Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, zbiórka odpadów komunalnych - WGN-271/2/01/2012

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemnikach wolnostojących na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie


Numer ogłoszenia: 21226 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemnikach wolnostojących na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1) opróżnianiu 45 szt. pojemników wrzutowych na szkło o pojemności 1,5m³, przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS, z częstotliwością: dwa razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1080 2) opróżnianiu 45szt. pojemników wrzutowych na tworzywa sztuczne i aluminium o pojemności 1,5m³, przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS, z częstotliwością: trzy razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1620 3) opróżnianiu 45szt pojemników wrzutowych na makulaturę o pojemności 1,5m³, przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS, z częstotliwością: dwa razy na miesiąc dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1080 4) opróżniania 108 szt. pojemników siatkowych o pojemności 1.1m³ na tworzywa sztuczne, z częstotliwością : cztery razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 5184 5) opróżniania 64 szt. pojemników SM 1100 o pojemności 1.1m³, na szkło, z częstotliwością: dwa razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1536, Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w/w pojemników oraz miejsc ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym(dezynfekcja, mycie, naprawa). Wykonawca dopilnuje aby pojemniki do zbiórki surowców wtórnych zwłaszcza w okresie letnim nie były przepełnione. Zebrane w trakcie selektywnej zbiórki odpadów surowce nie mogą być mieszane. Pozyskane surowce przeznaczone mają być do odzysku lub recyklingu - nie mogą być unieszkodliwiane poprzez ich składowanie, co Wykonawca powinien udokumentować. Ilość wywozów pojemników podana w SIWZ jest planowana jako maksymalna, podana w celu sporządzenia oferty, a faktyczne ilości będą rozliczane zgodnie z faktycznym wykonaniem za co będzie przysługiwała odpowiednia zapłata (wynagrodzenie częściowe). Z tytułu zmniejszenia ich ilości Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Lokalizację pojemników używanych w zadaniu określają załączniki nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         . Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67.ust.1 pkt 6 Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , określonych w poniższej tabeli: L.p typ pojemnika ilość pojemników (szt) planowana ilość wywozów (w ciągu trwania realizacji zamówienia) 1. pojemnik wrzutowy na szkło o poj. 1.5m³ 45 216 2. pojemnik wrzutowy na tworzywa sztuczne i aluminium o poj. 1.5m³ 45 324 3. pojemnik wrzutowy na makulaturę o poj. 1.5m³ 45 216 4. pojemnik siatkowy o poj. 1.1m³ na tworzywa sztuczne 108 1036 5. pojemnik SM o poj. 1.1m³ na szkło 64 307

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.14.00-6, 90.51.30.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia decyzji Burmistrza Miastka na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz zezwolenie Starosty Bytowskiego na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o dołączone dokumenty wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia . Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:31.01.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 19 (I piętro sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_wgn-271-2-01-2012.pdf (PDF, 399KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 16:27:56 399KB 72 razy
Odwołania
1 uniewaznienie_WGN-271-2.01-2012-JG.pdf (PDF, 33.KB) 2012-02-02 11:18:25 33.KB 563 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-01-2012 14:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 02-02-2012 11:18:25