Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko

09/01/2018 S5 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Miastko: Lampy i oprawy oświetleniowe

2018/S 005-006506

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miastko
PL63
ul. Grunwaldzka 1
Miastko
77-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Ferenc
Tel.: +48 598570773
E-mail:
ireneusz.ferenc@um.miastko.pl
Faks: +48 598572368
Kod NUTS:
PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.miastko.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.miastko.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Miastko
PL63
ul. Grunwaldzka 1
Miastko
77-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Ferenc
Tel.: +48 598570773
E-mail:
ireneusz.ferenc@um.miastko.pl
Faks: +48 598572368
Kod NUTS:
PL636

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.miastko.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko

Numer referencyjny: WRG.271.12.2017.IF

II.1.2)Główny kod CPV

31520000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy z rozmieszczeniem 1757 opraw oświetleniowych LED wraz z osprzętem i uzupełniającymi materiałami instalacyjnymi na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy i miasta Miastko poprzez demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż opraw objętych przedmiotem zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie m. Miastko i Pasieka

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45316110

45311100

45310000

71355200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL636

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciągi komunikacyjne (ulice, drogi) i ogólnodostępne przestrzenie publiczne na terenie miejscowości Miastko i Pasieka, gm. Miastko.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w ramach dostawy:

1) Wymiana 1203 opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej z zaprogramowaną przed zainstalowaniem redukcją mocy w godzinach od 23:00 - 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej, przy czym zastosowane oprawy nie przekroczą 57,17 kW łącznej mocy zainstalowanej;

2) Montaż 36 szt. liczników czasu pracy w szafkach oświetleniowych;

3) Wymiana 547 szt. wysięgników we wszystkich lokalizacjach za wyjątkiem słupów stalowych ocynkowanych z dostosowaniem pozostałych stanowisk słupowych - w razie konieczności - do obliczonej sytuacji oświetleniowej (w tym przypadku należy przewidzieć zastosowanie odpowiedniej oprawy z uchwytem, który umożliwia zastosowanie odpowiedniego kąta dla oprawy lub wymianę wysięgnika);

4) Montaż instalacji zasilającej oprawy poprzez:

a) Wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,

b) Wymianę przewodów kablowych w słupach;

5) Utylizacja zdemontowanego materiału lub przekazanie właścicielowi w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku;

6) Kompensacja mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponadumownego poboru energii biernej;

7) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych;

8) Wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł charakterystycznych, dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej;

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Po zamontowaniu opraw o parametrach techniczno - użytkowych - wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia efektu ekologicznego w następującym zakresie:

1) Zużycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie większym niż 205955,00 kWh rocznie;

2) Ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 242,99 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż 59,1 %,

— udokumentowane sporządzonym raportem (wg. wzoru w zał. nr 6 do umowy) za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego począwszy od raportu za 2018 r do roku 2023 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/07/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.04.00-22-0004/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium - zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie po 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na każdą spośród określonych części zamówienia, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45316110

45310000

45311100

71355200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL636

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciągi komunikacyjne (drogi) i ogólnodostępne przestrzenie publiczne na terenie gm. Miastko w miejscowościach określonych w poz. 3.1.2.1. siwz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy planowany do wykonania obejmuje:

1) Wymiana 554 opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej z zaprogramowaną przed zainstalowaniem redukcją mocy w godzinach od 23:00 - 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej, przy czym zastosowane oprawy nie przekroczą 26,08 kW łącznej mocy zainstalowanej;

2) Montaż 70 szt. liczników czasu pracy w szafkach oświetleniowych;

3) Wymiana 494 szt. wysięgników we wszystkich lokalizacjach za wyjątkiem słupów stalowych ocynkowanych z dostosowaniem pozostałych stanowisk słupowych - w razie konieczności - do obliczonej sytuacji oświetleniowej (w tym przypadku należy przewidzieć zastosowanie odpowiedniej oprawy z uchwytem, który umożliwia zastosowanie odpowiedniego kąta dla oprawy lub wymianę wysięgnika);

4) Montaż instalacji zasilającej oprawy poprzez:

a) Wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,

b) Wymianę przewodów kablowych w słupach;

5) Utylizacja zdemontowanego materiału lub przekazanie właścicielowi w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku;

6) Kompensacja mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponadumownego poboru energii biernej;

7) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych;

8) Wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej;

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Po zamontowaniu opraw o parametrach techniczno - użytkowych - wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia efektu ekologicznego w następującym zakresie:

1) Zużycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie większym niż 93953,00 kWh rocznie;

2) Ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 101,77 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż 57,0 %,

— udokumentowane sporządzonym raportem (wg. wzoru w zał. nr 6 do umowy) za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego począwszy od raportu za 2018 r do roku 2023 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Jakości / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/07/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10,04,00-22-0004/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium - zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie po 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na każdą spośród określonych części zamówienia, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że:

1) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla Części 1 zamówienia: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Dla Części 2 zamówienia: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mogą być niższe niż suma kwot środków finansowych lub zdolności kredytowej wszystkich części wskazanych w ofercie;

2) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Dla Części 1 zamówienia: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Dla Części 2 zamówienia: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż suma kwot gwarancyjnych wszystkich części wskazanych w ofercie.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wymaganych wielkościach w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymagane powyżej określone sumy gwarancyjne.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania:

1) Iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał prawidłowo co najmniej jedną dostawę z rozmieszczeniem (instalacją/montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, przy czym dostawa z rozmieszczeniem opraw oświetlenia ulicznego LED może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część o wartości nie mniejszej niż:

Dla Części 1 zamówienia: 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Dla Części 2 zamówienia: 150 000,00 PLN brutto (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) W zakresie skierowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) Minimum 2 osoby, posiadające następujące aktualne kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV na podstawie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E do 1 kV,

Uprawnienia do wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV na podstawie stosownego świadectwa ukończenia kursu wydanego przez ośrodek szkoleniowy,

b) Minimum 1 osobę, posiadająca następujące aktualne kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV na podstawie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego D do 1 kV,

Uprawnienia do wykonywania prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV na podstawie świadectwa ukończenia kursu w zakresie poleceniodowcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanego przez ośrodek szkoleniowy, oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia, w tym określone przez zamawiającego dopuszczone możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zawiera wzór umowy - załącznik do siwz.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/02/2018

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/02/2018

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, (sala herbowa).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert w jawnej sesji dokona komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego. Procedura otwarcia zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 86 Pzp, a informacje określone w ust. 5 zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1Pzp.

1.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowaniu, wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

1.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

1.4. Na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie również wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów pozwalających na ocenę zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w siwz:

1) Deklaracja zgodności dla znaku CE oraz certyfikat dla znaku ENEC dla opraw; 2)karty katalogowe, specyfikacje tech. inne dokumenty równoważne; 2) próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt., z każdego typoszeregu. 3. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów znajdują się w siwz. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania regulacji zawartej w art. 24aa Pzp, tzw. "procedury odwróconej).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w poz. 5 i 6. ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu i siwz w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu VI art. 179 - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/01/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Oglosz. o zam. w Dz. UE.pdf (PDF, 643KB) 2018-01-09 13:12:24 643KB 340 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 audyt_energetyczny.rar (RAR, 6.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 11:58:58 6.0MB 123 razy
2 dokumentacja_techniczna.rar (RAR, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 11:58:58 10.MB 157 razy
3 przedmiary_cz_i_ii.rar (RAR, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 11:58:58 183KB 107 razy
4 zalacznik_nr_9_do_siwz.doc (DOC, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 11:58:58 186KB 104 razy
5 SiWZ Modernizacja oświetlenia.pdf (PDF, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:13:09 4.1MB 214 razy
6 STWOiR _ zał. nr 13 Modernizacja Oświetlenia.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-09 13:13:35 1.2MB 107 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (PDF, 421KB) 2018-01-31 11:22:11 421KB 293 razy
2 Zmiana treści siwz.pdf (PDF, 451KB) 2018-02-01 12:58:26 451KB 311 razy
3 Załącznik nr 1A do siwz.pdf (PDF, 137KB) 2018-02-01 13:08:01 137KB 284 razy
4 Zmiana tresci siwz Załącznik nr 1A..doc (DOC, 209KB) 2018-02-01 13:09:48 209KB 294 razy
5 Wyjaśnienie treści siwz.pdf (PDF, 230KB) 2018-02-02 13:17:31 230KB 802 razy
6 Zał. nr 1 - zest. opraw istn. oraz projekt. - cz nr I zamówienia (1).XLSX (XLSX, 26.KB) 2018-02-07 08:10:31 26.KB 408 razy
7 Zał. nr 1- zest. opraw istn. oraz projekt. - cz nr II zamówienia.XLSX (XLSX, 22.KB) 2018-02-07 08:12:10 22.KB 258 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 121KB) 2018-02-20 14:48:25 121KB 668 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 121KB) 2018-04-04 13:18:51 121KB 567 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 09-01-2018 11:58:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 04-04-2018 13:18:51