Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??

Ogłoszenie nr 611548-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. 
 

Gmina Miastko: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Przedmiot zamówienia objęty jest umową Nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 z dnia 11.12.2017 r. o dofinansowaniu Projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200   Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mailsekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko 
Adres: 
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’ 
Numer referencyjny: WRG.271.25.2018.MJ 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania realizacji projektu pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko” obejmującego zagospodarowaniem szlaku kajakowego na rzece Brdzie w m. Świeszyno wraz z oznakowaniem wodnym i drogowym, polegającym na: budowie pomostu wraz z rozbiórką istniejącego, remoncie i przebudowie istniejącego hangaru, utwardzeniu terenu, wykonaniu ogrodzenia drewnianego, montażu ławostołów, ławek, koszy na odpady, informatorów i montażu skrzynki elektroenergetycznej. 2. Ogólny opis poszczególnych części (zadań): 1) stacjonarny i całoroczny pomost do cumowania kajaków i łodzi, wraz z rozbiórką istniejącego pomostu (działki nr 197, 464 obr. ew. Świeszyno): - roboty rozbiórkowe (istniejący pomost), - roboty palowe (konstrukcja nośna stalowa), - roboty montażowe (elementy stalowe), - wykonanie powłok ochronnych pomostu, - roboty stolarskie (poszycie drewniane z ryflowanych bali modrzewiowych), - prace porządkowe i wykończeniowe. Pomost o łącznej długości -130 mb, długość części równoległej do brzegu - 52,5 mb, szerokość 1,5 mb. Pomost składa się z trzech wejść łączących się prostopadle pomost z brzegiem o wymiarach 19x1,5 m oraz siedmiu zejść do wyjmowania i wodowania sprzętów pływających. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszej oferty wynosi: 341 322,36 PLN (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 36/100 złote). 2) przystań kajakowa w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim (działki nr 464, 186, 197, 200, 201, 187 obr. ew. Świeszyno), a w szczególności: a) utwardzenie terenu; b) montaż 10 ławostołów; c) montaż 10 ławek; d) montaż 10 koszy na odpady; e) montaż informatora; f) montaż informatora wg koncepcji oznakowania szlaków kajakowych; g) montaż skrzynki elektroenergetycznej; h) utwardzenie nawierzchni z płyt ażurowych; i) utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych ułatwiającej wyciąganie kajaków; j) wykonanie ogrodzenia drewnianego; k) instalacja teletechniczna (monitoring); l) remont i przebudowa istniejącego hangaru: - wymiana pokrycia dachowego, - montaż zadaszenia nad wejściem do budynku, - wzmocnienie fundamentów, - wykonanie opaski wokół budynku, - wzmocnienie i uzupełnienie ubytków w ścianach zewnętrznych, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana posadzki w części magazynowej, - uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych wraz z malowaniem, - wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej antywłamaniowej, - wyodrębnienie pomieszczenia biurowego dla obsługi hangaru z sanitariatami z ich wykończeniem, - wymiana instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącego ZK zlokalizowanego w obrębie działki, Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg kosztorysu inwestorskiego wynosi: 484 984,22 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 22/100 złotych). 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
74262100-4
71541000-2
74313000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-15
      2019-09-15


