Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i remont mienia komunalnego na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskieOgłoszenie nr 513250-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.
 

Gmina Miastko: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i remont mienia komunalnego na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200  Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i remont mienia komunalnego na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.1.2020.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg, ciągów pieszych, placów rekreacyjnych, budowy oświetlenia drogowego i remontu mienia komunalnego: 1) przebudowę ul. Leśnej w Miastku; 2) przebudowę chodników przy ul. Podlaskiej, Pałuckiej i Polnej w Miastku; 3) przebudowę chodników przy ul. Gen. Maczka, Szkolnej, Rodzinnej i Konstytucji 3 Maja w Miastku; 4) budowę zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną w m. Czarnica; 5) modernizację (przebudowę) alei głównej na cmentarzu komunalnym w Miastku; 6) remont świetlicy wiejskiej w Głodowie; 7) rozbudowę wiaty w m. Przęsin; 8) budowę doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Miastko; 9) budowę oświetlenia drogowego na ul. Piastowskiej, Podlaskiej, os. Niepodległości w Miastku; 10) budowę oświetlenia drogowego w m. Świerzno, Świerzenko, Kamnica, Tursko i Węglewo; 11) zagospodarowanie placów rekreacyjnych w m. Role i Węglewo. Orientacyjną(poglądową) lokalizację poszczególnych części przedstawiają załączniki graficzne nr 7 - 17 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarto w poz. 3.0. siwz.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71354000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-11-30

     

2020-05-15

     

2020-07-31

     

