Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i budowę przyłącza cieplnego, remont świetlicy wiejskiej na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Gmina Miastko: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i budowę przyłącza cieplnego, remont świetlicy wiejskiej na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mailsekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz umieścić w opakowaniu /kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartość, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p.nr 19 ( I -piętro sekretariat burmistrza)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej, placów rekreacyjnych, budowę oświetlenia drogowego i budowę przyłącza cieplnego, remont świetlicy wiejskiej na terenie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”
Numer referencyjny: WRG.271.1.2019.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych: 1) budowy przyłącza sieci ciepłowniczej na ul. Stolarskiej w Miastku; 2) modernizacji (przebudowy) drogi transportu rolnego Świerzno – Kolonia; 3) przebudowy drogi gminnej w Szydlicach; 4) przebudowy chodników przy ul. Młodzieżowej, ul. Fabrycznej w Miastku; 5) przebudowy chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego przy ul. Pomorskiej w Miastku; 6) budowy oświetlenia drogowego w m. Dretyń, Wałdowo, Trzebieszyno; 7) modernizacji przydrożnej figury przy kościele pw NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku; 8) zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja; 9) remontu świetlic wiejskich w m. Szydlice; 10) wykonania wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnicy elektrycznej placu rekreacyjnego w Słosinku; 11) budowy (przebudowy) kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku; 12) budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północnym w Miastku.
II.5) Główny kod CPV: 71310000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71354000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-04-30

     

2019-11-30

     

2019-08-30

     

2019-10-30

     

2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia : 1) dla części nr 2 – do dnia 30 listopada 2019 r.; 2) dla części nr 3,4,9 – do dnia 30 kwietnia 2019 r.; 3) dla części nr 1,5,6,7,8,10 – do dnia 30 czerwca 2019 r.; 4) dla części nr 11– do dnia 30 sierpnia 2019 r.; 5) dla części nr 12– do dnia 30 października 2019 r.;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio części 9.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno –budowlane w zakresie wymaganym. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający – za wyjątkiem oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wymienionych w poz. 9.1.1 oraz 9.2. siwz, nie żąda innych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w poz. 7.1. siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, w ramach określonej części (zadania) określonej w poz. 3.0 siwz, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; c) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przyłącza ciepłowniczej na ul. Stolarskiej w Miastku.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza cieplnego do budynków zlokalizowanych na dz. nr 302 obręb 83/2 Miastko (hala targowa i planowany do przebudowy na blok mieszkalny) wraz z węzłem cieplnym wg. lokalizacji wskazanej na rys. nr 7b (budynek mieszkalny) - z włączeniem do sieci ciepłowniczej wykonanej z rury preizolowanej o średnicy Ø 200 mm. Sugerowane miejsce włączenia pkt 71. Dane wyjściowe do zaprojektowania przyłącza uwzględniające charakterystykę przyłączanych obiektów: 1) hala targowa – zapotrzebowanie na cele c.o. - Q c.o. – 5,45 kW; 2) budynek planowany do przebudowy na blok mieszkalny – zapotrzebowanie na c.w.u. z akumulacją 500 dm3 Q c.w.u – 47 kW; zapotrzebowanie na c.o. - Q c.o. – 62 kW; Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) ogólny (zbiorczy) plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 2) rozwiązania projektowe (projekty budowlano-wykonawcze): a) docelowe rozwiązania techniczne projektowanego przyłącza, b) ewentualne kanały techniczne (w uzgodnieniu z zamawiającym) umożliwiające ułożenie przewodów np. sieci energetycznych, teleinformatycznych, gazowych, itp.), c) innych, o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych – np. przełożenie sieci energetycznych, teleinformacyjnych wraz z przebudową przepustów, wod-kan. itp. 3) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 4) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień ze wszystkimi organami uzgadniającymi i zatwierdzającymi projekt, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizacje drogi transportu rolnego Świerzno - Kolonia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej (dz. nr 34 obręb Świerzno) polegającej na wykonaniu drogi o nawierzchni betonowej na odcinku ok. 1,4 km. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 8 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp., b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych, c) docelowe rozwiązania techniczne zjazdów, ewentualnych przepustów itp., d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych. 4) badania geotechniczne podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia, 5) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 6) komplet wymaganych decyzji (m.in. o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, realizacji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego i itp.) oraz pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 7) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

kryterium

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej w Szydlicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej (dz. nr 186 obręb Kwisno) polegającej na wykonaniu drogi o nawierzchni z płyt betonowych jombo na odcinku ok. 520 m. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 9 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp., b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych, c) docelowe rozwiązania techniczne jezdni i poboczy, zjazdów, parkingów, ewentualnych przepustów, powiązania istniejącymi węzłami komunikacyjnymi (skrzyżowania), itp., d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych, 4) tymczasowej (na okres budowy) i docelowej organizacji ruchu, 5) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE

