Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - 560657-N-2017 z dnia 2017-09-06 r.

Gmina Miastko: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. - Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, , e-mail sekretariat@um.miastko.pl, , faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wyamagniami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, p. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.8.2017.IF
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania realizacji projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko” obejmującego kompleksową termomodernizację siedmiu obiektów użyteczności publicznej w gminie Miastko z wykorzystaniem OZE, w tym m.in.: montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach, prace termoizolacyjne, wymiana stolarki budowlanej, modernizacja systemu ogrzewania, automatyka sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej budynków podlegających termomodernizacji z uwzględnieniem prac towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych w celu redukcji niskiej emisji, wzrostu udziału energii wytwarzanej z OZE oraz uzyskania oszczędności energetycznej w obiektach objętych projektem.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

74262100-4

71541000-2

74313000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-08-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z termomodernizacją, budową, przebudową budynków o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: dla Części 1 zamówienia: 110.000,00 PLN brutto, dla Części 2 zamówienia: 150.000,00 PLN brutto, dla Części 3 zamówienia: 240.000,00 PLN brutto, dla Części 4 zamówienia: 230.000,00 PLN brutto, dla Części 5 zamówienia: 190.000,00 PLN brutto, dla Części 6 zamówienia: 100.000,00 PLN brutto, dla Części 7 zamówienia: 90.000,00 PLN brutto Uwaga: W przypadku gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest do wykazania nie mniej niż jedną usługę o wartości sumarycznej odpowiedniej dla w/w części i wskazanych w ofercie, lub może wykazać nie mniej niż jedną usługę przypisaną do każdej części objętej ofertą o wartości określonych jak wyżej; 2) w zakresie potencjału kadrowego, że: dysponuje i/lub będzie dysponował nie mniej niż osobą lub osobami posiadającymi łącznie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – do nadzorowania robót budowlanych w odniesieniu do części zamówienia określonych w ogłoszeniu, poz. 3.1. siwz i wskazanych w ofercie. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 9.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) wskazana w wykazie usług, usługa będzie odpowiadała w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została wykonana w sposób należyty; 2) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wymienionych specjalnościach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 Pzp, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (zostanie uznana za najkorzystniejszą) złoży Zamawiającemu: 1)w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w poz. III.1 niniejszego ogłoszenia: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z termomodernizacją, budową, przebudową budynków o wartości nadzorowanych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż wymagana dla każdej części zamówienia określonej w ogłoszeniu, poz. 3.1. siwz i wskazanej w ofercie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie pełnienia czynności (funkcji) inspektora nadzoru w branżach i specjalnościach wymienionych w ogłoszeniu, poz. 7.1.3 siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz z oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:1) przedłużenia terminu wykonania umowy uwarunkowane przedłużeniem terminu wykonania umowy dla wykonawcy robót budowlanych tj. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozliczenie nadzorowanych robót w terminie wskazanym w umowie; 2) zmiany personelu Wykonawcy (inspektorów branżowych) spowodowanymi względami organizacyjnymi lub na żądanie zamawiającego; 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: stawki podatku VAT od towarów i usług – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na zwiększenie kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, zlokalizowany na dz. nr 75/3 obręb 83/5 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu ścian wewnętrznych od nieogrzewanych poddaszy, dociepleniu stropów poddaszy w części frontowej i sali widowiskowej, wymianie okien i zastosowanie nawiewników, modernizacji systemu ogrzewania, wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ogniw PV, automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, podjazd dla osób niepełnosprawnych- budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku . Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 62,00%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, przy ul. Tuwima 1, zlokalizowany na dz. nr 33/15 obręb 83/4 Miastko.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu i stropu tarasu/loggi, wymianie istniejącego systemu przygotowania c.w.u. na system centralny zasilany z instalacji słonecznej i węzła cieplnego, modernizacji systemu ogrzewania,wymianie opraw oświetleniowych,montażu instalacji ogniw PV, ociepleniu ścian piwnic, wymianie okien piwnicznych, automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, podjazd dla osób niepełnosprawnych- budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. Planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 58,60%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku, przy ul. Mickiewicza 3a, zlokalizowany na dz. nr 106/2 obręb 83/5 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na : ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu hali, modernizacji instalacji c.o., modernizacji instalacji c.w.u., automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej; wymianie opraw oświetleniowych, - budynek Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku; planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 66,00%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, przy ul. Bolesława Chrobrego 7-8, zlokalizowany na dz. nr 369 obręb 83/2 Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na : ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z piwnicznymi zagłębionymi w gruncie, wymianie stolarki okiennej, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacji systemu przygotowania c.w.u., modernizacji systemu grzewczego, wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ogniw PV, automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, rozbiórce komina, podjazd dla osób niepełnosprawnych, remoncie schodów zewnętrznych - budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 62,94%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Zespołu Szkół w Dretyniu, zlokalizowany na dz. nr 128/6 obręb Dretyń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na : ociepleniu ścian zewnętrznych w części nowej i starej,ociepleniu poddasza w części nowej i starej, ociepleniu ścian fundamentowych i piwnicznych, modernizacji instalacji c.o., wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ogniw PV, automatyka systemu sterowania monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, remoncie i wykonanie schodów zewnętrznych; - budynek Zespołu Szkół w Dretyniu, planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 54,20%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Szkoły Podstawowej w Piaszczynie zlokalizowany na dz. nr 63 obręb Piaszczyna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na : ociepleniu ścian zewnętrznych w części nowej i starej,ociepleniu stropu poddasza w części starej i docieplenie stropu poddasza w części nowej, ociepleniu ścian fundamentowych i piwnicznych, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą kotła, wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ogniw PV, automatyka systemu sterowania i monitoringu siedzi elektroenergetycznej i ciepłowniczej, przemurowaniu komina, remoncie i wykonaniu schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych; ; -budynek Szkoły Podstawowej w Piaszczynie, planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 56,9%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

