Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie

Ogłoszenie nr 551019-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.
 

Gmina Miastko: Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia objęty jest umową o przyznaniu pomocy Nr RPPM.08.01.02-22-0015/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail sekretariat@um.miastko.pl, faks598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Miastku.
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.8.2018.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie", w formule „zaprojektuj i wykonaj”, w wyjątkiem robót związanych z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 2 i przy ul. Wybickiego 50- 52, na które zamawiający posiada dokumentację projektowo – kosztorysową. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: 1) zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie/remont ciągów pieszych i budowę/remont lokalnych dróg wraz z miejscami postojowymi, 2) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie rewitalizacji, 3) remont elementów wspólnych oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 4) rozbudowa monitoringu poprzez zamontowanie 6 kamer na terenie rewitalizacji, 5) modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego oraz terenu przyległego. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) programów funkcjonalno-użytkowych (pf-u) pn.: a) „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” (działki nr 277/2, 277/3, 290/1, 291/3, 294/1, 295, 296/1, 302, 303/1 obręb 83/2 Miastko oraz działki nr 32/5, 33/14, 41/3, 43/16, 44/8, 63/2, 64, 65/2, 231, 207/16, 207/17, 277 obręb 83/4 Miastko) wraz z załącznikami; b) „Modernizacja boiska oraz terenu przyległego” ul. Piłsudskiego, Miastko (działki nr 207/16, 207/17 obręb 83/4 Miastko) wraz z załącznikami (decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, kopia mapy zasadniczej, inwentaryzacja obiektów budowlanych podlegających rozbiórce, inwentaryzacja zieleni, zestawienie drzew planowanych do wycięcia, warunki techniczne Energa Operator, dokumentacja fotograficzna, koncepcja zagospodarowania terenu); 2) dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: a) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szewskiej 2 w ramach remontu utwardzenia terenu i remontu muru oporowego zaplecza budynku mieszkalnego” (działka nr 43/16 obr. ew. 83/4 Miastko); b) „Budowa obiektów małej architektury” (działka nr 43/16 obr. ew. 83/4 Miastko); c) „Remont parkingu przy ul. Wybickiego 50 -52 w Miastku” (działka nr 231 obr. ew. 83/4 Miastko, działka nr 277/3 obr. ew. 83/2 Miastko).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

