Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowych na: przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynków (na funkcję mieszkalną i targową) oraz rozbiórkę budynków poprodukcyjnych przy ul. Stolarskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.miastko.pl


Ogłoszenie nr 65141 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.

Miastko: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na: przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynków (na funkcję mieszkalną i targową) oraz rozbiórkę budynków poprodukcyjnych przy ul. Stolarskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka  1, 77200   Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081, e-mail it@umig.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.miastko.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bip.miastko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
złożenie osobiście lub przesłanie do siedziby zamawiająego
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na: przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynków (na funkcję mieszkalną i targową) oraz rozbiórkę budynków poprodukcyjnych przy ul. Stolarskiej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.6.2017.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego na działkach nr 302, 303/1 i 303/3 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na budynek mieszkalny wielorodzinny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku i terenu poprzemysłowego zlokalizowanego na działkach nr 302 i 303/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na halę targową i targowisko oraz rozbiórkę budynków poprzemysłowych zlokalizowanych na działkach nr 295, 290/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarska). Lokalizację budynków, inwentaryzacje, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wydane warunki techniczne dotyczące obiektów objętych przedmiotem zamówienia przedstawiają załączniki graficzne stanowiące załączniki nr 7 - 10 siwz. Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych części (zadań) dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostały opisane w cz. 3 siwz: 2.3.1. część (zadanie) 1- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego na działkach nr 302, 303/1 i 303/3 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na budynek mieszkalny wielorodzinny; 2.3.2. część (zadanie) 2 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę z zmianą sposobu użytkowania budynku i terenu poprzemysłowego zlokalizowanego na działkach nr 302 i 303/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na halę targową i targowisko; 2.3.3. część (zadanie) 3 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę budynków poprzemysłowych zlokalizowanych na działkach nr 295, 290/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarska).

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 71320000-7, 71354000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/05/2017