Nadzór inwestorski - poprawa efektywności energetycznej - budynek Szkoły Podstawowej w Słosinku, zlokalizowany na dz. nr 427 obręb Słosinko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na : ociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych, ociepleniu ścian fundamentowych i piwnicznych, wymianie stolarki okiennej, wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ogniw PV, przemurowaniu komina, automatyka systemu sterowania monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej,remoncie schodów zewnętrznych; - budynek Szkoły Podstawowej w Słosinku , planowane zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 66,9%;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2, 74313000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_560657-N-2017.pdf (PDF, 564KB) 2017-09-06 14:58:45 564KB 322 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_ nadzor_efekt_energet_2017.pdf (PDF, 658KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 658KB 26 razy
2 czesc_iii_osir.rar (RAR, 6.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 6.8MB 15 razy
3 czesc_vi_sp_piaszczyna.rar (RAR, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 3.1MB 15 razy
4 czesc_iv_sp_1_miastko.rar (RAR, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 3.5MB 15 razy
5 czesc_v_zs_dretyn.rar (RAR, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 2.9MB 15 razy
6 czesc_vii_sp_slosinko.rar (RAR, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 2.8MB 13 razy
7 czesc_ii_mgops.rar (RAR, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 2.6MB 16 razy
8 czesc_i_mgok.rar (RAR, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-06 14:58:45 2.7MB 15 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści siwz..pdf (PDF, 81.KB) 2017-09-11 15:35:13 81.KB 326 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert - nadzór.pdf (PDF, 438KB) 2017-09-14 13:47:45 438KB 343 razy
Wynik postępowania
1 Nadzor_termo wybor najk-oferty 2017.pdf (PDF, 194KB) 2017-10-05 12:59:24 194KB 436 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 263KB) 2017-10-24 14:31:28 263KB 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-09-2017 14:58:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 06-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 24-10-2017 14:31:28