Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe WOA.271.10.2017.MS Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów do placówki oświatowej na terenie gminy Miastko, w ramach projektu ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miastko, dnia 10.04.2017 r.

                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE WOA.271.10.2017.MS

 

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.

                                                                                                                                                                                                                      

Działając w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. Zm.) zapraszam do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów do placówki oświatowej na terenie gminy Miastko.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Miastko
   ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

   NIP: 842-17-71-911, REGON: 770979536
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej polegającej na dowozie dzieci
i młodzieży do placówki oświatowej na terenie gminy Miastko w ramach projektu „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w gminie Miastko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
numer wniosku o dofinansowanie RPPM.03.02.01-22-0154/15-00 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: III Edukacja, Działanie: 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej)  w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 1 oferty – zadanie nr 1.
  2.1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy zapewnienia dojazdu uczniom na
        zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Dretyniu oraz
       drogi powrotnej do miejsca zamieszkania:

 • Przewoźnik będzie zobowiązany wykonać poniżej przewidzianą trasę 6 dni w tygodniu  przez 12 miesięcy od maja 2017 r. do czerwca 2017 r, od września 2017 r. do czerwca 2018 r.
 • Przewidziana dzienna długość trasy wynosi 60 km+/- 5 km.
 • Dowożenie uczniów będzie realizowane w dni nauki szkolnej oraz/lub wolne soboty.
 • Wszelkie zmiany dotyczące dowozu uczniów, w związku ze zmianą organizacji zajęć pozalekcyjnych będą możliwe po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy w terminie nie krótszym niż dzień poprzedzający usługę. Zajęcia pozalekcyjne przewidziane są
  w godz. 14-17,  w soboty 10-15.
 • Dowóz uczniów będzie odbywał się 1 autobusem, który odpowiada wymaganym warunkom technicznym pojazdów, autobus ma być dostosowany do ilości przewożonych osób.
 • Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone po godzinach lekcyjnych w Zespole Szkół
  w Dretyniu.
 • Szacowana ilość kilometrów:14.880 km.

 

3. Zamawiający zastrzega, że podana ilość kilometrów jest szacunkowa, może ulec zmianie , rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej usłudze i przejechanych kilometrach.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informację o ilości przewożonych osób.
5. Zamawiający wyznaczy trasę przywiezienia i odwiezienia uczniów do miejsca docelowego

6. Wykonawca ma zapewnić bezpieczeństwo i opiekę uczniom podczas przewozu oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi. Pojazdy muszą być ogrzewane. Przewozy mają być wykonane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach ustawami dotyczącymi prawa o ruchu drogowym oraz innymi przepisami związanymi
z przewozem osób.

7. Pojazd musi być stosownie oznakowany do przewozu uczniów.
 8. Wykonawca ubezpieczy dzieci na czas przewozu, Polisa NNW.
9. Wykonawca musi posiadać aktualną Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
w wysokości co najmniej obejmującą wszystkie zdarzenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10.  W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, Wykonawca na swój własny koszt zapewni inny odpowiedni środek transportu po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego.
11. Wykonawca na czas nie dłuższy niż 2 godziny do zorganizowania zastępczego środka transportu ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę.
12. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego środka transportu do przewozu uczniów w terminie Zamawiający upoważniony jest do interwencyjnego wynajęcia innego środka przewozu na koszt Wykonawcy.
13.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne powyżej opisywanym. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Każdy z Wykonawców może złożyć 1 ofertę.
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jednego
z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia
w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę), Wykonawca ma wykazać, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

 1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert:

1. Kryteria i ich znaczenie dla części zamówienia ofertowego nr 1.

    Kryterium: cena za 1 km (Co)- waga 100%

2. Sposób oceny ofert:
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru dla zadania nr 1.

 

             Najniższa oferowana cena za 1 km

                             Spośród wszystkich ofert

    Co= --------------------------------------------               x100 pkt.

                    Cena za 1 km badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
 po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Ocenie
w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz wykluczeniu.

Realizacja zamówienia publicznego zostanie powierzona Wykonawcy/om, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przekazać Zamawiającemu w formie:

- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 do dnia 19.04.2017 r.
do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 19.04.2017 r. o godz. 10:30, w sali nr 6.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
    złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez  powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co najmniej 10% udziału w akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

   pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
   przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Dla zadania nr 1: do 29.06.2018 r.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/OFERTY CZĘŚCIOWEJ

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
    Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert, Zmiany
    należy złożyć wg takich samych zasad , jakie obowiązują przy składaniu ofert, z dopiskiem:
   „ Zmiana oferty”. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem składania ofert. W takim
    przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem
    terminu składania ofert.

4. Oferta  musi obejmować całości zamówienia.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

    - wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1;

    - oświadczenie o spełnianiu warunków, wg załącznika nr 2;

    - oświadczenie o braku powiązań (informacja na temat zakresu wykluczenia), wg załącznika nr 3;

    - kserokopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na przewóz osób.

6. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszym zapytaniu
    ofertowym, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
    i wierszy.

7. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim
    zapewniając pełną czytelność treści.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być
    podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści i załączników oferty,
    w szczególności każde poprawienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
    korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku
    nie będą uwzględniane.

9. Zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć, bindować lub złożyć w innej formie
    uniemożliwiającej rozłącznie kartek.

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
    uniemożliwiającym odczytanie jego zawartość bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
    powinno być oznaczone nazwą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego
    na adres:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
( pokój nr 19 sekretariat Urzędu)

 

oraz opisane:

 

„Świadczenie usług transportowych, polegających na dowozie dzieci i młodzieży do placówki oświatowej na terenie gminy Miastko”.
Nie otwierać przed 19.04.2017 r. godz. 10:30

 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej: bip.miastko.pl.


X. ZMIANA UMOWY

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie
    pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
    w szczególności z zakresu m.in.:

   - zmiany terminu,

   - zmiany zakresu przedmiotowej usługi.

3. w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego,

2. Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu warunków,

3. Załącznik nr 3- oświadczenia o braku powiązań (informacja na temat zakresu wykluczenia)

 

 


 

 

 

                                                                                              Zamawiający
                                                                                                      (-)

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe WOA.271.10.2017.MS Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów do placówki oswiatowej na terenie gminy Miastko.pdf (PDF, 1.8MB) 2017-04-10 11:21:40 1.8MB 343 razy
2 Załącznik nr 1 formularz ofertowy Wykonawcy.pdf (PDF, 287KB) 2017-04-10 11:34:17 287KB 388 razy
3 Załącznik nr 2 oświadczenie o sepełnianiu warunków.pdf (PDF, 294KB) 2017-04-10 11:36:44 294KB 368 razy
4 Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań.pdf (PDF, 264KB) 2017-04-10 11:40:10 264KB 429 razy
5 Załącznik nr 4 wzór umowy.pdf (PDF, 2.2MB) 2017-04-10 11:43:19 2.2MB 363 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomine o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 347KB) 2017-04-19 14:56:06 347KB 339 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 10-04-2017 11:21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 19-04-2017 14:56:06