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia w odniesieniu do: 1) części I - upływa z dniem 15 grudnia 2018 r.; 2) części II -upływa z dniem 15 września 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z: - budowie / przebudowie pomostu o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 PLN brutto, w odniesieniu do części nr 1 zamówienia; - budowie / przebudowie / rozbudowie przystani kajakowej lub innego terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto, w odniesieniu do części nr 2 zamówienia. Uwaga: W przypadku gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest do wykazania nie mniej niż jedną usługę o wartości sumarycznej odpowiedniej dla w/w części i wskazanych w ofercie, lub może wykazać nie mniej niż jedną usługę przypisaną do każdej części objętej ofertą o wartości określonych jak wyżej. 2) w zakresie potencjału kadrowego, że: skieruje do realizacji zamówienia publicznego nie mniej niż osobę lub osoby które wspólnie będą posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach: - dla części nr 1 - konstrukcyjno – budowlanej, - dla części nr 2 - konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; – do nadzorowania robót budowlanych w odniesieniu do części zamówienia określonych w poz. 3.1. siwz i wskazanych w ofercie. Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r., nr 243, poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazana w wykazie usług, usługa będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty; 2) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wymienionych specjalnościach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
dotyczących: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z: - budową / przebudową pomostu, w odniesieniu do części nr 1 zamówienia; - budową / przebudową / rozbudową przystani kajakowej lub innego terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury, w odniesieniu do części nr 2 zamówienia; -o wartości nie mniejszej niż wymagana dla każdej części zamówienia określonej w poz. 3.1. siwz i wskazanej w ofercie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie pełnienia czynności (funkcji) inspektora nadzoru w branżach i specjalnościach wymienionych w poz. III.1.3), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
ilośc pobytów kontrolnych na budowie 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy uwarunkowane przedłużeniem terminu wykonania umowy dla wykonawcy robót budowlanych tj. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozliczenie nadzorowanych robót w terminie wskazanym w umowie; 2) zmiany personelu Wykonawcy (inspektorów branżowych) spowodowanymi względami organizacyjnymi lub na żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w poz. 2.4.7 siwz, 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: stawki podatku VAT od towarów i Usług – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na zwiększenie kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-11, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Pomost do cumowania kajaków i łodzi wraz z rozbiórką istiejącego pomostu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny i całoroczny pomost do cumowania kajaków i łodzi, wraz z rozbiórką istniejącego pomostu (działki nr 197, 464 obr. ew. Świeszyno): - roboty rozbiórkowe (istniejący pomost), - roboty palowe (konstrukcja nośna stalowa), - roboty montażowe (elementy stalowe), - wykonanie powłok ochronnych pomostu, - roboty stolarskie (poszycie drewniane z ryflowanych bali modrzewiowych), - prace porządkowe i wykończeniowe. Pomost o łącznej długości -130 mb, długość części równoległej do brzegu - 52,5 mb, szerokość 1,5 mb. Pomost składa się z trzech wejść łączących się prostopadle pomost z brzegiem o wymiarach 19x1,5 m oraz siedmiu zejść do wyjmowania i wodowania sprzętów pływających. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszej oferty wynosi: 341 322,36 PLN (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 36/100 złote). 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 71313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość pobytów kontrolnych na budowie 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Przystań kajakowa w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przystań kajakowa w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim (działki nr 464, 186, 197, 200, 201, 187 obr. ew. Świeszyno), a w szczególności: a) utwardzenie terenu; b) montaż 10 ławostołów; c) montaż 10 ławek; d) montaż 10 koszy na odpady; e) montaż informatora; f) montaż informatora wg koncepcji oznakowania szlaków kajakowych; g) montaż skrzynki elektroenergetycznej; h) utwardzenie nawierzchni z płyt ażurowych; i) utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych ułatwiającej wyciąganie kajaków; j) wykonanie ogrodzenia drewnianego; k) instalacja teletechniczna (monitoring); l) remont i przebudowa istniejącego hangaru: - wymiana pokrycia dachowego, - montaż zadaszenia nad wejściem do budynku, - wzmocnienie fundamentów, - wykonanie opaski wokół budynku, - wzmocnienie i uzupełnienie ubytków w ścianach zewnętrznych, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana posadzki w części magazynowej, - uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych wraz z malowaniem, - wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej antywłamaniowej, - wyodrębnienie pomieszczenia biurowego dla obsługi hangaru z sanitariatami z ich wykończeniem, - wymiana instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącego ZK zlokalizowanego w obrębie działki, Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg kosztorysu inwestorskiego wynosi: 484 984,22 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 22/100 złotych). 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 71313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
iloścć pobytów kontrolnych na budowie 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Zamawiający

(-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówienia.pdf (PDF, 958KB) 2018-08-31 14:07:09 958KB 350 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-08-31 14:08:02 2.8MB 42 razy
2 Załącznik nr 9 do siwz (pomost).pdf (PDF, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-08-31 14:08:19 186KB 40 razy
3 Załącznik nr 10 do siwz (przystań kajakowa).pdf (PDF, 218KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-08-31 14:08:38 218KB 46 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf (PDF, 39.KB) 2018-09-11 14:13:34 39.KB 395 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 115KB) 2018-10-15 12:29:53 115KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 31-08-2018 14:07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 15-10-2018 12:30:18