71500000-3

71540000-5

71520000-9

71510000-6

71400000-2

71420000-8

71320000-1

71320000-7

71250000-5

71240000-2

71220000-6

45400000-1

45450000-6

45200000-9

45230000-8

45236000-0

45233000-9

45233300-2

45233200-1

45233240-2

45232000-2

45232460-4

45232200-4

45231000-5

45231600-1

45231400-9

45220000-5

45223000-6

45223500-1

45223300-9

45223200-8

45100000-8

45120000-4

45122000-8

45121000-1

45110000-1

45113000-2

45112000-5

45112710-5

45111000-8

45111200-0

45111300-1

45111230-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-29

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-04-29


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - w odniesieniu do części nr 1 zamówienia - 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); - w odniesieniu do części nr 2 zamówienia - 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu w odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo – nie mniej niż jedną robotę budowlaną polegającą na: - w odniesieniu do części nr 1 zamówienia - budowie/przebudowie/remoncie ciągów jezdnych lub pieszo–jezdnych o wartości nie mniejszej niż: 250.000,00 PLN brutto; - w odniesieniu do części nr 2 zamówienia – budowie/przebudowie/rozbudowie terenów rekreacyjnych (np. boiska) o wartości nie mniejszej niż: 100.000,00 PLN brutto; 2) w zakresie potencjału kadrowego, że: skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: - w odniesieniu do części nr 1 zamówienia – drogowej uprawniającymi do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia; - w odniesieniu do części nr 2 zamówienia – konstrukcyjno – budowlanej uprawniającymi do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazana w wykazie robót budowlanych robota budowlana będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty oraz będą wskazywały, ze została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; 2) z informacji zawartej w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia w zakresie wymienionych specjalnościach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczących: 1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości wskazanej w siwz. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w wymaganego dokumentu, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 2) zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na: - w odniesieniu do części nr 1 zamówienia - budowie/przebudowie/remoncie ciągów jezdnych lub pieszo – jezdnych o wartości nie mniejszej niż: 250.000,00 PLN brutto; - w odniesieniu do części nr 2 zamówienia – budowie/przebudowie/rozbudowie terenów rekreacyjnych (np. boiska) o wartości nie mniejszej niż: 100.000,00 PLN brutto; - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Załącznik nr 4 do siwz - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 4 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. IV.1.2) ogłoszenia) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu. 3. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 4. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 5. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 6. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie: 1) w odniesieniu do części nr 1 zamówienia: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2) w odniesieniu do części nr 2 zamówienia: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm..). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO Bank Polski Nr rachunku 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 3) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 4) dla wadium wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej tj. ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np.: po wykonaniu prac rozbiórkowych, demontażowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów obiektu (np., ścian, stropów, stropodachów, fragmentów instalacji - mediów występujących w budynkach), ujawnione kolizje techniczne itp. wymagających przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej oceny (ekspertyzy) technicznej, b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. jeżeli w miejscu realizacji zamówienia wystąpią warunki atmosferyczne nieodnotowywane przez synoptyków w czasie ostatnich trzech lat przed datą ich wystąpienia okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu wyższym niż wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny oferty; 3) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron; 4) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-18, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji (działki nr 277/2, 277/3, 290/1, 291/3, 294/1, 295, 296/1, 302, 303/1 obręb 83/2 Miastko oraz działki nr 32/5, 33/14, 41/3, 43/16, 44/8, 63/2, 64, 65/2, 231, 207/16, 207/17, 277 obręb 83/4 Miastko). Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. 2.2. ust. 1) pkt. a) oraz ust. 2) pkt. a) – c) siwz obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie/remont ciągów pieszych i budowę/remont lokalnych dróg wraz z miejscami postojowymi, 2) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie rewitalizacji, 3) remont elementów wspólnych oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 4) rozbudowa monitoringu poprzez zamontowanie 6 kamer na terenie rewitalizacji. Planowane roboty obejmują wykonanie m.in.: 1) zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie/remont ciągów pieszych i budowę/remont lokalnych dróg wraz z miejscami postojowymi, w tym: a) remont odcinka drogi na ul. Gen Wybickiego (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej), renowacja zielenie (ukształtowanie, uzupełnienie); b) remont odcinka drogi na ul. Piłsudskiego (zmiana nawierzchni z płyt drogowych na kostkę betonową); c) remont ciągu pieszego/pieszo-rowerowego ul. Gen. Wybickiego 9-10 (zmiana nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową), renowacja zielenie (ukształtowanie, uzupełnienie); d) utworzenie/wykonanie ciągu pieszego ul. Piłsudskiego wzdłuż remontowanej drogi, uzupełnienie zieleni; e) utworzenie miejsc parkingowych przy budynku ul. Szewska 5; f) remont miejsc postojowych przy budynku ul. Wybickiego 43 (zmiana nawierzchni na kostkę betonową), uzupełnienie zielenie na skarpie; g) remont nawierzchni drogi przy ul. Wybickiego 43 (zmiana nawierzchni na kostkę betonową), uzupełnienie zieleni; h) remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Wybickiego 43 (zmiana nawierzchni na kostkę betonową), uzupełnienie zieleni; 2) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie rewitalizacji, w tym: a) modernizacja placu przy ul. Wybickiego 50 i 52 (na podstawie dokumentacji projektowo -kosztorysowej). Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia w odniesieniu do niniejszego zadania został wskazany na załączniku nr 11 do siwz; b) zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy ul. Szewskiej 2 (na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej); c) montaż elementów infrastruktury parkowej (przy ul. Wybickiego); 4) remont elementów wspólnych oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ul. Gen. Wybickiego 48-49); 5) rozbudowa monitoringu poprzez zamontowanie 6 kamer na terenie rewitalizacji. - z uwzględnieniem wszystkich robót rozbiórkowych, towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych (w tym m.in. obsługi geodezyjnej) niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w zakresie tej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71320000-7, 71220000-6, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45232460-4, 45233140-2, 45111230-9, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Modernizacja boiska oraz terenu przyległego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja boiska oraz terenu przyległego (działki nr 207/16, 207/17 obręb 83/4 Miastko). Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. 2.2. pkt. 2) siwz obejmuje modernizację boiska oraz terenu przyległego w Miastku przy ul. Piłsudskiego. Planowane roboty obejmują wykonanie m.in.: - boisko z nawierzchnią naturalną, - boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, - wewnętrzny układ komunikacji w postaci utwardzeń terenu, - miejsca postojowe zlokalizowane na terenie, - elementy malej architektury, - siłownia plenerowa zewnętrzna, - zewnętrzna instalacja oświetleniowa, - tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej wraz z nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej, itp. - z uwzględnieniem wszystkich robót rozbiórkowych, towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych (w tym m.in. obsługi geodezyjnej) niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w zakresie tej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71500000-3, 71540000-5, 71520000-9, 71510000-6, 71400000-2, 71420000-8, 71300000-1, 71200000-0, 71250000-5, 71240000-2, 71220000-6, 45400000-1, 45450000-6, 45200000-9, 45230000-8, 45236000-0, 45233000-9, 45233300-2, 45233200-1, 45232000-2, 45232200-4, 45231000-5, 45231600-1, 45231400-9, 45220000-5, 45223000-6, 45223500-1, 45223300-9, 45223200-8, 45100000-8, 45120000-4, 45122000-8, 45121000-1, 45110000-1, 45113000-2, 45112000-5, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 


                                                                                  Zamawiający

                                                                                          (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 1.1MB) 2018-06-01 08:50:07 1.1MB 217 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 WRG.271.8.2018.MJ - siwz.pdf (PDF, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:51:11 4.1MB 38 razy
2 Siwz- rewitalizacja ciągi piesze i boisko.doc (DOC, 666KB) 2018-06-01 08:51:11 666KB 0 razy
3 Załącznik nr 9 do siwz - pfu ciągi pieszo-jezdne.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:53:36 1.0MB 82 razy
4 Załącznik nr 9.1. do siwz- Szewska 2 zagospodarowanie (dok. pro.).rar (RAR, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:54:05 2.6MB 35 razy
5 Załącznik nr 9.2. do siwz - mała archiektura -Szewska 2 (dok. proj.).rar (RAR, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:54:40 1.5MB 31 razy
6 Załącznik nr 9.3. do siwz - Wybickiego 50-52 zagospodarowanie (dok. proj.).rar (RAR, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:55:21 3.7MB 31 razy
7 Załącznik nr 10 do siwz - pfu moodernizacja boisko.rar (RAR, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:57:05 17.MB 35 razy
8 Załącznik nr 11 do siwz - zakres objęty przedmiotem zamówienia (Wybickiego 50-52).pdf (PDF, 420KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-01 08:57:23 420KB 71 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 72.KB) 2018-06-18 15:23:51 72.KB 257 razy
Wynik postępowania
1 Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 69.KB) 2018-07-31 12:05:29 69.KB 212 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 144KB) 2018-09-03 15:35:55 144KB 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 01-06-2018 08:48:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 01-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 03-09-2018 15:35:55