data zakończenia: 31/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia : 1) dla części nr 1 – do dnia 31 sierpnia 2017 r.; 2) dla części nr 2, 3 – do dnia 31 maja 2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno –budowlane w zakresie wymaganym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.1.2. Zamawiający – za wyjątkiem oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wymienionych w poz. poz. III.3) oraz III.4) ogłoszenia, nie żąda innych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w poz. III.1) i III.2) ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, w ramach określonej części (zadania) określonej w poz. 3.0 siwz, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 4. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – c.d. załącznika nr 2 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; c) koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia. 2) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami organizacyjnymi stron, 3) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego na działkach nr 302, 303/1 i 303/3 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na budynek mieszkalny wielorodzinny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego na działkach nr 302, 303/1 i 303/3 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na budynek mieszkalny wielorodzinny (przewiduje się 8-10 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (miejsca postojowe, chodniki, itp.), zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat. Budynek o powierzchni użytkowej 458,69 m2. Opis budynku przeznaczonego do przebudowy zawarty jest w inwentaryzacji budynku stanowiącej załącznik nr 8 do siwz. 3.1.1.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz podlegająca zatwierdzeniu decyzją pozwolenie na budowę Starosty Bytowskiego musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) projekt zagospodarowania terenu, w tym: - ogólny (zbiorczy) plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, - projekt dróg, placów, miejsc postojowych, chodników , gromadzenie i segregacja odpadów, itp., - projekt przyłączy i innych elementów uzbrojenia podziemnego, - projekt oświetlenia zewnętrznego (o ile zajdzie taka potrzeba); 3) projekt architektoniczny, w tym: - rzuty kondygnacji i dachu (konieczność remontu dachu), - przekroje, - elewacje i kolorystykę (zgodnie z przeprowadzonym przez zamawiającego konkursem architektoniczno – urbanistycznego, kolorystyka została wskazana w zwycięskiej pracy konkursowej), - detale architektoniczno – budowlane, - ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja, - komunikacja wewnętrzna, - wykończenie pomieszczeń, - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (część stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany); 4) projekt konstrukcyjny (projekt budowlano-wykonawczy), uszczegółowiany tak, by umożliwić wykonawcy przygotowanie oferty oraz przeprowadzenie robót, w tym projekty branżowe: - założenia i szczegóły konstrukcyjne (w tym: rozwiązania konstrukcyjne miejsc parkingowych, chodników, itp.), - gabaryty i charakterystyka konstrukcji; 5 ) projekty branżowe: - zapewnienie sprawnego odprowadzenia wód z terenu objętego przedmiotem zamówienia, - przebudowa, ewentualna rozbudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej, - wentylacja budynku, - przebudowa, ewentualna rozbudowa instalacji grzewczej ( planowane podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), - przebudowa, ewentualna rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą i z podłączeniem do złącza energetycznego, - projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby administracyjne budynku, - innych, o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych; Uwaga! Wszystkie projekty branżowe muszą posiadać układy pomiarowe, odrębnie dla każdego mieszkania. 6 ) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia (o ile zajdzie taka potrzeba), 7) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień ze wszystkimi organami uzgadniającymii zatwierdzającymi projekt, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury, pozwoleń i sprawdzeń, zgód itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 8) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) koncepcja architektoniczna; b) założenia wyjściowe do kosztorysowania; c) przedmiary robót; d) kosztorys inwestorski; e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: standardu, sposobu i jakości wykonania robót, standardu, jakościi właściwości użytych materiałów, sposobu odbioru i wymogów zamawiającego przy odbiorze; f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku i terenu poprzemysłowego zlokalizowanego na działkach nr 302 i 303/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na halę targową i targowisko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku poprodukcyjnego (magazynowego) zlokalizowanego na działkach nr 302 i 303/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarka) na halę targową i targowisko. Budynek o powierzchni użytkowej 366,25 m2. Opis budynku przeznaczonego do przebudowy zawarty jest w inwentaryzacji budynku stanowiącej załącznik nr 8 do siwz. 3.1.1.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz podlegająca zatwierdzeniu decyzją pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Starosty Bytowskiego musi zawierać: 1) opis techniczny; 2) projekt zagospodarowania terenu, w tym: - ogólny (zbiorczy) plan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, - projekt dróg, placów, miejsc postojowych, chodników , gromadzenie i segregacja odpadów, itp., - projekt przyłączy i innych elementów uzbrojenia podziemnego, 3) projekt architektoniczny, w tym: - rzuty kondygnacji i dachu (konieczność remontu dachu oraz doświetlenie pomieszczeń naświetlami dachowymi) , - przekroje, - elewacje i kolorystykę (zgodnie z przeprowadzonym przez zamawiającego konkursem architektoniczno – urbanistycznego, kolorystyka została wskazana w zwycięskiej pracy konkursowej), - detale architektoniczno – budowlane, - ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja, - komunikacja wewnętrzna, - wykończenie pomieszczeń (zapewnienie pomieszczeń socjalnych y WC), - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (część stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany); 4) projekt konstrukcyjny (projekt budowlano-wykonawczy), uszczegółowiany tak, by umożliwić wykonawcy przygotowanie oferty oraz przeprowadzenie robót, w tym projekty branżowe: - założenia i szczegóły konstrukcyjne, - gabaryty i charakterystyka konstrukcji; 5 ) projekty branżowe: - przebudowa, ewentualna rozbudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej, - wentylacja budynku, - przebudowa, ewentualna rozbudowa instalacji grzewczej ( planowane podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), - przebudowa, ewentualna rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą i z podłączeniem do złącza energetycznego, - projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby administracyjne budynku, - innych, o ile zajdzie tak potrzeba w trakcie wykonywania prac projektowych; 6 ) dokumentację geotechniczną podłoża (gruntu) obszaru objętego przedmiotem zamówienia (o ile zajdzie taka potrzeba), 7) komplet wymaganych decyzji ( pozostałych opinii, uzgodnień ze wszystkimi organami uzgadniającymi i zatwierdzającymi projekt, opracowań, raportów, warunków technicznych przebudowy infrastruktury, pozwoleń i sprawdzeń, zgód itp. wymaganych stosownymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 8) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) koncepcja architektoniczna; b) założenia wyjściowe do kosztorysowania; c) przedmiary robót; d) kosztorys inwestorski; e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: standardu, sposobu i jakości wykonania robót, standardu, jakości i właściwości użytych materiałów, sposobu odbioru i wymogów zamawiającego przy odbiorze; f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę budynków poprzemysłowych zlokalizowanych na działkach nr 295, 290/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarska)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków poprzemysłowych zlokalizowanych na działkach nr 295, 290/1 obr. ew. 83/2 Miastko (ul. Stolarska). Budynek przeznaczony do rozbiórki stanowi cześć budynku produkcyjnego, drugi natomiast jest budynkiem wolnostojącym. Lokalizację budynków przeznaczonych do rozbiórki przedstawia mapka poglądowa stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. 3.3.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w cz. 2 poz. 2.4 i 2.5 siwz dotyczy wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz skutecznego zgłoszenia do stosownego organu zamiaru ich rozpoczęcia musi zawierać: 1) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 2) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 3) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, 4) projekt rozbiórki obiektu. 5) odrębne opracowania (opracowane w uzgodnieniu z zamawiającym): a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, b) kosztorys inwestorski, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7, 71354000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

                                                        Zamawiający

                                                          (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu WRG.271.6.2017.MJ.pdf (PDF, 128KB) 2017-04-12 14:57:49 128KB 280 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - WRG.271.6.2017.MJ.pdf (PDF, 2.9MB) 2017-04-12 15:04:23 2.9MB 0 razy
2 Mapka poglądowa - załącznik nr 7 do siwz.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-04-12 15:05:16 153KB 97 razy
3 Inwentaryzacja - załącznik nr 8 do siwz.zip (ZIP, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-04-12 15:06:46 4.4MB 95 razy
4 Projekty decyzcji o warunkach zabudowy - załącznik nr 9 do siwz.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-04-12 15:09:11 276KB 87 razy
5 Warunki techniczne -załącznik nr 10 do siwz.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-04-12 15:10:04 1.1MB 122 razy
6 12_04_2017_15_11_23_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - WRG.271.6.2017.MJ.pdf (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-04-12 15:11:23 2.8MB 111 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści siwz.pdf (PDF, 121KB) 2017-04-19 14:03:42 121KB 276 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 35.KB) 2017-04-19 14:00:00 35.KB 274 razy
2 Zawiadomienie o zmianie termiu składania ofert i zmianie treści siwz.pdf (PDF, 62.KB) 2017-04-19 14:00:19 62.KB 275 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 90.KB) 2017-04-24 14:25:17 90.KB 290 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 103KB) 2017-04-26 10:56:44 103KB 297 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WRG.271.6.2017.MJ.pdf (PDF, 61.KB) 2017-06-02 13:12:24 61.KB 261 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 12-04-2017 14:57:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 12-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 02-06-2017 13:12:24