Część nr:

4

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy chodników przy ul. Młodzieżowej, ul. Fabrycznej w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodników polegającą na wymianie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową w Miastku: 1. przy ul. Młodzieżowej (dz. nr 46/1 obręb 83/3) na odcinku ok. 160,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 10a siwz. 2. przy ul. Fabrycznej (dz. nr 86 obręb 83/2) na odcinku ok. 160,0 mb. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 10 b siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp., b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych, c) docelowe rozwiązania techniczne chodników, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania z istniejącymi chodnikami, itp., d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych 4) tymczasowej (na okres budowy), 5) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy chodnika wraz z budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pomorskiej w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi gminnej (dz. nr 64 obr. 83/3Miastko) polegającej na polegającą na wymianie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową i budowie oświetlenia drogowego na odcinku ok. 60 m. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 11 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem; 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) ukształtowania terenu (makroniwelacja) pod przyjęte rozwiązania projektowe, itp., b) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych, c) docelowe rozwiązania techniczne chodników, zjazdów, ewentualnych przepustów, powiązania z istniejącymi chodnikami, itp., d) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych, e) zaprojektowania linii kablowej oświetlenia drogowego zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator lub Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 4) tymczasowej (na okres budowy), 5) komplet wymaganych decyzji (decyzji celu publicznego, pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego w m. Dretyń, Wałdowo, Trzebieszyno

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia drogowego w m. Dretyń o dł. ok. 200 m. (dz. nr 644 obręb Dretyń). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 12a siwz. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - załącznik nr 12 b do siwz. 2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia drogowego w m. Wałdowo o dł. ok. 160 m. (dz. nr 74; 76 obręb Wałdowo). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 12 c siwz. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - załącznik nr 12 d do siwz. 3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia drogowego w m. Trzebieszynie o dł. ok. 120 m. (dz. nr 460/3 obręb Pasieka). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 12 e siwz. Przed przystąpieniem do projektowania należy wystąpić do Energii Oświetlenie o warunki przyłączenia do sieci. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) rozwiązań technicznych budowy linii kablowej oświetlenia drogowego , b) docelowe rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych, c) zaprojektowania linii kablowej oświetlenia drogowego zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator lub Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 4) tymczasowej (na okres budowy), 5) komplet wymaganych decyzji ( celu publicznego, pozostałych opinii - uzyskania pozytywnej opinii ZUD) uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji przydrożnej figury przy kościele pw NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu na którym stoi figura przy kościele pw NMP Wspomożenia Wiernych (dz. nr 104/5 obr. 83/4 Miastko) polegającej na utwardzeniu placu przy figurce, wymianie ogrodzenia, remoncie schodów i balustrad, wykonanie podświetlenia figury, usytuowaniu elementów małej architektury (ławki, donice). Plac podlegający przebudowie znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 13 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące utwardzenia placu, remontu schodów, wykonania podświetlenia figury, usytuowania małej architektury itp., 4) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii , uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz. nr 34/24 obr. 83/5 Miastko) polegającej na wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnicy elektrycznej placu rekreacyjnego, zamontowaniu piłkochwytów i nowych bramek do piłki nożnej, doposażenie placu zabaw w 2 urządzenia zabawowe, remoncie istniejących urządzeń zabawowych, montażu elementów małej architektury . Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 14a siwz. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - załącznik nr 14b do siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące: a) rozwiązań technicznych budowy wlz, zagospodarowania placów;, b) docelowego rozwiązania projektowe, np. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, przełożenie kabla energetycznego, itp. - o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych, c) zaprojektowania wlz zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator , d) umieszczenia urządzeń zabawowych zgodnie ze strefami bezpieczeństwa; 4) komplet wymaganych decyzji ( celu publicznego, pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu świetlic wiejskich w m. Szydlice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Szydlicach polegającego na remoncie podłogi w budynku świetlicy, remont instalacji c.o. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 15 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe dotyczące remontu podłogi i rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem rysunków wykonawczych (przekroje, rzuty, opis robót z określeniem w sposób jednoznaczny parametrów (właściwości) przewidywanych do wbudowania materiałów (wyrobów ), 5) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 6) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnicy elektrycznej placu rekreacyjnego w Słosinku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnicy elektrycznej placu rekreacyjnego w Słosinku (dz. nr 81/2 obr. Słosinko). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16a siwz. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - załącznik nr 16b do siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe zaprojektowania wlz zgodnie z warunkami uzyskanymi od Energa Operator , 4) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, d) przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy(przebudowy) kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej (droga gminna) polegającej na zaprojektowaniu nowego rozwiązania technicznego mającego na celu zmianę sposobu odprowadzenia wód opadowych. W celu przywrócenia sprawności funkcjonowania kanalizacji deszczowej w ulicy Wielkopolskiej należy zaprojektować odcinek kanału deszczowego na działce nr 75/7 wzdłuż granicy z dz. nr 75/4 pozwalający na odprowadzenie wód z ulicy i zrzut do kanału istniejącego na dz. nr 75/7 (usytuowanego równolegle do ulicy. Obszar objęty dokumentacją projektową musi również uwzględniać rozwiązania projektowe dotyczące włączenia do kanalizacji wpusty uliczne usytuowane na skrzyżowaniu z ul. Dworcową (droga powiatowa). Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16 siwz. . Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe wskazujące sposób budowy (przebudowy) kanalizacji deszczowej – akceptowalne przez zamawiającego, 4) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót), 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, d) przedmiar robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

