Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi na prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.- WO.271.1.2012

   

 Miastko: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1; Szkole Podstawowej w Dretyniu, Dretyń 26; Szkole Podstawowej w Świerznie, Świerzno 4; Szkole Podstawowej w Słosinku, Słosinko 4; Szkole Podstawowej
w Piaszczynie, Piaszczyna 6-7, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 28.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są do wykazania,
iż osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - odpowiedzialne za świadczenie usług w zakresie nauczania w klasach I - III: nauczyciele posiadający stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego,
z co najmniej dwuletnim doświadczeniem pedagogicznym w szkole podstawowej, posiadający wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. nr 50, poz. 400). Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania osobami - nauczycielami - zapewniającymi realizację zamówienia, posiadającymi uprawnienia do nauczania w klasach I - III zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. nr 50, poz. 400). Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w okumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
  w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;

2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej
w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika,
że zostało ono udzielone przez każdego z nich (podpisany przez wszystkich Wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

3.wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77 - 200 Miastko,
pok. nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
19.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77 - 200 Miastko, p.nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   33 godz. (6 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   33 godz. (6 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,    
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa III.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   33 godz. (5 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa IV.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   33 godz. (5 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   132 godz. (2 grupy; 1 grupa - 66 godzin).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Słosinku.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   132 godz. (2 grupy; 1 grupa - 66 godzin).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
    80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
    80.50.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:9 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   33 godz. (9 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   33 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
    80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej w Świerznie - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej w Świerznie - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   132 godz. (2 grupy; 1 grupa - 66 godzin).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:14 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej w Słosinku.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   132 godz. (2 grupy; 1 grupa - 66 godzin).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:15 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:16 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   66 godz. (7 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:17 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   33 godz. (5 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:18 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   33 godz. (5 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:19 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa III.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

33 godz. (5 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:20 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Dretyniu - grupa IV.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   33 godz. (6 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:21 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Świerznie.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   66 godz. (1 grupa; 10 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:22 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Piaszczynie.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   66 godz. (1 grupa; 6 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:23 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Słosinku.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:66 godz. (1 grupa).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:24 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - grupa I.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:25 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku - grupa II.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   66 godz. (8 osób).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:26 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Świerznie.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   132 godz. (4 grupy; 1 grupa - 33 godziny).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:27 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   132 godz. (2 grupy; 1 grupa - 66 godzin).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:28 NAZWA: Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku.

1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

   66 godz. (1 grupa - 66 godzin).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,
   80.50.00.00-9.

3)Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.01.2013.

4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WO-271-1-2012.pdf (PDF, 415KB) 2012-03-09 14:32:48 415KB 679 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WO-271-1-2012.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-09 14:32:48 1.4MB 210 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana Ogloszenia.doc (DOC, 72KB) 2012-03-16 15:15:04 72KB 550 razy
2 Wyjasnienia siwz .doc (DOC, 81KB) 2012-03-16 15:19:02 81KB 629 razy
3 Zmiana treści specyfikacji .doc (DOC, 72KB) 2012-03-16 15:20:04 72KB 552 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu.doc (DOC, 59KB) 2012-03-16 15:15:04 59KB 560 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 143KB) 2012-06-13 13:18:54 143KB 0 razy
Udzielenie zamówienia
1 02.05.2012 OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia BIP i tablica ogłoszeń.doc (DOC, 229KB) 2012-05-02 11:09:07 229KB 1302 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 09-03-2012 14:32:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 13-06-2012 13:18:54