Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę drogi gminnej - ul. Kujawska w Miastku oraz na budowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku), pow. bytowski, woj. pomorskieOgłoszenie nr 522869-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.
 

Gmina Miastko: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę drogi gminnej - ul. Kujawska w Miastku oraz na budowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku), pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz, zamkniętą w opakowaniu /kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Miastku
Adres:
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 (I piętro - sekretariat Burmistrza Miastka).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę drogi gminnej - ul. Kujawska w Miastku oraz na budowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku), pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.3.2019.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych: 1) przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – ul. Kujawska w Miastku (działka nr 124, 234, 210 obr. ew. 83/5 Miastko); 2) budowę drogi wewnętrznej z uzbrojeniem (działka nr 34/3, 34/4, 34/7 obr. ew. 83/3 Miastko) z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 - ul. Koszalińska w Miastku (działka nr 306/2 obr. ew. 83/2 Miastko). Schematyczną (poglądową) lokalizację poszczególnych części przedstawiają załączniki graficzne.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71354000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi odpowiadającej swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę/przebudowę drogi o wartości nie mniejszej niż: 1) dla części I - 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto); 2) dla części II - 20.000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazane w wykazie usług. Usługa będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, że została wykonana zgodnie z przepisami zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczących: 1) zdolności technicznej i zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż: - dla części I - 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto); - dla części II - 20.000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto); - na jedną usługę odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy lub przebudowy drogi o wartości nie mniejszej niż wymagana wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, w ramach określonej części (zadania) określonej w poz. 3.0 siwz, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6.. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; c) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia. 2) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron, 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – ul. Kujawska w Miastku (działka nr 124, 234, 210 obr. ew. 83/5 Miastko, 347/3 obr. ew. Pasieka)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej (nawierzchnia drogi, chodniki , zjazdy, miejsca postojowe, itp.) wraz z budową kanalizacji deszczowej (działka nr 124, 234, 210 obr. ew. 83/5 Miastko, 347/3 obr. ew. Pasieka), na odcinku ok. 600 m (od skrzyżowania z ul. Szkolną do połączenia z drogą gminną (działka nr 236 obr. ew. 83/5 Miastko)). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 8 siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego: 1) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem 2) rozwiązania projektowe w zakresie branż; a) drogowej w tym: - ukształtowanie terenu pod projektowaną ulicę (jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-jezdne) – makroniwelacja; - docelowe rozwiązania techniczne (projektowe) jezdni, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, przepustów, powiązania istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych (z drogami gminnymi) itp., - kanały techniczne (w uzgodnieniu z zamawiającym) umożliwiające ułożenie przewodów np. sieci energetycznych, teleinformatycznych itp.), - zieleń, zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do terenu objętego przedmiotem zamówienia, tym inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów, - badania geologiczne gruntu, b) sanitarnej: - kanalizacja deszczowa - zawierająca sposób odwodnienia wód z obszaru objętego przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z rozwiązaniami projektowymi dotyczącymi odprowadzenia wód deszczowych z niniejszego terenu; c) innych, o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych – np. usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (przełożenie kolizyjnych odcinków sieci branżowych). Uwaga! W zakresie mapy do celów projektowych wymagane jest konieczne rozszerzenie treści mapy o obszar niezbędny do zaprojektowania powyższych branż. 3) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 4) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 5) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) kosztorys inwestorski, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) przedmiary robót. Obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na wykonanie w/w zadanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa drogi wewnętrznej z uzbrojeniem (działka nr 34/3, 34/4, 34/7 obr. ew. 83/3 Miastko) z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 206 - ul. Koszalińska w Miastku (działka nr 306/2 obr. ew. 83/2 Miastko).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej z uzbrojeniem (wod-kan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) z drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku) na odcinku ok. 60 m, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA-DWORCOWA-MŁODZIEŻOWA. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 9 siwz. Przedmiot zamówienia będzie stanowił obsługę komunikacyjną dla działek przyległych, zgodnie z m.p.z.p oraz koncepcję, stanowiącą załącznik nr 9A siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego: 1) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem 2) rozwiązania projektowe w zakresie branż; a) drogowej w tym: - ukształtowanie terenu pod projektowaną ulicę (jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-jezdne) – makroniwelacja; - docelowe rozwiązania techniczne (projektowe) jezdni, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, przepustów, powiązania istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych (z drogami gminnymi) itp., - kanały techniczne (w uzgodnieniu z zamawiającym) umożliwiające ułożenie przewodów np. sieci energetycznych, teleinformatycznych itp.), - zieleń, zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do terenu objętego przedmiotem zamówienia, tym inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów, - badania geologiczne gruntu, b) sanitarnej: - kanalizacja deszczowa - zawierająca sposób odwodnienia wód z obszaru objętego przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z rozwiązaniami projektowymi dotyczącymi odprowadzenia wód deszczowych z niniejszego terenu oraz działek nr 34/8, 38/8 obr. ew. 83/3 Miastko (dojazdy, parkingi); - sieć wodociągowa i kanalizacyjna umożliwiająca przyłączenie działek nr 34/8, 38/8 obr,. ew. 83/3 Miastko, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, stanowiącymi załącznik graficzny nr 9B do siwz; c) energetyczna (budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z uzyskanymi przez projektanta warunkami technicznymi); d) innych, o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych – np. usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (przełożenie kolizyjnych odcinków sieci branżowych). Uwaga! W zakresie mapy do celów projektowych wymagane jest konieczne rozszerzenie treści mapy o obszar niezbędny do zaprojektowania powyższych branż. 3) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 4) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 5) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): d) kosztorys inwestorski, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, f) przedmiary robót. Obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na wykonanie w/w zadanie. Uwaga! W przypadku konieczności rozdziału dokumentacji projektowej na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w różnych organach administracyjnych wykonawca zobowiązany jest do rozdziału przedmiotu zamówienia na część dot. drogi gminnej i drogi wojewódzkiej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Zamawiający 

(-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 956KB) 2019-03-08 09:45:25 956KB 164 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia WRG.271.3.2019.MJ.pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-03-08 09:45:42 2.9MB 39 razy
2 Załącznik nr 8 do siwz (Kujawska).pdf (PDF, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-03-08 09:45:53 203KB 39 razy
3 Zalącznik nr 9 do siwz (Koszalińska).pdf (PDF, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-03-08 09:46:06 156KB 36 razy
4 Załącznik nr 9A do siwz.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-03-08 09:46:47 1.4MB 41 razy
5 Załacznik nr 9B do siwz.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-03-08 09:46:59 101KB 35 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Ogłoszenie z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 379KB) 2019-03-18 13:27:46 379KB 204 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- BIP.pdf (PDF, 115KB) 2019-03-26 14:00:44 115KB 156 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 94.KB) 2019-05-06 14:28:20 94.KB 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 08-03-2019 09:45:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 06-05-2019 14:28:20