12

Nazwa:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północnym w Miastku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wybickiego na odcinku rozpoczynającym się od studni przy wjeździe głównym do Szpitala Miejskiego (droga powiatowa), następnie przebiegającym wzdłuż fragmentu drogi krajowej nr 20 do ul. Czereśniowej z planowanym włączeniem do istniejącej studni w drodze gminnej (ul. Łąkowa – dz. nr 10 ) i przejściem przez dz. nr 7/2. Na wymienionym odcinku tj. od w/w studni przy wjeździe do szpitala do ok. 15-20 m przed skrzyżowaniem ul. Czereśniowej z ul. Wybickiego zlokalizowano kanał deszczowy, którego dalszy przebieg jest nieznany. Wymieniony kanał fragmentami jest niedrożny. W przeszłości prawdopodobnie spełniał funkcję odprowadzania wód również z terenu szpitala jak i obiektów powiązanych. Właściwe prace projektowe należy poprzedzić analizą techniczną mającą na celu określić ewentualną przydatność istniejącego kanału do wykorzystania przy odbudowie (budowie) kanalizacji na tym odcinku. Należy założyć również zaprojektowanie właściwej ilości wpustów ulicznych (zarówno na odcinku drogi powiatowej jak i krajowej). Obecnie w trakcie zwiększonych opadów atmosferycznych występuje okresowy powierzchniowy nadmierny spływ wód opadowych. Zakłada się, że do obliczeń przekrojów kanału deszczowego należy uwzględnić obszar oddziaływania mający wpływ na wielkość zrzutu obejmujący: rejon skrzyżowania ul. Słupskiej z ul. Wybickiego, teren szpitala, powierzchnię drogi krajowej wzdłuż projektowanej trasy kanału do wysokości ul. Czereśniowej. Obszar objęty tą częścią przedmiotu zamówienia przedstawia mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 16 siwz. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia, musi zawierać: 1) opis techniczny, 2) ogólny plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 3) rozwiązania projektowe wskazujące sposób budowy (przebudowy) kanalizacji deszczowej – akceptowalne przez zamawiającego, 4) komplet wymaganych decyzji (pozostałych opinii, uzgodnień, opracowań, raportów, warunków technicznych ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, pozwoleń i sprawdzeń itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do wykonani robót i dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót), 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, d) przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 465KB) 2019-02-26 14:13:37 465KB 180 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowych.pdf (PDF, 6.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-02-26 14:13:37 6.3MB 60 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 330KB) 2019-03-11 13:52:34 330KB 230 razy
2 Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych.pdf (PDF, 65.KB) 2019-03-25 15:11:31 65.KB 156 razy
Wynik postępowania
1 BIP-Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 238KB) 2019-03-27 13:28:11 238KB 192 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 319KB) 2019-05-22 13:35:32 319KB 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-02-2019 14:13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 26-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 22-05-2019 13:35:32