2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia : 1) dla części nr 1 – do dnia 30 listopada 2020 r.; 2) dla części nr 2, 3, 4, 11– do dnia 15 maja 2020 r.; 3) dla części nr 5 – do dnia 31 lipca 2020 r.; 4) dla części nr 6, 7, 8, 9, 10– do dnia 31 sierpnia 2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno –budowlane w zakresie wymaganym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający – za wyjątkiem oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wymienionych w poz. 9.1.1 oraz 9.2. siwz, nie żąda innych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w poz. 7.1. siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, w ramach określonej części (zadania) określonej w poz. 3.0 siwz, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; c) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia. 2) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Leśnej w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiot zamówienia objęty tą częścią jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w Miastku (dz. nr 47/2, 369, 113/4, 47/21 obr. 83/1 Miastko) o orientacyjnej długości ok. 0,35 km obejmującej dwa odcinki ulicy obsługującymi zabudowę od strony ul. Kaszubskiej oraz zabudowę od strony ul. Podlaskiej. Orientacyjny fragment ulicy stanowiący przedmiot zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 7 siwz. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1.Sporządzenie analizy (koncepcji) wyboru optymalnych rozwiązań projektowych w zakresie docelowej organizacji ruchu kołowego na odcinku ulicy (dz. nr 47/2) od strony ul. Kaszubskiej ze względu na występującą dużą różnicę wysokości powierzchni jezdni ulicy na tym odcinku wskazujących dwa warianty ruchu: 1) Wariant I – zawierający „połówkową” docelową obsługę zabudowy położonej w „niższej” i „wyższej” części ulicy polegającą na: a) obsłudze zabudowy w części „wyższej” (wjazd i wyjazd) od ul. Kaszubskiej, b) obsłudze zabudowy w części „niższej” (wjazd i wyjazd) poprzez wjazd i wyjazd od ul. Podlaskiej - bez możliwości przejazdu pomiędzy tymi częściami, które byłyby połączone jedynie schodami dla ruchu pieszego; 2) Wariant II - z wjazdem i wyjazdem od ul. Kaszubskiej z przejazdem (dla ruchu kołowego) na całej długości tj. połączenia „wyższej” i „niższej” części ulicy w jeden ciąg komunikacyjny; w przypadku przyjęcia tego wariantu do dalszych prac projektowych, nie wyklucza się konieczności uzyskania zgody na odstąpienie od warunków technicznych w zakresie obowiązujących wielkości spadków podłużnych. Wykonana analiza (koncepcja) powinna zawierać wskazanie optymalnego wariantu wraz z uzasadnieniem. Przystąpienie do fazy zasadniczej tj. prac projektowych może nastąpić po zatwierdzeniu przez zamawiającego jednego z dwóch wskazanych wariantów rozwiązań projektowych. 2.2. uzyskanie we własnym zakresie: 1) mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującej cały obszar objęty dokumentacją projektową; 2) decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –jeżeli będzie wymagana, 3) decyzji realizacji celu publicznego; 4) uzgodnień z zarządcą ul. Kaszubskiej (droga powiatowa); 5) operatu wodnoprawnego – jeżeli będzie wymagany; 6) opinii ZUD; 7) kompletu pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania w/w dokumentów jak i pozwolenia na budowę lub zgody na realizację inwestycji drogowej lub skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych; 8) dokonania podziału geodezyjnego dz. nr 47/54 na potrzeby pasa drogowego w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie „Spec ustawy drogowej” w przypadku braku możliwości normatywnego zaprojektowania (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie) przebudowy ulicy w granicy istniejącego pasa drogowego w obszarze graniczącym z dz. nr 275. 2.3. opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego: 1) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 2) rozwiązania projektowe (projekty budowlano-wykonawcze) w zakresie branż; a) drogowej, w tym: - ukształtowanie terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe (jezdnia, chodniki, wjazdy) z uwzględnieniem istniejącej zabudowy i uzbrojenia, - docelowe rozwiązania techniczne jezdni, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszo jezdnych, zjazdów, przepustów, powiązania istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań) itp. b) sanitarnej – odwodnienia ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej z rozwiązaniem sposobu odprowadzenia wody deszczowej (np. do gruntu lub do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kaszubskiej lub Podlaskiej), ze względu na konfigurację terenu nie wyklucza się przyjęcia rozwiązania lokalnego tj. odprowadzenia do gruntu z wykorzystaniem dz. nr 47/54, c) energetycznej dotyczącej zaprojektowania nowego bądź przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z wystąpieniem w imieniu zamawiającego do Zakładu Energetycznego o warunki techniczne wykonania zasilenia projektowanego oświetlenia, d) badań geologicznych, e) docelowej organizacji ruchu, f) innych o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych – np. przełożenie kabla energetycznego lub usunięcia innych kolizji. 2.4. kosztorysu inwestorskiego (w uzgodnieniu z zamawiającym). 2.5. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (w uzgodnieniu z zamawiającym). 2.6. założeń wyjściowych do kosztorysowania (w uzgodnieniu z zamawiającym). 2.7. przedmiarów robót w formie wymaganej przez zamawiającego (wg uzgodnienia z zamawiającym). 2.8. złożenie z pełnomocnictwa Zamawiającego w Starostwie powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę oraz złożenie oświadczenia w imieniu osoby prawnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, lub przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o zgodę na realizację inwestycji drogowej lub dokonanie skutecznego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2.9. Przedmiot zamówienia podlegający przekazaniu Zamawiającemu wraz z kompletem opinii, badań, uzgodnień i sprawdzeń, wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę będzie zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przekazania przedmiotu zamówienia. 2.10. pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanego projektu wg odrębnej umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy chodników przy ul. Podlaskiej, Pałuckiej i Polnej w Miastku.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodników polegającą na wymianie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową w Miastku dla: 1) ul. Podlaskiej (dz. nr 120/1 obręb ew. 83/1 Miastko) na odcinku ok. 400,0 mb. 2) ul. Pałuckiej (dz. nr 121/3,122/3, 168/2, 123/3, 124/4, 167/6, 165/5, 182 obręb ew. 83/1 Miastko) na odcinku ok. 380,0 mb. 3) ul. Polnej (dz. nr 166, 370 obręb ew. 83/1 Miastko) na odcinku ok.160,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 8 siwz. 1.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne chodników, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania z istniejącymi chodnikami, itp.; d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych 4) tymczasowej (na okres budowy); 5) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy chodników przy ul. Gen. Maczka, Szkolnej, Rodzinnej i Konstytucji 3 Maja w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodników polegającą na wymianie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową w Miastku: 1) przy ul. Gen. Maczka (dz. nr 77 obręb ew. 83/3 Miastko) na odcinku ok. 440,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 9a siwz. 2) przy ul. Szkolnej (dz. nr 123 obręb ew. 83/5 Miastko) na odcinku ok. 170,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 9b siwz. 3) przy ul. Rodzinnej z nawiązaniem do ul. Domowej (dz. nr 457, 438/4,184,480 obręb ew. 83/2 Miastko) na odcinku ok.265,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 9c siwz. 4) przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz. nr 34/11, 34/12, 34/14, 34/23 obręb ew. 83/5 Miastko) na odcinku ok.80,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 9d siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne zjazdu, ewentualnych przepustów, powiązania z istniejącymi chodnikami, itp.; d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych 4) tymczasowej organizacji ruchu (na okres budowy); 5) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną w m. Czarnica

