Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe WOA.271.12.2018.MS ?ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY MIASTKO, POW. BYTOWSKI, WOJ. POMORSKIE? w ramach projektu: DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W GMINIE MIASTKO

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

 

WOA.271.12.2018.MS Miastko 03.07.2018 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Na zadanie:
„ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY MIASTKO, POW. BYTOWSKI, WOJ. POMORSKIE”
w ramach projektu:

DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W GMINIE MIASTKO


 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
tel. 59 857 0719
fax. 59 857 2368
NIP: 842-17-71-911, REGON: 770979536
adres strony, na której opublikowano zaproszenie:
www.bip.miastko.pl
godziny urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek, środa, czwartek, piątek 715 - 1515

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na postawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miastko powiat bytowski województwo pomorskie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-1079/18, z dnia 15.06.2018 r.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup i dostawę niżej wymienionego sprzętu:

L.p.

Nazwa

Ilość

1.

Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami

1

2.

Hydrauliczne nożyce do cięcia

1

3.

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO

1

4.

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m

2

5.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

1

6.

Zestaw ratownictwa medycznego R1

1

 

Szczegółowy opis w/w sprzętu opisany jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

3. Kod CPV: 33141623-3, 35112000-2

4. Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentach i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji.

7. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udowodnić, że proponowany sprzęt spełnia, co najmniej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego sprzętu od zamawiającego i ponowne dostarczenie sprzętu wolnego od wad i uszkodzeń na własny koszt.

9. Dostarczony sprzęt zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru jakościowo – ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego sprzętu.

 

5. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy.

Termin dostawy w uzgodnieniu z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.

 

6. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczegółowe nakładają posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował najniższą ceną oferty brutto – 100%.

 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należytego podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

z realizacją zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą czcionką.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

5. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) formularz oferty – według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

b) formularz cenowy -według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do zapytania

ofertowego),

c) oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
 

Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić następujące informacje:
 

„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”

- nie otwierać przed 11 lipca 2018 r. do godz. 1215

 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć/przesłać w terminie do 11 lipca 2018 r do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko pok. nr 19 (sekretariat burmistrza)
 

Liczy się data i godzina wpływu do tut. Urzędu. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu

wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 9 ppkt. 6 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, nr pok. 6 (parter).

 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

11. OKRES ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 20 dni

 

12. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Małgorzata Styrenczak – tel. 59 857 0774,
adres e – mail:
malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl

Marta Muchowska –Narloch – tel. 59 857 0731,
adres e – mail:
marta.muchowska@um.miastko.pl

 

13. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność dokonana będzie po wykonaniu całości dostawy, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru oraz faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

 

14. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:

- została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego (minimalnym wymaganiom
technicznym)

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nie uczciwej konkurencji,

 

15. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zaproszenia przed
upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
którejkolwiek z ofert.

3. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty

o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowane na stronie www.bip.miastko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.

 

16.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.

2. Załącznik nr 2 - formularz cenowy.

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków.

4. Załącznik nr 4 – wzór umowy.
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o ochronie danych osobowych „RODO”

 

 

Sporządził/a: Małgorzata Styrenczak

Miastko 03.07.2018 r.

 

                                                                                                                Zamawiający
                                                                                                                       (-)

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe WOA.271.12.2018.MS.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-03 12:57:28 1.6MB 31 razy
2 Formularz oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf (PDF, 357KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-03 12:58:01 357KB 42 razy
3 Formularz cenowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-03 12:58:27 1.2MB 93 razy
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków załacznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf (PDF, 201KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-03 12:58:49 201KB 36 razy
5 Umowa wzór, załącznik nr 4.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-03 12:59:18 2.7MB 38 razy
6 Oświadczenie o ochronie danych osobowych RODO.pdf (PDF, 701KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-03 12:59:42 701KB 37 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści siwz.pdf (PDF, 451KB) 2018-07-05 12:00:21 451KB 232 razy
2 06_07_2018_14_14_51_Wyjaśnienie tresci siwz.pdf (PDF, 457KB) 2018-07-06 14:14:51 457KB 219 razy
3 Wyjaśnienia treści siwz.pdf (PDF, 316KB) 2018-07-09 14:04:42 316KB 212 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 334KB) 2018-07-12 13:36:54 334KB 285 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 03-07-2018 12:57:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 03-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 12-07-2018 13:36:54