Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT-RI.271.8.2011.IF


Spr. WIT-RI.271.8.2011.IF

 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 416870 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej składającej się z sieci przesyłowych (tłocznych), grawitacyjnych, przyłączy kanalizacyjnych i niezbędnej ilości przepompowni ścieków do odprowadzania ścieków z miejscowości: Role, Żabno, Pożyczki, Alpy, Turowo, Czarniczka, Męciny, Czarnica, Wałdowo, Głodowo, Znakowo, Piaszczyna, Dolsko, Zadry położonych na obszarze zlewni Wałdowo do oczyszczalni komunalnej w m. Węgorzynko poprzez włączenie nowoprojektowanej kanalizacji w istniejącą sieć przesyłową w m. Świeszyno. Przesył ścieków na odcinku Zadry - Świeszynko - Świeszyno wymaga zaprojektowania przebudowy istniejącej przepompowni w m. Świeszynko oraz zaprojektowania nowego rurociągu tłocznego (równoległego do istniejącego), który będzie przesyłał ścieki do nowoprojektowanej przepompowni ścieków w Świeszynie za pomocą, której przetłoczone zostaną do istniejącej kanalizacji w Świeszynie, a następnie do oczyszczalni. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej (przedmiotu zamówienia) należy uwzględnić założenia koncepcyjne wynikające z przyjętej przez zamawiającego do realizacji zgodnie z Uchwałą Nr 113/VI/2011r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011r., I wariantu Aktualizacji programu pt.: Koncepcja techniczno - ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Miastko. Przy czym w odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązującym jest wariant IA tj. nie uwzględniający zaprojektowania kanalizacji w miejscowościach: Wiatrołom, Ponikła, Obrowo i Szydlice..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16 grudnia 2011r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 16 grudnia 2011r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy, a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami o długości nie mniejszej niż 25,00 km w jednym zamówieniu. Jako jedno zamówienie publiczne należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - wymagania minimalne:środek transportu - 1 szt. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionego w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania następującymi osobami legitymującymi się posiadaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia do projektowania - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w zakresie branż: sanitarnej - 3 osoby; elektrycznej - 1 osoba, uprawniających do realizacji przedmiotu zamówienia, będącymi członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w przypadku dysponowania osobami z kraju członkowskiego Unii Europejskiej posiadającymi stosowne uprawnienia upoważniające je do projektowania w w/w zakresie na terenie Polski. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 40.000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionego w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawce; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg pkt 2-5 ogłoszenia i w poz. 10.3 siwz)) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1. zmiany osób (projektantów) wskazanych w ofercie przewidzianych do prac projektowych na uzasadniony wniosek wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązują się oni z nałożonych obowiązków lub konieczność zmiany podyktowana zostanie powodami zdrowotnymi, losowymi tych osób co w sposób uzasadniony zagrażać będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie; 2. przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: 1) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności gdyż wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia ze względów: formalno-prawnych, uzasadnionej potrzeby dokonania korekty w przyjętych założeniach wykonania przedmiotu zamówienia; 2) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; 3) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia - w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów (niewłaściwe numeracje działek, trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane z powodu braku możliwości porozumienia się z właścicielem gruntu, dzierżawcą, zarządcą itp.) ; 4) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia m.in. opisanymi w pkt 3). 3. zwiększenia wynagrodzenia brutto umowy o kwotę wynikającą z wprowadzenia w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawienia faktury zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pokój nr 17. Płatność 30,00 zł (brutto) - dotyczy wersji papierowej przekazywanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pokój nr 19 (I - piętro sekretariat burmistrza). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2011r. o godz. 12:15 pokój nr 6 w tut. Urzędzie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_proj_kan_waldowo.pdf (PDF, 355KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-08 13:39:52 355KB 311 razy
2 rys._1-2_war.koncepcja_zlewnia_wadowo_wariant_i_a.pdf (PDF, 55.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-09 08:55:21 55.MB 163 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie SIWZ - Wałdowo.pdf (PDF, 948KB) 2011-12-13 11:42:45 948KB 852 razy
Wynik postępowania
1 wybor najk_oferty - Wałdowo_02.02.12.doc (DOC, 46KB) 2012-02-02 13:46:18 46KB 1 raz
2 wybor najk_oferty - Wałdowo_02.02.12.pdf (PDF, 36.KB) 2012-02-02 13:49:23 36.KB 704 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kołodziejczyk 08-12-2011 13:39:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 02-02-2012 13:49:23