Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskieOgłoszenie nr 502451-N-2018 z dnia 2018-01-09 r. 
 

Gmina Miastko: Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. pomorskie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniem energii" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka  1 , 77-200   Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mailsekretariat@um.miastko.pl, faks 598 572 368. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko. 
Adres: 
Urząd Miejski w Miastku z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat Burmistrza).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. pomorskie. 
Numer referencyjny: WRG.271.1.2018.IM 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
tylko jednej części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków od miejscowości Świeszynko do miejscowości Piaszczyna o łącznej długości 10.732,00 [mb] obejmującą a) 1. sieć kanalizacji sanitarnej: 1) tłocznej z rur PE o: a) Ø 125 mm, L = 4020,00 m, b) Ø 110 mm, L = 4240,00 m, c) Ø 63 mm, L = 77,00 m; 2) grawitacyjnej: a) z rur PVC Ø 200 mm, L = 178,00 m, b) Ø 160 mm, L = 1.664,00 m wraz z uzbrojeniem (armatura, studnie itp); 2. przykanaliki (przyłącza) z rur PVC Ø 160 mm o łącznej długości L= 553,00 m wraz z uzbrojeniem (armatura, studnie itp); 3. przepompownie ścieków: PD, PP1, PP2 i PP3 wraz z kompletnym: wyposażeniem (w tym monitoring) i zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie) wraz z dojazdem - zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną pozwoleniem na budowę nr 104/2015/MG z 27.10.2015 r. wydanym przez Starostę Bytowskiego; pozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 53/2015) wydanym przez Wojewodę Pomorskiego 14 sierpnia 2015 roku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45100000-8
45232400-6
45232423-3
45231300-8
45311100-1
45231400-9
45310000-3
45232000-2
45233200-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-14 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających Wykonawce do ubiegania się o udzielenie i realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysiecy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0 siwz, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo-nie mniej niż dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości każdej z tych robót po nie mniej niż 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), lub jedną robotę wyżej określoną o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100); 2) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, że dysponuje i/lub będzie dysponował osobą lub osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji: kierownika budowy - posiadającą odpowiednie dla tego charakteru zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienie budowlane o specjalności sanitarnej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U.z 2016 r. poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0 siwz, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w ceku potwierdzenia spełnienia tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinien spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazane w wykazie robót budowlanych robota/y budowlana/e będą odpowiadały w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została/y wykonana/e w sposób należyty oraz będą wykazywały, że została/y wykonana/e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowi ukończona/e; 2) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie pozwalające na pełnienie funkcji powyżej określonej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
dotyczących: 1. Sytuacji ekonomicznej: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w poz. 7.1.2. siwz tj. nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w wymaganych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 2. Zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie kanalizacji sanitarnej sanitarnej o wartości każdej z tych robót po mniej niż 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), lub jedną robotę wyżej określoną o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wa rft. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do ofert zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg IV.1.2.) pkt 3 ppkt 2)-5) ogłoszenia i odpowiednio poz. 11.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 3. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 4. Dokument, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało on o udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich Wykonawców)- w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający prze zawarciem umowy ws zamówienia publicznego będzie żądał regulującą ich współpracę; 5. wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko Wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 6. Wskazanie nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu-c.d. załącznika nr 2 siwz. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko Wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 7. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach; 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A. O/Miastko, nr 27 2030 0045 1110 0000 0262 0850. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należ dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form form wymienionych w (wg IV.1.2.) pkt 3 ppk 2)-5) ogłoszenia i odpowiednio poz. 11.3-5 siwz (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium; 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy a tym samym odrzucenie Jego oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty; 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych przyczyn wstrzymania robót, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót i spowodowane jest np. koniecznością zmian usytuowania, rzędnych posadowienia elementów określonych w dokumentacji projektowej (rurociągi, przepompownie, zasilenie energetyczne itp) ze względu na konieczność nawiązania do faktycznej sytuacji ujawnionej na etapie realizacji zamówienia, okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. jeżeli w miejscu realizacji zamówienia wystąpią warunki atmosferyczne nieodnotowywane przez synoptyków w czasie ostatnich trzech lat przed datą ich wystąpienia okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały, d) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, za które wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenia terminu wykonania umowy z zastrzeżeniem postanowień poz. 6.2. SIWZ (określony termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza wyznaczoną datę podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru zamówienia po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego objętego umową) nastąpi nie dłużej niż do 15 października 2018 roku. 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej-bez prawa zmiany ceny oferty; 3) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron; 4) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy; a) stawki podatku od towarów i usług VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. )j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 847) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-24, godzina: 12:15, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 5.8MB) 2018-01-09 13:52:16 5.8MB 14 razy
2 10_01_2018_23_23_45_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf (PDF, 4.9MB) 2018-01-10 23:23:44 4.9MB 334 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt_budowlany_teczka_nr_1-5.rar (RAR, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 24.MB 42 razy
2 projekt_budowlany_teczka_3-11.rar (RAR, 113MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 113MB 42 razy
3 projekt_zabezpieczenia_robot.rar (RAR, 8.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 8.4MB 38 razy
4 uzgodnienia_do_projektu_budowlanego.rar (RAR, 29.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 29.MB 39 razy
5 zalaczniki_do_siwz_wrg.271.1.2017.im.doc (DOC, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 257KB 40 razy
6 warunki_techniczne.rar (RAR, 5.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 5.8MB 41 razy
7 dokumentacja_geotechniczna.rar (RAR, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 12.MB 37 razy
8 pozwolenie_na_budowe_wydane_przez_wojewode.rar (RAR, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 1.4MB 37 razy
9 projekt_tymczasowej_organizacji_ruchu.rar (RAR, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 2.6MB 37 razy
10 projekt_budowlany_teczka_2-5.rar (RAR, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 15.MB 35 razy
11 pozwolenie_na_budowe_wydane_przez_staroste_bytowskiego.rar (RAR, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 2.2MB 35 razy
12 przedmiar_robot_budowlanych.rar (RAR, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 1.6MB 41 razy
13 projekt_budowlany_teczka_nr_9-11_cz_2-7.rar (RAR, 7.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 7.3MB 40 razy
14 gddkia.rar (RAR, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 10.MB 37 razy
15 projekt_budowlany_teczka_nr_2-11.rar (RAR, 69.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 69.MB 41 razy
16 projekt_budowlany_teczka_nr_4-5.rar (RAR, 5.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 5.7MB 33 razy
17 projekt_budowlany_teczka_nr_9-11_cz_1-7.rar (RAR, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:45:58 6.6MB 38 razy
18 SIWZ kanalizacja II.pdf (PDF, 23.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:50:18 23.MB 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.pdf (PDF, 215KB) 2018-01-10 12:30:22 215KB 330 razy
2 Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - zał nr 12.pdf (PDF, 11.MB) 2018-01-10 12:32:43 11.MB 362 razy
3 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 100KB) 2018-01-18 12:23:54 100KB 350 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 334KB) 2018-01-24 14:15:09 334KB 363 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 223KB) 2018-01-25 09:31:57 223KB 351 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 09-01-2018 13:45:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Maszka 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Maszka 25-01-2018 09:31:57