Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Remont wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku

Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) .

 

 

 

ZAPRASZA

w postępowaniu

o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia:

„Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie”

(nazwa nadana zamówieniu)

 

 

1. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w polegające na remoncie wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku zlokalizowanego na działce nr 122, obręb 83/5 Miastko (ul. Kujawska 1), zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

2.1. Zadanie (część) nr 1: Remont wejścia głównego (wymiana stolarki i roboty wewnętrzne).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu instalacji domofonowej wraz z domofonem, montażu oprawy oświetleniowej i oświetlonego oznaczenia „wyjście ewakuacyjne” w wiatrołapie i remoncie ścian i sufitów oraz posadzki w wiatrołapie.

Rodzaj i zakres planowanych robót:

- roboty rozbiórkowe;

- demontaż istniejącej witryny drzwiowej zewnętrznej;

- demontaż drzwi wewnętrznych w wiatrołapie wraz z częścią ścianki działowej;

- rozbiórka posadzki w wiatrołapie;

- montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;

- wykonanie nowych okładzin z płytek granitowych płomieniowych w wiatrołapie;

- uzupełnienie tynków wewnętrznych;

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowanego;

- wykonanie nowych powłok malarskich;

- wykonanie i montaż wycieraczki wewnętrznej;

- montaż nowej oprawy oświetleniowej w wiatrołapie;

- montaż oświetlonego oznaczenia „wyjście ewakuacyjne”;

- wykonanie kompletnej instalacji domofonowej z domofonem;

- zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej „sfinansowano z ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko” zgodnie z załączonym wzorem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego;

SFINANSOWANO W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIGO 
GMINY MIASTKO

 

 

orientacyjne wymiary 25 cm x 75cm

 

 

- pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze (w tym wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych) związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.1. niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia jako kompletnego przedmiotu .

 

 

2.2. Zadanie (część) nr 2: Remont spocznika zewnętrznego przed wejściem do szkoły.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie spocznika przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku.

Rodzaj i zakres planowanych robót:

- roboty rozbiórkowe;

- rozbiórka posadzki na spoczniku przed wejściem głównym;

- wykonanie nowych okładzin z płytek granitowych promieniowanych w spoczniku zewnętrznym;

- wykonanie pochylni zewnętrznej;

- wykonanie i montaż wycieraczki zewnętrznej;

- montaż barierki zabezpieczającej ze stali nierdzewnej polerowanej;

- uzupełnienie nawierzchni kostką betonową;

- pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze (w tym wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych) związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.2. niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga!

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania kompletnego zamówienia z uwzględnieniem robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych. Ceny przyjęte do wykonania robót w poszczególnych częściach określonych w zestawieniu/ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty składowe (m.in. robocizny, materiałów i urządzeń, sprzętu, transportu, zaopatrzenia, kosztów zakładowych, zysku wykonawcy, robót tymczasowych, towarzyszących i pomocniczych itp. niezbędnych do wykonania i odebrania wymienionego rodzaju robót), a także tzw. „kosztów ryzyka” jako niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości mających wpływ na kalkulację ceny oferty należy wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie na etapie przygotowywania treści oferty - w przeciwnym razie – jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność wykonania robót nie uwzględnionych w cenie oferty, a wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w poz.2 niniejszego zaproszenia wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania w cenie oferty bez prawa żądania zwiększenia wynagrodzenia umownego (ryczałtu). Ilość jednostek przedmiarowych określonych przyjęto z tolerancją w przedziale ± 5 %.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. Muszą one odpowiadać:

  1. wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane;
  2. wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W celu prawidłowego skalkulowania oferty zalecana jest wizja w terenie.

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia

do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców .

Od wykonawców zaproszonych do złożenia oferty cenowej zamawiający wymaga posiadanie wiedzy
i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu wykazania przez wykonawcę potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca dołączy do oferty lub zamieści w formularzu ofertowym stosowne oświadczenie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków.

  1. treści oświadczenia załączonego do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. W przeciwnym razie w przypadku bezskutecznego wezwania do jego uzupełnienia zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Najniższa cena oferty – 100%

6. Do oferty należy dołączyć:

Kosztorys ofertowy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym m.in.: podatek VAT, koszty dojazdów, koszty zakładowe, zakupu wyrobów budowlanych i ich dostawy do miejsca wbudowania itp.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

8.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie - nie otwierać przed 26.07.2018 r. do godz. 11:15”

8.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie,
w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 19 (sekretariat burmistrza).

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.

 

10. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2018 r., godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 17.

 

11. Okres związania ofertą – 20 dni

 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

Magdalena Jankowska

 

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

14. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w treści umowy.

15. Inne informacje

15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem w przypadku, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający ma prawo zrezygnować z całej części zamówienia lub jego fragmentu. Zamawiający dokona zmniejszenia na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

15.2. Zamawiający nie przewiduje:

  1. rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,
  2. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania.

15.4. W opisanych okolicznościach, zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

 

16. Załączniki:

1) formularz ofertowy– zał. nr 1;

2) projekt umowy – zał. nr 2.

Zamawiający 

(-)

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złożenienia oferty cenowej.pdf (PDF, 569KB) 2018-07-19 11:44:09 569KB 252 razy
2 Dokumentacja projektowa.pdf (PDF, 1.1MB) 2018-07-19 11:44:27 1.1MB 292 razy
3 STWiOR.pdf (PDF, 3.1MB) 2018-07-19 11:45:05 3.1MB 248 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 34.KB) 2018-08-13 09:50:45 34.KB 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 19-07-2018 11:43:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 13-08-2018 09:50:45