Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabryczna oraz dróg zbiorczych z uwzględnieniem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanych projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko.

Ogłoszenie nr 593933-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.
 

Gmina Miastko: ,,Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabrycznej oraz dróg zbiorczych z uwzględnieniem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanych projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabrycznej oraz dróg zbiorczych z uwzględnieniem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanych projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200  Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.
Adres:
Urząd Miejski w Miastku z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat Burmistrza).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabrycznej oraz dróg zbiorczych z uwzględnieniem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanych projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko”
Numer referencyjny: WRG.271.2.2019.IM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązań projektowych branży drogowej w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ul. Fabrycznej droga nr 193546G oraz dróg zbiorczych z uwzględnieniem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w Miastku na potrzeby procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko, wskazanego na załączniku graficznym do uchwały nr XL/359/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko, wskazanego na załączniku graficznym do uchwały Nr XL/360/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r.). Przedmiot zamówienia należy opracować w dwóch wariantach. Wariant nr I obejmuje zakres uwzględniający wyburzenie budynku mieszkalnego nr 36, zlokalizowanego na działce nr 26/3 w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko. Przedmiotowy budynek mieszkalny ujęty w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków, który wybudowany został w 1 ćw. XX wieku. Wariant nr II obejmuje zakres uwzględniający zachowanie budynku mieszkalnego nr 36, zlokalizowanego na działce nr 26/3 w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko. Obszar objęty przedmiotem zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załączniki od nr 10-odrębny załącznik do siwz do nr 13 odrębny załącznik do siwz. Projekt koncepcyjny branży drogowej powinien zawierać: 1) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, sporządzony na aktualnej mapie do „celów projektowych” w skali 1:500, sporządzonej przez uprawnionego geodetę; 2) rozwiązania projektowe w zakresie branż: a) drogowej, w tym: – projekt zagospodarowania terenu zawierający rozwiązania projektowe dla skrzyżowania drogi krajowej nr 21 z ulicą Fabryczną w postaci skrzyżowania typu rondo, obejmujący częściowo działki nr: 26/3, 26/6, 26/9, 37, 25/3 w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko oraz częściowo działki nr: 276, 277/2, 278/4, 283/4, 86, 91, 92/3 w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko. Zgodnie z „Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych cz. II Ronda” wyd. przez GDDKiA, W-wa rok 2011 linie rozgraniczające przyjęte w MPZP powinny zabezpieczać teren: pod rondo o średnicy zewnętrznej 40-45 m (średnica wewnętrzna 28-33m), pod ścieżkę rowerową wzdłuż jezdni-szerokość 2,00 m i chodnika o szerokości 1,50 m lub zamiast oddzielnie prowadzonego chodnika i ścieżki rowerowej ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,55 m. Koncepcja skrzyżowania przed przyjęciem linii rozgraniczających w opracowywanym MPZP powinna być uzgodniona z zarządcą drogi krajowej nr 21 – GDDKiA Oddział w Gdańsku. W ramach opracowania koncepcji wykonać pomiary i prognozy ruchu drogowego będące niezbędnym elementem do uzgodnienia koncepcji przez GDDKiA O/Gdańsk. Wyznaczony teren pod skrzyżowanie może ulec zmianie; – projekt koncepcyjny drogi zbiorczej 01. KDZ klasy Z obejmujący częściowo działki nr: 121/2, 149, 22, 26/8, 26/9, 27/1, 27/8, 29/1, 30/1, 32/1, 4 w obrębie ewidencyjnym 83/4 miasta Miastko. Założenia wyjściowe do projektu koncepcji: droga dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu o minimalnej szerokości pasa ruchu 3,00 m; chodniki, ścieżka rowerowa jedno lub dwukierunkowa; zatoki autobusowe (zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Lokalizacja zatok autobusowych (dwóch po obu stronach jezdni). Przebieg drogi 01.KDZ w projekcie MPZP nie jest wiążący i dopuszcza się poszerzenie lub zwężenie pasa drogowego; – projekt koncepcyjny drogi zbiorczej 01. KDZ klasy Z obejmujący częściowo działki nr: 272, 278/4, 279, 521, 56/4, 60/1, 60/12, 60/13, 60/15. 60/16, 60/5, 60/6, 60/7, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/2, 67/2, 67/3 w obrębie ewidencyjnym 83/2 miasta Miastko. Założenia wyjściowe do projektu koncepcji: droga dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu o minimalnej szerokości pasa ruchu 3,00 m; chodniki, ścieżka rowerowa jedno lub dwukierunkowa; zatoki autobusowe (zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Lokalizacja zatok autobusowych (dwóch po obu stronach jezdni). Przebieg drogi 01.KDZ w projekcie MPZP nie jest wiążący i dopuszcza się poszerzenie lub zwężenie pasa drogowego; – zabezpieczenie skarp. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu należy uwzględnić zabezpieczenie skarp w postaci skarp korpusu drogowego umocnionymi płytami żelbetowymi i zaprojektowanie żelbetowych murów oporowych o znacznej wysokości zabezpieczających stateczność nasypu lub wykopu; – profil terenu podłużny; – przekroje poprzeczne; – projekt koncepcyjny konstrukcji żelbetowych murów oporowych; – wyznaczenie pasa drogi potrzebnego pod realizację inwestycji; – opis techniczny; – badanie geologiczne gruntu, b) sanitarnej: – projekt koncepcyjny kanalizacji deszczowej-zawierający sposób odwodnienia wód z obszaru objętego przedmiotem zamówienia; – profil podłużny kanalizacji deszczowej; – przekroje poprzeczne; – opis techniczny; c) kosztorysy inwestorskie; d) przedmiary robót. Koncepcja-przedmiot niniejszego zamówienia jest niezbędna do prawidłowego wyznaczenia terenu jaki będzie niezbędny dla budowy drogi wraz z skrzyżowaniem z drogą krajową nr 21 i ustalenie prawidłowo polityki przestrzennej zagospodarowania terenu w miejscowych planach. Planowane skrzyżowanie przewiduje połączenie trzech dróg w pięciu kierunkach. Przewiduje się konieczność wyburzenia istniejącej zabudowy. Ze wstępnych analiz komunikacyjnych wynika, że najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 21 ul. Wybickiego i ulicy Fabrycznej-droga gminna nr 193546G będzie budowa ronda. Skrzyżowanie projektowanej drogi zbiorczej z drogą krajową nr 21 należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, które stanowią załącznik nr 14-odrębny załącznik do SIWZ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku akceptuje przyjęcie w MPZP skrzyżowania ulic Wybickiego i Fabrycznej w postaci skrzyżowania typu rondo. Zgodnie z „Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych cz. II Ronda” wyd. przez GDDKiA, Warszawa rok 2011 linie rozgraniczające przyjęte w MPZP powinny zabezpieczać teren: 1) pod rondo o średnicy zewnętrznej 40-45 m (średnica wewnętrzna 28-33 m); 2) pod ścieżkę rowerową wzdłuż jezdni-szerokość 2,00 i chodnika o szerokości 1,5 m lub zamiast oddzielnie prowadzonego chodnika i ścieżki rowerowej ciąg pieszo jezdny o szerokości 2,55 m. Koncepcja skrzyżowania przed przyjęciem szerokości linii rozgraniczających w opracowywanym MPZP powinna być uzgodniona z zarządcą drogi krajowej nr 21-GDDKiA Oddział w Gdańsku. Założenia projektowe dla nowo projektowanej drogi publicznej klasy Z. Przewiduje się drogę dwukierunkową z dwoma pasami ruchu o minimalnej szerokości pasa ruchu 3 metry. Niezbędne będzie zaprojektowanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej. Niezbędne jest zaprojektowanie chodnika przynajmniej po jednej stronie wraz ze ścieżką rowerową i ustalenie optymalnej lokalizacji zatok autobusowych (dwóch po obu stronach jezdni w części zachodniej i dwóch po obu stronach jezdni w części wschodniej. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu należy uwzględnić zabezpieczenie skarp w postaci skarp korpusu drogowego umocnionymi płytami betonowymi lub wykonanie betonowych murów oporowych zabezpieczających stateczność nasypu lub wykopu. Opracowanie koncepcji drogowej ma na celu wykazanie, czy założenia przyjęte w procedowanym projekcie zmiany planu są możliwe do zrealizowania.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71354000-4

