Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku

WOA.271.4.2019.MS                                                                                              Miastko, 10.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy postępowania na

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku

 

 1. Zamawiający

Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Telefon: 59 857 07 00  Fax: 59 857 23 68

Strona internetowa: www.bip.miastko.pl

e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

Godziny pracy: Pn. 800 – 1600

                          Wt. – Pt. 715 - 1515

NIP: 842-17-71-911

REGON: 770979536

 

 1. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie
z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Nazwa zadania

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku.”

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w art. 138h ustawy.

Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą do krajów, które posiadają wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz dla których są wiążące zapisy regulaminów Światowego Związku Pocztowego przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miejskiego w Miastku od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021 r.

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części a lokalizacja, którego dotyczy niniejsze postępowanie to:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021 roku.

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64110000-0 Usługi pocztowe

64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) oraz zostali wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu
o kryterium spełnia/nie spełnia.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca składa wraz z ofertą:

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem zawartym
  w formularzu Oferty,
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wymagania i zalecenia ogólne
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Złożenie oferty wariantowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty,
 3. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wymagań związanych
  z postanowieniami umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
 4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę,
 6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii musi zostać dołączone do oferty,
 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 8. Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2019 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko – sekretariat (pok. Nr 19) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską),
 9. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

„OFERTA NA: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO WMIASTKU.”

nie otwierać przed 19.04.2019 r. – godz. 10:15

W celu zachowania anonimowości zaleca się, aby kopertę oznakowaną w podany powyżej sposób umieścić w dodatkowej kopercie zewnętrznej z opisem:

„OFERTA  NA: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MIASTKU.”

nie otwierać przed 19.04.2019 r. – godz. 10:15

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 6) w dniu 19.04.2019 r. o godz. 10:15.

 

 1. Zawartość oferty
 1. Formularz Oferty wraz z formularzem cenowym oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 1.  Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny.

Lp.

Kryterium

Waga kryterium (%)

1.

CENA

100 %

 

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena ceny oferty (C cena) będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

 

                    C min

C cena = -------------- x 100 pkt

                    C oferta

 

gdzie:

C cena – wartość punktowa badanej oferty

C min – najniższa zaoferowana w postępowaniu przetargowym cena

C oferta – cena oferty badanej

 

 1. Sposób obliczenia ceny
 1. Cena może być tylko jedna.
 2. Pod pojęciem ceny należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów usług (t. j. Dz. U. 2019 poz. 178), wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
 3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie cen jednostkowych oraz szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów przesyłek w załączniku do oferty nr 2/B – Formularz cenowy,
 4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
 5. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
 6. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena łączna.

 

V. Poprawa złożonych ofert

Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

  1. oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu),
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

VI. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty

 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych

 w pkt 1 rozdziału II ogłoszenia.

  1. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:      
   1. jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem rozdziału V ogłoszenia,
   2. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miastka, 77-200 Miastko,
         ul. Grunwaldzka 1.

         inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miastko jest Pan Mateusz Kabatek, kontakt na
         adres e-mail, - sekretariat@um.miastko.pl – telefon: 59 857 07 00, (wtorek w godz. 800-1400)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku”, prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy Pzp ;

         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
         dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
         (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp.”

         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w oparciu o uzasadniony interes
         realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach
         wynikających z wykonania umowy) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
          stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz    
          instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67
          z późn. zm.)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
         dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
         z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
         określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 1. Unieważnienie postępowania i inne postanowienia związane z postępowaniem
  1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 3. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
  1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 66 ustawy Pzp, w przypadku, gdy:

Zamawiający udzieli zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie art. 138o ustawy Pzp nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Procedura wyboru Wykonawcy odbędzie się powołując się na art. 66-68 ustawy Pzp.

 

Załącznik Nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami:

 1. Formularz oferty
 2. Formularz cenowy
 3. Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

           ……………………………

              (podpis)

Miastko, 10.04.2019 r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu MIejskiego w Miastku WOA.271.4.2019.MS wraz z załącznikami.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-04-10 10:13:48 1.7MB 33 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści ogłoszenia..pdf (PDF, 245KB) 2019-04-16 14:15:55 245KB 104 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 67.KB) 2019-04-18 15:35:52 67.KB 87 razy
Udzielenie zamówienia
1 Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 56.KB) 2019-04-25 09:16:54 56.KB 111 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 10-04-2019 10:13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 10-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 25-04-2019 09:16:54