Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku - WIT.RI.271.1.2012.RCC

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane
Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 43684 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Sadowej i Wiśniowej z chodnikami, zjazdami i parkingami, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem trawników zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa budowy ul. Sadowej, w skład której wchodzą: a)branża drogowa; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; c)branża elektryczna; d)branża gazownicza; 2) dokumentacja projektowa budowy ul. Wiśniowej, w skład której wchodzą: a)branża drogowa; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; c)branża elektryczna; 3) docelowa organizacja ruchu dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 4) dokumentacja geotechniczna dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 5) inwentaryzacja zieleni dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy ul. Sadowej w Miastku; 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy ul. Wiśniowej w Miastku; 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oznakowania pionowego i poziomego budowy ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. budowa ul. Sadowej: 3.1.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa obejmuje: 1) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 160mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 27,30 m; 2) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 200mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 8,80 m; 3) studzienek z kręgów betonowych Ø 1200mm - 4szt; 4) wpustów deszczowych z rur karbowanych PVC o średnicy wewnętrznej Ø 425mm - 6 szt 5) przeniesienie istniejącego hydrantu. 3.1.2. branża drogowa wraz z zielenią: 1) jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm o pow. 859,80 m2; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 79,50 m2; 3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 264,00 m2; 4) powierzchnia terenów zielonych o pow. 495,70 m2. 3.1.3. branża elektryczna: 1) roboty demontażowe polegające na: a) demontażu kabli - długość L= 198m; b) demontażu opraw - 4 szt.; c) demontażu słupów - 4 szt. 2) roboty montażowe polegające na: a) montażu linii kablowej nn- 0,4 kV (z demontażu - do przełożenia) - długość L= 63 m; b) montażu linii kablowej nn-0,4kV, YAKY 4x35 - długość L= 36m; c) montażu linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70 - długość L= 107 m; d) montażu linii napowietrznej nn - 0,4kV AsXSn 4x25 - długość L= 107 m; e) wykonaniu przepustów - długość L= 48 m; f) wykonaniu muf kablowych - 2 kpl; g) montażu słupów - 4 kpl; h) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 4 kpl. 3.1.4. branża gazownicza: 1) montaż rurociągów z rur PE SDR 11,10, PE 100 dn 63x5,8 - długości L= 36,0 m; 2) rury osłonowe szczelne, dwudzielne dn 90x8,2 - długość L= 6,60m 3.2. budowa ul. Wiśniowej: 3.2.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa obejmuje: 1) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 160mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 9,70 m; 2) studzienek z kręgów betonowych Ø 1200mm - 2szt; 3) wpustów deszczowych z rur karbowanych PVC o średnicy wewnętrznej Ø 425mm - 5 szt 3.2.2. branża drogowa wraz z zielenią: 1) jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 908,60 m2; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 238,30 m2; 3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 388,00 m2; 4) parking o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 112,20 m2; 5) powierzchnia terenów zielonych o pow. 366,90 m2. 3.2.3. branża elektryczna: 1) roboty demontażowe polegające na: a) demontażu przewodów - długość L= 144 m; b) demontażu opraw - 2 szt.; c) demontażu słupów - 2 szt. 2) roboty montażowe polegające na: a) montażu linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70 - długość L= 151 m; b) montażu linii napowietrznej nn - 0,4kV AsXSn 4x25 - długość L= 151 m; c) wykonaniu przepustów - długość L= 17 m; d) montażu słupów - 2 kpl; e) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 2 kpl. 3.3. Usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów kolidujących w obszarze objętym przedmiotem zamówienia. 3.4. Wykonanie stałej organizacji ruchu. 3.5. Obsługa geodezyjna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.08.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1 marca 2012r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 1 marca 2012r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

    prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - nie mniej niż jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

     III.3.3) Potencjał techniczny

     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia- wymagania minimalne: 1) koparki o poj. łyżki min. 0,25 m3 - 2 szt.; 2) koparko-spycharki - 2 szt; 3) środkami transportowymi (samochody ciężarowe o ład. min. 5-10 ton ) - 2 szt.; 4) zagęszczarki/ ubijaki do zagęszczania gruntu - 2 szt.; 5) samochód dostawczy 0,9 t - 2 szt.; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagania minimalne: 1) dwie czteroosobowe brygady robocze; 2) osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca odpowiednie dla tego zadania uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, że: 1) posiadają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4.wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom; 5. harmonogram rzeczowo-finansowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków; 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b) wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót; c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i gruntowymi; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron; 3) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca - na jego wniosek.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17. Płatność 210,0 zł - dotyczy wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:01.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko pokój nr 19 (sekretariat burmistrza)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT-RI-271-1-2012-RCC.pdf (PDF, 112KB) 2012-02-14 16:09:20 112KB 639 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT-RI-271-1-2012-RCC.pdf (PDF, 593KB) 2012-02-14 16:09:20 593KB 14 razy
2 14022012_11.pdf (PDF, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 4.7MB 298 razy
3 14022012_08.pdf (PDF, 9.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 9.9MB 198 razy
4 14022012_15.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 1.7MB 260 razy
5 14022012_14.pdf (PDF, 5.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 5.8MB 277 razy
6 14022012_12.pdf (PDF, 6.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 6.0MB 203 razy
7 14022012_13.pdf (PDF, 6.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 6.5MB 254 razy
8 14022012_06.pdf (PDF, 8.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 8.3MB 184 razy
9 14022012_07.pdf (PDF, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 19.MB 159 razy
10 14022012_02.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 1.1MB 183 razy
11 14022012_05.pdf (PDF, 7.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 7.1MB 353 razy
12 14022012_03.pdf (PDF, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 19.MB 151 razy
13 14022012_01.xls (XLS, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 109KB 185 razy
14 14022012_10.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 2.6MB 173 razy
15 14022012_09.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 7.0MB 246 razy
16 14022012_01.pdf (PDF, 250KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 250KB 283 razy
17 14022012_04.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-14 16:09:20 10.MB 169 razy
18 15_02_2012_08_09_35_siwz_WIT-RI-271-1-2012-RCC.pdf (PDF, 567KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-15 08:09:35 567KB 294 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie pytan 23 02 2012r.pdf (PDF, 31.KB) 2012-02-23 14:37:12 31.KB 677 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 14-02-2012 16:09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 14-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 23-02-2012 14:37:12