Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont, budowa bądź przebudowa dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Ogłoszenie nr 548403-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.
 

Gmina Miastko: Remont, budowa bądź przebudowa dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, , e-mail sekretariat@um.miastko.pl, , faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz zamkniętą w opakowaniu/kopercie uniemożliwiającym odczytanie zawartości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, budowa bądź przebudowa dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.13.2017.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie, budowie bądź przebudowie dróg lub chodników w miejscowościach Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, zgodnie z opisem zawartym w złącznikach dot. części niniejszego ogłoszenia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 2.1 dokumentacji projektowych na poszczególne zadania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: 1) dokumentacja projektowa pn. Remont drogi w m. Dretyń wraz z wymianą utwardzenia placu manewrowego na działce nr 114; 2) dokumentacja projektowa pn. Przebudowa chodnika w m. Miłocice; 3) dokumentacja projektowa pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wałdowo; 4) dokumentacja projektowa pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno; 2.2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 3. Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia został zawarty w opisie części (zadań).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233000-9

45233220-7

45233253-7



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia Zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 2. Przewidywany zakres do udzielenia: 1) część nr 1 - remont chodnika w m. Dretyń: długość 180 mb, szerokość 2,0-2,8 mb; 2) część nr 2 - budowa chodnika w m. Miłocice: długość 372 mb, szerokość 1,5 mb; 3) część nr 3 - przebudowa drogi w m. Wałdowo: długość 27 mb, szerokość drogi 3,6 mb; szerokość chodnika 1,4 mb 4) część nr 4 - przebudowa drogi w m. Świerzno: długość 132 mb, szerokość 3,0 mb; 3. Warunki udzielenia zamówienia (dla wszystkich części): jak w siwz dla zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-11-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania: 1) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia że: dysponuje i/lub będzie dysponował osobą lub osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji kierownika robót – posiadającą odpowiednie dla tego charakteru zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności drogowej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 1) z informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenia pozwalające na pełnienie funkcji powyżej określonych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 4. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 5. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 6. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 7. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np.: po wykonaniu prac rozbiórkowych, demontażowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów obiektu (np., ścian, stropów, stropodachów, fragmentów instalacji - mediów występujących w budynkach), ujawnione kolizje techniczne itp. wymagających przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej oceny (ekspertyzy) technicznej, b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. jeżeli w miejscu realizacji zamówienia wystąpią warunki atmosferyczne nieodnotowywane przez synoptyków w czasie ostatnich trzech lat przed datą ich wystąpienia okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały, 2) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron, 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> J. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Remont chodnika w m. Dretyń w ciągu drogi gminnej nr 193060G

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. roboty rozbiórkowe; 1.2. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika; 1.3. wykonanie podbudowy pod chodniki (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm); 1.4. wykonanie podbudowy pod zjazd (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm); 1.5. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej na chodnikach; 1.6. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na zjazdach; 1.7. obrzeża betonowe na podsypce cementowo - piaskowej, krawężniki, oporniki na ławie betonowej; 1.8. pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych wraz z obsianiem trawą; 1.9. spadki dostosować do warunków w terenie; 1.10. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 1.11. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 1.12. załadunek i transport materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Armii Krajowej 15a. 1.13. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1.1. do 1.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233000-9, 45233220-7, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Miłocice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rodzaj i zakres planowanych robót: 2.1.korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika; 2.2. wykonanie podbudowy pod chodniki (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm); 2.3. wykonanie podbudowy pod zjazd (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm); 2.4. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej na chodnikach; 2.5. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na zjazdach; 2.6. obrzeża betonowe na podsypce cementowo - piaskowej, krawężniki, oporniki na ławie betonowej; 2.7. pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych wraz z obsianiem trawą; 2.8. uzupełnienie kruszywem łamanym przestrzeni pomiędzy projektowanym chodnikiem, a istniejącą nawierzchnią jezdni 2.9. spadki dostosować do warunków w terenie; 2.10. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 2.11. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 2.12. załadunek i transport materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Armii Krajowej 15a; 2.13. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.1. do 2.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233000-9, 45233000-9, 45233220-7, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w m. Wałdowo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Rodzaj i zakres planowanych robót: 3..1. roboty rozbiórkowe (m. in. istniejący chodnik); 3.2. roboty ziemne (częściowa niwelacja skarpy); 3.3. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika i jezdni; 3.4. wykonanie podbudowy pod chodniki (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm); 3.5. wykonanie podbudowy pod jednię (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm); 3.6. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej na chodnikach w kolorze grafitowym wraz z nawiązaniem do istniejącego chodnika wzdłuż budynku kościoła; 3.7. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na jezdni w kolorze szarym; 3.8. obrzeża betonowe na podsypce cementowo - piaskowej, krawężniki, oporniki na ławie betonowej; 3.9. pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych wraz z obsianiem trawą; 3.10. wykonanie odwodnienia (ściek z kostki kamiennej nieregularnej o gr. 10 cm); 3.11. spadki dostosować do warunków w terenie; 3.12. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.13. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 3.14. załadunek i transport materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Armii Krajowej 15a; 3.15. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.14.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233000-9, 45233220-7, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Zamawiający

(-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 556KB) 2017-07-11 10:32:26 556KB 195 razy
2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 3.3MB) 2017-07-11 10:33:03 3.3MB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zakres - Dretyń - zał nr 8 siwz.pdf (PDF, 266KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:33:19 266KB 110 razy
2 Zakres - Miłocice - zał. nr 9 siwz.pdf (PDF, 232KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:33:50 232KB 103 razy
3 Zakres - Wałdowo - zał. nr 10 siwz.pdf (PDF, 313KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:34:05 313KB 101 razy
4 Zakres - Świerzno - zał. nr 11 siwz.pdf (PDF, 273KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:34:15 273KB 102 razy
5 11_07_2017_10_34_41_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 3.3MB) 2017-07-11 10:34:41 3.3MB 3 razy
6 Remont drogi w Dretyniu- załacznik nr 12 do siwz.rar (RAR, 6.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:35:24 6.3MB 107 razy
7 Budowa chodnika w m. Miłocice - zał. nr 13 siwz.rar (RAR, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:35:57 2.9MB 99 razy
8 Przebudowa drogi w m. Wałdowo - zał. nr 14 siwz.rar (RAR, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:36:16 1.6MB 103 razy
9 Przebudowa drogi w m. Świerzno - zał. nr 15 siwz.rar (RAR, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 10:36:44 1.8MB 106 razy
10 11_07_2017_13_16_11_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-11 13:16:11 3.3MB 106 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana treści siwz.pdf (PDF, 129KB) 2017-07-24 13:42:34 129KB 186 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 102KB) 2017-07-26 14:55:31 102KB 218 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 137KB) 2017-08-09 12:19:30 137KB 0 razy
2 BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 137KB) 2017-08-09 12:22:59 137KB 202 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 509KB) 2017-09-19 07:51:25 509KB 189 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 11-07-2017 10:32:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 11-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 19-09-2017 07:51:25