Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.


Ogłoszenie nr 612142-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.
 

Gmina Miastko: Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.
Adres:
Urząd Miejski w Miastku z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat Burmistrza).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer referencyjny: WRG.271.18.2018.IM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyty drogowych wielootworowych typu JOMB C o wymiarach 100x75x12,5 cm w orientacyjnej ilości 2080 szt. wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339.2005. Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2:1998 w strefie dolnej i górnej o grubości prętów min 6 mm. Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych – 30 mm ±5 mm. Odporność na ścieranie 18000/5000 (m3/m2). Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności nie niższa niż F150. Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 30MPa, klasa betonu nie mniejsza niż C25/30 wg PN-EN 206-1; nasiąkliwość nie większa niż 5%. Dopuszczalne obciążenie P:50 kN. Powierzchnia płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ±5 mm, szerokość ±5 mm, grubość ±5 mm. Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat Krajowej Oceny Technicznej, aprobatę techniczną IBDiM oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Płyty powinny być znamionowane. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone materiały na okres minimum 36 miesięcy. Potwierdzeniem realizacji dostawy będą dokumenty rozliczeniowe-protokół zdawczo-odbiorczy wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych. Prefabrykowane płyty betonowe wielootworowe typu JOMB C dostarczane będą przez Wykonawcę we wskazane miejsce na terenie Gminy Miastko wg wskazań Zamawiającego. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego. . Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj. dostawy płyt na paletach, ich rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz odbiorze palet w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Koszty opakowania zapewniającego nienaruszalność i przed uszkodzeniem, koszty transportu oraz koszty odbioru palet oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

44113000-5

44114200-4

60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-23

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym Wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko Wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – c.d. załącznika nr 2 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy; 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 7.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do miejscowości Lubkowo, Okunino, Pasieka, Przęsin, Świerzenko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyty drogowych wielootworowych typu JOMB C o wymiarach 100x75x12,5 cm w orientacyjnej ilości 1533 szt. wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339.2005. Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2:1998 w strefie dolnej i górnej o grubości prętów min 6 mm. Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych – 30 mm ±5 mm. Odporność na ścieranie 18000/5000 (m3/m2). Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności nie niższa niż F150. Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 30 MPa, klasa betonu nie mniejsza niż C25/30 wg PN-EN 206-1; nasiąkliwość nie większa niż 5%. Dopuszczalne obciążenie P:50 kN. Powierzchnia płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ±5 mm, szerokość ±5 mm, grubość ±5 mm. Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat Krajowej Oceny Technicznej, aprobatę techniczną IBDiM oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Płyty powinny być znamionowane. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone materiały na okres minimum 36 miesięcy. Potwierdzeniem realizacji dostawy będą dokumenty rozliczeniowe-protokół zdawczo-odbiorczy wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych. Prefabrykowane płyty betonowe wielootworowe typu JOMB C dostarczane będą przez Wykonawcę we wskazane miejsce na terenie Gminy Miastko wg wskazań Zamawiającego. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj. dostawy płyt na paletach, ich rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz odbiorze palet w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Koszty opakowania zapewniającego nienaruszalność i przed uszkodzeniem, koszty transportu oraz koszty odbioru palet oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44114200-4, 44113000-5, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-23
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do miejscowości Piaszczyna, Popowice, Turowo.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyty drogowych wielootworowych typu JOMB Co wymiarach 100x75x12,5 cm w orientacyjnej ilości 547 szt. wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339.2005. Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2:1998 w strefie dolnej i górnej o grubości prętów min 6 mm. Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych – 30 mm ±5 mm. Odporność na ścieranie 18000/5000 (m3/m2). Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności nie niższa niż F150. Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 30 MPa, klasa betonu nie mniejsza niż C25/30 wg PN-EN 206-1; nasiąkliwość nie większa niż 5%. Dopuszczalne obciążenie P:50 kN. Powierzchnia płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ±5 mm, szerokość ±5 mm, grubość ±5 mm. Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat Krajowej Oceny Technicznej, aprobatę techniczną IBDiM oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Płyty powinny być znamionowane. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone materiały na okres minimum 36 miesięcy. Potwierdzeniem realizacji dostawy będą dokumenty rozliczeniowe-protokół zdawczo-odbiorczy wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych. Prefabrykowane płyty betonowe wielootworowe typu JOMB C dostarczane będą przez Wykonawcę we wskazane miejsce na terenie Gminy Miastko wg wskazań Zamawiającego. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj. dostawy płyt na paletach, ich rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz odbiorze palet w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Koszty opakowania zapewniającego nienaruszalność i przed uszkodzeniem, koszty transportu oraz koszty odbioru palet oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44114200-4, 44113000-5, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-23
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Dostawa płyt drogowych.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-09-04 14:22:15 12.MB 43 razy
2 Zmiana treści SIWZ.pdf (PDF, 273KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-09-12 12:59:40 273KB 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Załącznik nr 1A.pdf (PDF, 785KB) 2018-09-12 12:59:40 785KB 195 razy
Wynik postępowania
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 476KB) 2018-09-19 14:43:24 476KB 208 razy
Udzielenie zamówienia
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 87.KB) 2018-09-24 13:14:30 87.KB 222 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 825KB) 2018-10-25 12:27:46 825KB 191 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Maszka 04-09-2018 14:22:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Maszka 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Maszka 25-10-2018 12:27:46