Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, przebudowy bądź remontów dróg, chodników i obiektów mostowych na terenie gminy Miastko, w m. Słosinko, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Świerzno, Kawcze, Kawczyn, Węgorzynko i Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Ogłoszenie nr 560060-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.
 

Gmina Miastko: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, przebudowy bądź remontów dróg, chodników i obiektów mostowych na terenie gminy Miastko, w m. Słosinko, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Świerzno, Kawcze, Kawczyn, Węgorzynko i Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, , e-mail sekretariat@um.miastko.pl, , faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, przebudowy bądź remontów dróg, chodników i obiektów mostowych na terenie gminy Miastko, w m. Słosinko, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Świerzno, Kawcze, Kawczyn, Węgorzynko i Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.16.2017.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na: 1) modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej Słosinko – Domanice do gruntów rolnych, poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem oraz wyprofilowaniem przyległego terenu w celu poprawy warunków odwodnienia drogi o łącznej długości 300 mb na działce nr 7 (103,5 mb + 196,50 mb), 2) remont, budowę bądź przebudowę dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, obejmujące: a) remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 193060G w m. Dretyń, na odcinku ok. 220 mb, o zmiennej szerokości 1,5 - 2,2 mb obejmujący: b) budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Miłocice, na odcinku ok. 180 mb, o szerokości 1,5mb, obejmujący: c) przebudowa drogi gminnej w m. Wałdowo wraz z budową chodnika, na odcinku ok. 75 mb, o szerokości drogi - 3,0 mb i chodnika – 1,5 mb, obejmujący: d) przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno, na odcinku ok. 65 mb, o szerokości 5,0 mb, obejmujący: 3) Remont obiektów mostowych na terenie gminy Miastko w m. Kawcze, Kawczyn, Węgorzynko i Miastko (ul. Królowej Jadwigi), obejmujący: a) remont mostu i przepustu w m. Kawczyn; b) remont mostu w m. Kawcze; c) remont wiaduktu w m. Węgorzynko;

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

74262100-4

71541000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-10-30

     

2017-11-30

     

2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1) dla części 1 – do dnia 30 października 2017r.; 2) dla części 2 – do dnia 30 listopada 2017r.; 3) dla części 3 – do dnia 30 listopada 2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania (dysponuje lub będzie dysponował) w zakresie potencjału kadrowego nie mniej niż jedną lub posiadającymi łącznie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie skierowanymi do realizacji zamówienia w zakresie branży drogowej. Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, potwierdzające, że w/w osoby posiadają stosowne uprawnienia (kwalifikacje zawodowe). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 Pzp, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (zostanie uznana za najkorzystniejszą) złoży Zamawiającemu : 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w poz. III.1 niniejszego ogłoszernia: a) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz z oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 4. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy uwarunkowane przedłużeniem terminu wykonania umowy dla wykonawcy robót budowlanych tj. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dokonania rozliczenia zadania (projektu) w terminie wskazanym w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Nadzór inwestorski - modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko – Domanice do gruntów rolnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych polegających na: 1) modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej Słosinko – Domanice do gruntów rolnych, poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem oraz wyprofilowaniem przyległego terenu w celu poprawy warunków odwodnienia drogi o łącznej długości 300 mb na działce nr 7 (103,5 mb + 196,50 mb), obejmującej: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - poszerzenie drogi, - nawierzchnie bitumiczne (warstwa: wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), - wykonanie poboczy, - roboty uzupełniające. Zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 8 do siwz. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszej oferty wynosi: 121 276,86 PLN (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć dziewięć 86/100 złotych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilośc pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Nadzór inwestorski - remont, budowę bądź przebudowę dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontrolowania i rozliczania robót budowlanych polegających na remoncie, budowie bądź przebudowie dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, obejmujące: a) remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 193060G w m. Dretyń, na odcinku ok. 220 mb, o zmiennej szerokości 1,5 - 2,2 mb obejmujący: - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - ułożenie ław, krawężników, oporników i obrzeży, - podbudowa, - nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej, - nawierzchnie chodnika z kostki betonowej, - zagospodarowanie terenów zielonych (tereny przyległe do chodnika), - roboty uzupełniające i towarzyszące (pobocza, uzupełnienie połączeń nawierzchni jezdni chodnikiem, itp.). Zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 9 do siwz. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszych ofert wynosi: 36.000,79 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 79/100 złotych), z możliwością zwiększenia zakresu przewidzianego do remontu do kwoty 53.195,12 zł netto. b) budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Miłocice, na odcinku ok. 180 mb, o szerokości 1,5mb, obejmujący: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - ułożenie ław, krawężników, oporników i obrzeży, - podbudowa, - nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej, - nawierzchnie chodnika z kostki betonowej, - zagospodarowanie terenów zielonych (tereny przyległe do chodnika), - roboty uzupełniające i towarzyszące (pobocza, uzupełnienie połączeń nawierzchni jezdni z chodnikiem, itp.). Zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 10 do siwz. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszych ofert wynosi: 38.205,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięć 00/100 złotych). c) przebudowa drogi gminnej w m. Wałdowo wraz z budową chodnika, na odcinku ok. 75 mb, o szerokości drogi - 3,0 mb i chodnika – 1,5 mb, obejmujący: - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - ułożenie ław, krawężników, oporników i obrzeży, - podbudowa, - nawierzchnie drogi z kostki betonowej, - nawierzchnie chodnika z kostki betonowej, - zagospodarowanie terenów zielonych (tereny przyległe do chodnika i drogi), - ściek z kostki kamiennej nieregularnej (odwodnienie drogi), - roboty uzupełniające i towarzyszące (pobocza, itp.). Zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 11 do siwz. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszych ofert wynosi: 36.500,25 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset 25/100). d) przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno, na odcinku ok. 65 mb, o szerokości 5,0 mb, obejmujący: - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - ułożenie ław, krawężników, oporników i obrzeży, - podbudowa, - nawierzchnie drogi z kostki betonowej, - nawierzchnie chodnika z kostki betonowej (wykonanie nawiązania do istniejącego chodnika), - zagospodarowanie terenów zielonych (tereny przyległe do chodnika i drogi), - roboty uzupełniające i towarzyszące (pobocza, itp.). Zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 12 do siwz. Wartość netto w/w robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszych ofert wynosi: 36.299,90 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 90/100 złotych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 74262100-4, 71541000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów kontrolnych na budowie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
                                                                                    Zamawiający

                                                                                         (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 416KB) 2017-07-28 14:43:33 416KB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-28 14:43:56 2.5MB 73 razy
2 Zał. graficzny nr 8 do siwz - Slosinko - Domanice.pdf (PDF, 326KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-28 14:59:34 326KB 73 razy
3 Zał. graficzny nr 9 do siwz - Dretyń.pdf (PDF, 247KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-28 14:59:46 247KB 70 razy
4 Zał. graficzny nr 10 do siwz - Miłocice.pdf (PDF, 242KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-28 15:00:02 242KB 69 razy
5 Zał. graficzny nr 11 do siwz - Wałdowo.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-28 15:00:15 269KB 70 razy
6 Zał. graficzny nr 12 do siwz - Świerzno.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-28 15:00:33 239KB 69 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 567KB) 2017-08-07 15:29:07 567KB 315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 28-07-2017 14:43:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 28-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 07-08-2017 15:29:07