wskazanych w ofercie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z w/w opisem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazane w wykazie robót budowlanych, roboty budowlane będą odpowiadały w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że zostały wykonane w sposób należyty oraz będą wskazywały, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenia pozwalające na pełnienie funkcji powyżej określonej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż: 1) dla części I zamówienia - 400.000,00 PLN brutto; 2) dla części II zamówienia - 250.000,00 PLN brutto; - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 11.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 3. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 4. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 5. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 6. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 7. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium, dla każdej wskazanej części zamówienia w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO Bank Polski SA 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 11.3. pkt 2-5 siwz (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy, a tym samym odrzucenie jego oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych przyczyn wstrzymania robót, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót spowodowane np. koniecznością zmian rzędnych posadowienia określonych elementów w dokumentacji projektowej ( np. rurociągi kan. deszczowej, sanitarnej, korpusu drogi ze względu na konieczność nawiązania wysokościowego do istniejącej zabudowy itp.), okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały; d) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, za które wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny oferty; 3) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron; 4) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy stawki podatku VAT od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 193060G w m. Dretyń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. 2.2. pkt.1) siwz obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 193060G (działka nr 115, 68 obr. ew. Dretyń), na odcinku 690 mb. Przedmiot zamówienia polegać będzie na przebudowie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów, odwodnieniu drogi, wycince drzew, montażu lampy solarnej, wykonaniu nowych nasadzeń oraz wykonaniu oznakowania drogi, itp. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1) roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe (pomiary, rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z istniejącą infrastrukturą, demontaż istniejącego oznakowania, wycinka drzew wraz z transportem, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, itp.); 2) roboty ziemne i korytowanie; 3) wykonanie przepustów ochronnych kablowych i usunięcie kolizji (rury osłonowe, przesunięcie studni kablowych); 4) wzmocnienie skarpy (murek oporowy z elementów żelbetowych „L” oraz nawiązanie do istniejących schodów murkiem z kamienia ciosanego); 5) elementy odwodnienia (rurociągi, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe); 6) podbudowa (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi, zjazdów i chodników, podbudowa z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm gr. 15 cm ze stabilizacją gruntu cementem); 7) krawężniki i obrzeża (krawężniki na ławie betonowej, obrzeża na podsypce piaskowej); 8) nawierzchnie zjazdów (zjazdy o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni z kostki betonowej); 9) nawierzchnie jezdni (warstwa wyrównawcza, wzmocnienie konstrukcji siatką, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna); 10) nawierzchnie chodników (chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej); 11) oznakowanie (oznakowanie pionowe, progi zwalniające wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem stałej organizacji ruchu, o ile zajdzie taka potrzeba); 12) regulacja włazów kanałowych, wodociągowych i studni telekomunikacyjnych (regulacja, wymiana pokryw i ram); 13) pozostałe, w tym wykończeniowe (prace geodezyjne, zieleń, nasadzenia, lampa solarna); 14) załadunek i transport ewentualnych materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41; 15) pozostałe roboty: z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących w tym: obsługi geodezyjnej - łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, przygotowawczych, rozbiórkowych dot. istniejących nawierzchni poszczególnych elementów ulicy objętych przebudową, ziemnych, badań, itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 193116G w m. Słosinko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. 2.2. pkt.2) siwz obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 193116G (działka nr 82, 85 obr. ew. Słosinko), na odcinku 522,50 mb. Przedmiot zamówienia polegać będzie na przebudowie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów, odwodnieniu drogi, wycince drzew, wykonaniu nowych nasadzeń oraz wykonaniu oznakowania drogi, itp. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1) roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe (pomiary, rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z istniejącą infrastrukturą, demontaż istniejącego oznakowania, wycinka drzew wraz z transportem, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, itp.); 2) roboty ziemne i korytowanie; 3) wykonanie przepustów ochronnych kablowych (rury osłonowe); 4) elementy odwodnienia (rurociągi, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe); 5) podbudowa (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi, zjazdów i chodników, podbudowa z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm gr. 15 cm ze stabilizacją gruntu cementem); 6) krawężniki i obrzeża (krawężniki na ławie betonowej, obrzeża na podsypce piaskowej); 7) nawierzchnie zjazdów (zjazdy o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni z kostki betonowej); 8) nawierzchnie jezdni (warstwa wyrównawcza, wzmocnienie konstrukcji siatką, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna); 9) nawierzchnie chodników (chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej); 10) oznakowanie (wymiana 2 znaków, oznakowanie poziome); 11) regulacja włazów kanałowych wodociągowych (regulacja); 12) pozostałe, w tym wykończeniowe (prace geodezyjne, zieleń, nasadzenia); 13) załadunek i transport ewentualnych materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41; 14) pozostałe roboty: z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących w tym: obsługi geodezyjnej - łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, przygotowawczych, rozbiórkowych dot. istniejących nawierzchni poszczególnych elementów ulicy objętych przebudową, ziemnych, badań, itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

                                                                                                                              Zamawiający

                                                                                                                                        (-)
 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 1.0MB) 2020-04-29 10:29:45 1.0MB 137 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-29 10:30:02 3.6MB 71 razy
2 Załacznik nr 9 siwz -dokumentacja projektowa Dretyń.rar (RAR, 4.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-29 10:30:22 4.0MB 90 razy
3 Załącznik nr 10 siwz - STWiOR Dretyń.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-29 10:30:45 12.MB 31 razy
4 Załącznik nr 11 siwz - dokumentacja projektowa Słosinko.rar (RAR, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-29 10:30:59 2.5MB 69 razy
5 Załącznik nr 12 siwz - STWiOR Słosinko.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-29 10:31:33 10.MB 25 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie do treści siwz.pdf (PDF, 46.KB) 2020-05-05 13:21:36 46.KB 167 razy
2 Załaczniki w wersji edytowalnej.doc (DOC, 240KB) 2020-05-05 13:22:44 240KB 146 razy
3 proj zagosp terenu Dretyń 0004.dxf (DXF, 1.2MB) 2020-05-05 13:24:36 1.2MB 128 razy
4 projekt zagospod terenu słosinko.dwg (DWG, 2.6MB) 2020-05-05 13:25:07 2.6MB 131 razy
5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 31.KB) 2020-05-11 15:23:07 31.KB 113 razy
6 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści siwz.pdf (PDF, 59.KB) 2020-05-11 15:23:30 59.KB 132 razy
7 Załacznik nr 10a do siwz - uzupełnona SST Dretyń.pdf (PDF, 3.3MB) 2020-05-12 13:22:36 3.3MB 176 razy
8 drzewa do nasadzeń Dretyń.pdf (PDF, 2.4MB) 2020-05-12 13:22:56 2.4MB 113 razy
9 drzewa do nasadzeń Słosinko.pdf (PDF, 1.6MB) 2020-05-12 13:23:12 1.6MB 111 razy
10 drzewa do wycinki Dretyń.pdf (PDF, 1.7MB) 2020-05-12 13:23:28 1.7MB 121 razy
11 drzewa do wycinki Słosinko.pdf (PDF, 1.1MB) 2020-05-12 13:23:48 1.1MB 109 razy
12 Wyjaśnienie treści siwz (3).pdf (PDF, 216KB) 2020-05-18 14:26:51 216KB 125 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz.pdf (PDF, 497KB) 2020-05-12 13:22:01 497KB 133 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 111KB) 2020-05-22 13:31:58 111KB 192 razy
Wynik postępowania
1 Imformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108KB) 2020-06-08 09:13:13 108KB 146 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 115KB) 2020-06-22 10:38:14 115KB 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 29-04-2020 10:29:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 29-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 22-06-2020 10:38:14