Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - WO.271.1.2011

 

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2011/2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, 
faks 059 8572368.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2011/2012, pow. bytowski, woj. pomorskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowożeniu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2011/2012: 1)Gimnazjum w Miastku ul. Wrzosowa 1 (wsiadanie i wysiadanie przy budynku gimnazjum) - 239 uczniów , 2)Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, ul. B. Chrobrego 7 (wsiadanie i wysiadanie przy ul. Koszalińskiej, ul. Dworcowej 
lub ul. Małopolskiej) - 72 uczniów, 3)Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 (wsiadanie i wysiadanie 
przy budynku szkoły przy ul. Kujawskiej) - 98 uczniów , 4)Zespół Szkół w Dretyniu (wsiadanie i wysiadanie na przystanku) - 129 uczniów, 5)Szkoła Podstawowa w Świerznie (wsiadanie i wysiadanie przy budynku szkoły) - 103 uczniów , 6)Szkoła Podstawowa w Słosinku (wsiadanie i wysiadanie na przystanku) - 17 uczniów , 7)Szkoła Podstawowa w Wałdowie (wsiadanie i wysiadanie przy budynku szkoły) - 28 uczniów; 8)Szkoła Podstawowa 
w Piaszczynie (wsiadanie i wysiadanie przy budynku szkoły) - 16 uczniów , 9)Przedszkole nr 1 w Miastku, 
ul. Koszalińska (wsiadanie i wysiadanie na ul. Koszalińskiej, Dworcowej lub Małopolskiej) - 2 uczniów. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych 
o nawierzchni asfaltowej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: 1.Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1 lipca 2011r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone 
w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 1 lipca 2011r. do godz. 12:00. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego 
w Miastku.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień ( koncesji, zezwolenia, licencji) 
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się 
o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postanowienia (Ustawa 
z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - 
za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie do oferty oświadczenia 
z art. 22 ust 1 ustawy P.Z.P. oraz - kopię aktualnej/ważnej licencji na przewóz osób; 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali ( zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną usługę polegającą 
na świadczeniu usługi tożsamej z przedmiotem niniejszego zamówienia (dowożenie i odwożenie dzieci 
i młodzieży do szkół) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp 
(np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie. 
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania środkami transportu w ilości wynikającej z wewnętrznej organizacji wykonawcy zapewniającej jednoczesny dowóz dzieci i młodzieży do godz. 7:55 zgodnie z opisem w poz. 2.1. SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania osobami legitymującymi się posiadaniem uprawnień do kierowania pojazdami w ilości zapewniającej obsadę wykazanych środków transportowych oraz osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych 
na krajowy przewóz osób. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio 
w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, że: 1)posiadają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionego w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję 
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia 
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, 
że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, 
w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ceny brutto 
w wypadku gdy zmianie ulegnie ustawowa wartość podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku 
ul. Grunwaldzka 1 77 - 200 Miastko, pok. 25.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 siwz_wo-271-1-2011.pdf (PDF, 342KB) 2011-06-24 10:07:20 342KB 1420 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24_06_2011_10_07_20_siwz_wo-271-1-2011.pdf (PDF, 342KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-24 10:07:20 342KB 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 24-06-2011 10:07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 24-06-2011 10:07:20