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1720G na działkę gminną nr 363/9 obr. ew. Wałdowo w m. Czarnica, stanowiącą plac rekreacyjny. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 10 siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp.; b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych; c) docelowe rozwiązania techniczne zjazdu, ewentualnych przepustów, powiązania z istniejącymi chodnikami, itp.; d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych 4) tymczasowej organizacji ruchu (na okres budowy); 5) stałej organizacji ruchu (o ile będzie wymagana); 5) komplet wymaganych decyzji (zgoda zarządcy drogi powiatowej, pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację (przebudowę) alei głównej na cmentarzu komunalnym w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji (przebudowy) alei głównej cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu komunalnym w Miastku (działka nr 118/6 obr. ew. 83/5 Miastko). W ramach opracowania należy zaprojektować utwardzone ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej wraz zagospodarowaniem terenu przy bramie głównej cmentarza (nawierzchnia utwardzona z zapewnieniem dostępu do istniejących nieruchomości, montaż elementów małej architektury, w tym przesunięcie tablicy pamiątkowej). Teren podlegający przebudowie znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 11 siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące utwardzenia placu, usytuowania małej architektury itp.; 4) komplet wymaganych decyzji (uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bytowie, pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy wiejskiej w Głodowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Głodowie (działka nr 78/5, 78/8 obr. ew. Głodowo) polegającego na remoncie pomieszczeń wewnątrz budynku z wydzieleniem pomieszczeń na salę wiejską, kuchnie, pomieszczania sanitarne, kotłownie, itp, wykonaniu przyłącza wod – kan, zbiornika bezodpływowego na ścieki, wykonaniu wewnętrznej instalacji wod- kan, c. o. i elektrycznej. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 12 siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące remontu podłóg, ścian, sufitów, instalacji centralnego ogrzewania, wod.–kan., instalacji elektrycznej, itp. z uwzględnieniem rysunków wykonawczych (przekroje, rzuty, opis robót z określeniem w sposób jednoznaczny parametrów (właściwości) przewidywanych do wbudowania materiałów (wyrobów ); 4) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym wszystkich instalacji wewnętrznych, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rozbudowę wiaty w m. Przęsin.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę wiaty polegającej na dobudowie pomieszczenia sanitarnego (toalety) wraz z budową przewodów wewnętrznej instalacji wod-kan i instalacji elektrycznej. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 13 siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem rysunków wykonawczych (przekroje, rzuty, opis robót z określeniem w sposób jednoznaczny parametrów (właściwości) przewidywanych do wbudowania materiałów (wyrobów ); 4) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): e) założenia wyjściowe do kosztorysowania; f) kosztorys inwestorski; g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; h) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

8

Nazwa:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych na: 1) ul. Generała Wybickiego przy budynku nr 30 w ciągu drogi krajowej nr 21 (dz. nr 242/1 obręb 83/2) wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery U-12a). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14a siwz; 2) ul. Generała Wybickiego przy budynku nr 15 w ciągu drogi krajowej nr 21 (dz. nr 277/2 obręb 83/2). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14b siwz; 3) ul. Armii Krajowej przy budynku nr 39 w ciągu drogi krajowej nr 20 (dz. nr 423/2 obręb 83/2 i 246, 261 obręb 83/5) wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14c siwz; 4) ul. Kazimierza Wielkiego przy budynku nr 6 w ciągu drogi krajowej nr 20 (dz. nr 248 obręb 83/5) wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14d siwz; 5) ul. Koszalińskiej przy budynku nr 12 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 (dz. nr 77/2 obręb 83/2) wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14e siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) rozwiązań technicznych budowy doświetlenia przejść dla pieszych; b) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych; c) zaprojektowania linii kablowej doświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator; 4) tymczasową organizację ruchu (na okres budowy); 5) projekt stałej organizacji ruchu; 6) komplet wymaganych decyzji (celu publicznego, pozostałych opinii - uzyskania pozytywnej opinii ZUD) uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

