Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS. Burmistrz Miastka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ? Oligofrenopedagogika? w ramach realizacji projektu pn. Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko.

Miastko, dnia 27.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.

Działając w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. Zm.)

Burmistrz Miastka
zaprasza

do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ” Oligofrenopedagogika” w ramach realizacji projektu pn. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna,
Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej,
Nr Umowy RPPM.03.02.01-22-0154/15-01.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
tel. 59 857 0719
fax. 59 857 2368
NIP: 842-17-71-911, REGON: 770979536

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsca na studiach podyplomowych na kierunku „Oligofrenopedagogika” dla 1 uczestnika projektu pn. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko’’. W ramach usługi Wykonawca zapewni 1 miejsce dla osoby zatrudnionej w Szkole Podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko. Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z programem i harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę, przy czym program musi obejmować, co najmniej 350 godzin zajęć w tym około 120 godzin praktyki i uprawniać do prowadzenia zajęć z przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej w szkole. Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz umowie, które wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamówienie dotyczy:
kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego


III. TERMIN REALIZACJI

Od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2018 r.

IV. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA
1. W odniesieniu do zamówienia, Wykonawca winien zapewnić:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza techniczno-organizacyjnego tj.
odpowiednich sal wykładowych, warsztatowych i seminaryjnych, w obiektach
dydaktycznych Wykonawcy lub innych o odpowiednim standardzie zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz.897).
2) miejsce organizacji zajęć dydaktycznych wskazane w ofercie powinno znajdować się
w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego,
3) za prowadzenie zajęć odpowiadają nauczyciele akademiccy/trenerzy z wykształceniem
wyższym kierunkowym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć,
4) dokumentację potwierdzającą realizację programu nauczania i uczestnictwo słuchaczy
studiów, np. listy obecności,
5) Wykonawca po zakończeniu studiów podyplomowych zobowiązuje się do wystawienia
świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie i według wzoru
określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia
studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu
do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167). Świadectwa muszą być oznaczone znakiem Unii
Europejskiej oraz znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Sposób rozmieszczenia znaków musi
być zgodny Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
6) dostęp do infrastruktury Wykonawcy dla słuchacza studiów.
2. Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestnika studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki do grup „komercyjnych”, tj. do grup słuchaczy tworzonych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez Wykonawcę rekrutacji na w/w studia podyplomowe.
3. Studia podyplomowe powinny kończyć się nie później niż w czerwcu 2018 r.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców ofert dotyczących zorganizowanie
i przeprowadzenie studiów podyplomowych o nazwie własnej różniącej się od zapisu wskazanego dla zapytania ofertowego, ale zgodnym z zakresem wymaganym dla wskazanego kierunku.
5. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia studiów w formie e-learningowej.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty
wykonujące zadania publicznych lub
niepublicznych szkół wyższych, uprawnione do przeprowadzenia studiów
podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Wykonawca
składa ofertę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842),
2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie
przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy
do prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku określonym w postępowaniu
ofertowym,
3) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”,
4) Wykonawca składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń
i dokumentów:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Wykonawcy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie
o wpisie na listę uczelni publicznych lub niepublicznych,
2) dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie objętym
zamówieniem,
3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania,
o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
4) ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego,
5) ramowy harmonogram realizacji studiów ze wskazaniem terminów i miejsca realizacji
zajęć.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę przygotowaną zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 należy złożyć w terminie do dnia 05 października 2017 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 (I piętro- sekretariat Burmistrza), z dopiskiem
Nie otwierać przed 05.10.2017 r. godz.12:30
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.10.2017 r. o godz. 12:30

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofert według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i oznacza jako „OFERTA”.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
5. Wykonawca wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając kwotę netto oraz kwotę brutto.
6. Wszelkie należności zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w kwocie oferty.
7. Wykonawca poda kwotę oferty brutto w polskich złotych (PLN). Płatności odbędą się w polskich złotych (PLN) na zasadach szczegółowo określonych w Umowie.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną (e) do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:
1. Cena – 70%

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 70 pkt, pozostałe według zależności: C=(Cn/Co)*70
gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

2. Liczba godzin – 30%

Zamawiający przyzna punkty za proponowany przez Wykonawcę wymiar godzinowy zajęć (w tym zajęć teoretycznych i praktycznych).

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30:

350- 0 pkt.
351- 360- 10 pkt.
361- 370- 20 pkt.
371 i więcej- 30 pkt.

 

IX. WYNIK

1. Za najkorzystniejsze uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów
w odniesieniu do poszczególnych części postępowania.
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty
w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało
się niemożliwe z innych przyczyn.

X. ZAWIADOMIENIE O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego bip.miastko.pl.

XI. PODPISANIE UMOWY

1
. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia podpisana zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania bez podania przyczyn.

XII. UMOWA

W Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania zawarty jest wzór Umowy, którą Wykonawca powinien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym
w ofercie. Załącznik nr 2 – wzór umowy stanowi integralną część zapytania ofertowego. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności
z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Nie dopuszcza się składania wraz z ofertą postanowień modyfikujących treść umowy. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

XIII. ZMIANA DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej.

 


XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Kontakt w sprawach związanych z ogłoszeniem:

Małgorzata Styrenczak, Urząd Miejski w Miastku
tel.59 857 0774
fax: 59 857 2368
e-mail:
malgorzata.styrenczak@um.miastko.pl

 

 

Zamawiający
(-)

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS.pdf (PDF, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-27 14:43:49 2.3MB 46 razy
2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz oferty.pdf (PDF, 630KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-27 14:44:18 630KB 39 razy
3 Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf (PDF, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-27 14:44:55 2.5MB 30 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS.pdf (PDF, 273KB) 2017-10-06 12:02:01 273KB 323 razy
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej oferty WOA.271.18.2017.MS.pdf (PDF, 279KB) 2017-10-09 15:45:51 279KB 311 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 27-09-2017 14:43:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 09-10-2017 15:45:51