71000000-8

71200000-0

71220000-6

71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-28

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-02-28


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani jest do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi odpowiadającej swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na opracowaniu projektu koncepcji drogowej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 brutto);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: wskazane w wykazie usług. Usługa będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, że została wykonana zgodnie z przepisami zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. W przypadku uprawnień budowlanych Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do projektowania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), Zamawiający uznaje również kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania oraz – posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych-zostały spełnione do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-06 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zdolności technicznej zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż 30.000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto) na jedną usługę odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na opracowaniu projektu koncepcyjnego branży drogowej wraz z odwodnieniem drogi w postaci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż wymagana wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 4. wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczenie terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy Wykonawcy, i za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; c) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia. 2) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron; 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 


 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Wykonanie koncepcji....pdf (PDF, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:11:55 19.MB 18 razy
2 Załącznik nr 8.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:12:46 3.1MB 13 razy
3 Załącznik nr 9.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:13:27 3.1MB 11 razy
4 Załącznik nr 10.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:13:47 1.3MB 8 razy
5 Załącznik nr 11.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:14:07 1.0MB 7 razy
6 Załącznik nr 12.pdf (PDF, 819KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:14:22 819KB 6 razy
7 Załącznik nr 13.pdf (PDF, 508KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:14:57 508KB 6 razy
8 Załącznik nr 14.pdf (PDF, 302KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-09-06 09:15:12 302KB 8 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia rondo II.pdf (PDF, 716KB) 2019-09-09 13:54:26 716KB 189 razy
2 Zmiana treści siwz.pdf (PDF, 722KB) 2019-09-09 13:54:49 722KB 208 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z sesji otwarcia ofert koncepcja.doc (DOC, 115KB) 2019-09-16 13:09:32 115KB 0 razy
2 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 433KB) 2019-09-16 13:13:33 433KB 228 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 475KB) 2019-09-25 09:36:56 475KB 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Maszka 06-09-2019 09:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Maszka 06-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Maszka 25-09-2019 09:36:56