9

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego w Miastku na ul. Piastowskiej, ul. Podlaskiej i Osiedlu Niepodległości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii oświetlenia drogowego na: 1) ul. Piastowskiej w Miastku o dł. ok. 120 m (dz. nr 18/26 obręb 83/5). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 15a siwz; 2) ul. Podlaskiej w Miastku o dł. ok. 80 m (dz. nr 120/1 obręb 83/1). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 15b siwz; 3) os. Osiedlu Niepodległości w Miastku o dł. ok. 60 m (dz. nr 126/21 obręb 83/3). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 15c siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) rozwiązań technicznych budowy linii kablowej oświetlenia drogowego; b) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych; c) zaprojektowania linii kablowej oświetlenia drogowego zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator lub Energa Oświetlenie Sp. z o.o.; 4) tymczasową organizację ruchu (na okres budowy); 5) komplet wymaganych decyzji (celu publicznego, pozostałych opinii - uzyskania pozytywnej opinii ZUD) uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

10

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego w m. Świerzno, Świerzenko, Kamnica, Tursku, Węglewo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii oświetlenia drogowego w: 1) Świerznie o dł. ok. 150 m (dz. nr 18/26 obręb 83/5). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16a siwz; 2) Świerzenku o dł. ok. 80 m (dz. nr 120/1 obręb 83/1). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16b siwz; 3) Kamnicy o dł. ok. 200 m (dz. nr 11/1 obręb Kamnica). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16c siwz; 4) Tursku o dł. ok. 100 m (dz. nr 15 obręb Tursko). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16d siwz; 5) Węglewie o dł. ok. 50 m (dz. nr 352 obręb Miłocice). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16e siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) rozwiązań technicznych budowy linii kablowej oświetlenia drogowego; b) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych; c) zaprojektowania linii kablowej oświetlenia drogowego zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator lub Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ; 4) tymczasową organizację ruchu (na okres budowy); 5) komplet wymaganych decyzji (celu publicznego, pozostałych opinii - uzyskania pozytywnej opinii ZUD) uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

11

Nazwa:

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zagospodarowania placu rekreacyjnego w m. Role i Węglewo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji na: 1) zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Role (dz. nr 33/6 obr. Role-Żabno) polegającej na: montażu urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, elementy małej architektury, tablica regulaminowa), stojaka nad ognisko. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 17a siwz; 2) zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Węglewo (dz. nr 10/11 obr. Miłocice) polegającym na: wycince zarośli, niwelacji terenu, montażu urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, elementy małej architektury, tablica regulaminowa), montażu urządzeń fitness, budowie wiaty rekreacyjnej. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 17b siwz. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) rozwiązań technicznych zagospodarowania placów,; b) docelowego rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych; c) umieszczenia urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej zgodnie ze strefami bezpieczeństwa; 4) komplet wymaganych decyzji oraz pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, pozwoleń i sprawdzeń, itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonania robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót; 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

  Zamawiający

(-)

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 1.6MB) 2020-02-17 14:34:33 1.6MB 160 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - WRG.271.1.2020.MJ.pdf (PDF, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-17 14:49:22 3.4MB 42 razy
2 Załączniki nr 7-17 do siwz.pdf (PDF, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-17 14:49:40 3.7MB 44 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 359KB) 2020-02-25 15:06:22 359KB 185 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -BIP.pdf (PDF, 293KB) 2020-03-12 13:59:14 293KB 153 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówieania.pdf (PDF, 103KB) 2020-03-02 08:40:17 103KB 1 raz
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 300KB) 2020-03-27 08:43:25 300KB 142 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 17-02-2020 14:34:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 17-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 27-03-2020 08:43:25